Search result for

-pear-

(37 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pear, *pear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pear[N] ลูกแพร์, Syn. pippin, russet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pear(แพร์) n. ผลแพร์ สีเทาอมน้ำเงินอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
pear(n) ลูกแพร์,ลูกสาลี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if it all goes pear-shaped (wrong), I assume it's my arse on the line?และถ้ามันเกิดผิดพลาดล่ะ หน้าที่ผมก็แขวนอยู่บนเส้นด้ายใช่มั้ย The Bank Job (2008)
This pearl was given to us by mother nature herself!ไข่มุกนี้ถูกส่งมาให้เรา... ..จากต้นกำเนิดธรรมชาติ ! The Secret of Moonacre (2008)
Legend told of their unique powers'... .. so strong the pearls will grant every wish.ตำนานได้กล่าวถึงพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขา ..มีพลังอำนาจที่ไข่มุกประทานให้ ทำให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา The Secret of Moonacre (2008)
Each desperate to claim the power of the pearls for himself....ต่างฝ่ายต่างคิดที่จะเอาพลังแห่งไข่มุก มาเป็นของตนเอง The Secret of Moonacre (2008)
These pearls stay with the De Noir clan forever!ไข่มุกยังคงอยู่กับพวก เดอ นัวร์ ไปตลอดกาล The Secret of Moonacre (2008)
WIth the power of these pearls I can claim the valley for myself.ด้วยพลังไข่มุกนี้ ฉันสามารถยึดหุบเขานี้เป็นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
These pearls belong's to no man they belong's to nature!ไข่มุกนี้ต้องไม่ตกเป็นของใคร มันเป็นสมบัติของธรรมชาติ The Secret of Moonacre (2008)
The moon pearls vanished that day and where to find them remain a secret.ไข่มุกพระจันทร์ อันตรธานหายไปในวันนั้น และจะตามหาได้ที่ไหน ยังคงเป็นความลับ The Secret of Moonacre (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)
These pearls belong's to no man...ไข่มุกไม่ได้ตกเป็นของใคร The Secret of Moonacre (2008)
Find the pearls!หาไข่มุกให้พบ ! The Secret of Moonacre (2008)
Wasn't it terrible of the De Noir to have the moon pearls hidden uphere all the time...haven't we?พวกเดอนัวร์ไม่เคยยอมรับเลยใช่มั๊ย ที่จะให้ซ่อนไข่มุกจันทราไว้ที่นี่ ? The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearHe last he stopped looking for the pearl.
pearI gave my sister a pearl necklace on her birthday.
pearI caught him stealing pears in the orchard.
pearLend me a knife with which to peel this pear.
pearThe divers can gather pearls with no danger.
pearMother gave me a pearl necklace.
pearThese pearls look real.
pearDo not cast pearls before swine.
pearWe credit Peary with having discovered the North Pole.
pearThe pear tree in the garden bears a lot of fruit.
pearThe Japanese attacked Pearl Harbor on December 7, 1941.
pearThis pear smells nice.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAR    P EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pear    (n) (p e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Birne {f} | Birnen {pl}pear | pears [Add to Longdo]
Birnbaum {m}pear tree [Add to Longdo]
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, / ] pear, #7,276 [Add to Longdo]
梨子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, / ] pear, #31,803 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pear \Pear\ (p[^a]r), n. [OE. pere, AS. peru, L. pirum: cf. F.
   poire. Cf. {Perry}.] (Bot.)
   The fleshy pome, or fruit, of a rosaceous tree ({Pyrus
   communis}), cultivated in many varieties in temperate
   climates; also, the tree which bears this fruit. See {Pear
   family}, below.
   [1913 Webster]
 
   {Pear blight}.
   (a) (Bot.) A name of two distinct diseases of pear trees,
     both causing a destruction of the branches, viz., that
     caused by a minute insect ({Xyleborus pyri}), and that
     caused by the freezing of the sap in winter. --A. J.
     Downing.
   (b) (Zool.) A very small beetle ({Xyleborus pyri}) whose
     larv[ae] bore in the twigs of pear trees and cause them
     to wither.
 
   {Pear family} (Bot.), a suborder of rosaceous plants
    ({Pome[ae]}), characterized by the calyx tube becoming
    fleshy in fruit, and, combined with the ovaries, forming a
    pome. It includes the apple, pear, quince, service berry,
    and hawthorn.
 
   {Pear gauge} (Physics), a kind of gauge for measuring the
    exhaustion of an air-pump receiver; -- so called because
    consisting in part of a pear-shaped glass vessel.
 
   {Pear shell} (Zool.), any marine gastropod shell of the genus
    {Pyrula}, native of tropical seas; -- so called from the
    shape.
 
   {Pear slug} (Zool.), the larva of a sawfly which is very
    injurious to the foliage of the pear tree.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pear
   n 1: sweet juicy gritty-textured fruit available in many
      varieties
   2: Old World tree having sweet gritty-textured juicy fruit;
     widely cultivated in many varieties [syn: {pear}, {pear
     tree}, {Pyrus communis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEAR
     PHP Extension and Application Repository (PHP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top