ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talk about

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talk about-, *talk about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talk about[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, Syn. consult, talk over
talk about[PHRV] พูดคุยเกี่ยวกับ, Syn. advert to, refer to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น Rebecca (1940)
Well... Say we could talk about that when we're sure about the matter.งั้นบอกว่าเราจะคุยกันก็ต่อเมื่อเราเเน่ใจเรื่องนั้นเเล้ว Rebecca (1940)
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู Rebecca (1940)
- Ever hear so much talk about nothin'?- เคยได้ยินเรื่องมากเกี่ยวกับอะไร? 12 Angry Men (1957)
What's there to talk about?สิ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
- Let's talk about it.- ให้พูดคุยเกี่ยวกับมัน 12 Angry Men (1957)
There's something else I'd like to talk about for a minute. Thanks.มีบางอย่างที่ฉันต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับนาทีที่ ขอบคุณ 12 Angry Men (1957)
Let's talk about this woman for a moment.Let's talk about this woman for a moment. 12 Angry Men (1957)
Maybe we can talk about setting some kind of time limit.Maybe we can talk about setting some kind of time limit. 12 Angry Men (1957)
What'd you talk about?แกพูดคุยเกี่ยวกับอะไร? The Ugly American (1963)
Let's talk about you. lt's more important.คุยเรื่องนายดีกว่า สำคัญกว่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talk aboutDid you talk about your hobby?
talk aboutDon't talk about business while we're dining.
talk aboutDon't talk about it in front to him.
talk aboutDon't talk about it in his presence.
talk aboutDon't talk about it in my mother's presence.
talk aboutDon't talk about people behind their backs.
talk aboutDon't talk about such a thing.
talk aboutDon't talk about work. We're on vacation.
talk aboutDo you have anything to talk about?
talk aboutFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
talk aboutHalf the fun of giving and receiving presents at any party is to see and talk about what everyone else brought.
talk aboutHe phoned me to talk about his holiday plans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
เอ่ยถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
กล่าวขวัญ[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, Example: พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า, Thai definition: พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
กล่าวถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: นักการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit) EN: talk about business   FR: parler affaires
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: mention ; talk about ; speak of ; refer to   FR: parler de ; mentionner ; faire référence à
ว่าด้วย[v.] (wādūay) EN: deal with ; talk about   FR: concerner ; toucher

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things [Add to Longdo]
芸談[げいだん, geidan] (n) talk about art [Add to Longdo]
言い触らす;言触らす;言いふらす[いいふらす, iifurasu] (v5s,vt) to spread a rumor; to spread a rumour; to talk about [Add to Longdo]
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite [Add to Longdo]
口に上せる[くちにのぼせる, kuchininoboseru] (exp,v1) to talk about (something) [Add to Longdo]
巷説[こうせつ, kousetsu] (n) gossip; talk about town [Add to Longdo]
四方山話[よもやまばなし, yomoyamabanashi] (n) talk about various topics [Add to Longdo]
持ち切る[もちきる, mochikiru] (v5r,vi) to hold all the while; to talk about nothing but [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talk about
   v 1: to consider or examine in speech or writing; "The author
      talks about the different aspects of this question"; "The
      class discussed Dante's `Inferno'" [syn: {discourse}, {talk
      about}, {discuss}]
   2: discuss or mention; "They spoke of many things" [syn: {talk
     of}, {talk about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top