ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

russet

R AH1 S IH0 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -russet-, *russet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
russet[N] สีน้ำตาลอมแดง, Syn. reddish-brown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
russet(รัส'เซท) n. สีน้ำตาลอมเหลืองหรืออมแดง, See also: russetish adj. russety adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
russet(adj,n) สีน้ำตาลปนเหลือง,สีน้ำตาลปนแดง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm thinking of a russet and cognac theme.ผมคิดถึงธีมงานสีน้ำตาลแดงอย่างกับเหล้าคอนยัค Furt (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจ้อยเขาสูง[n. prop.] (nok krajøi khao sūng) EN: Russet Bush Warbler   FR: Bouscarle de Mandell [f]
นกกระจอกป่าท้องเหลือง[n. exp.] (nok krajøk pā thøng leūang) EN: Russet Sparrow   FR: Moineau rutilant [m] ; Moineau roussâtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSSET R AH1 S IH0 T
RUSSETS R AH1 S IH0 T S
RUSSETT R AH1 S IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
russet (n) rˈʌsɪt (r uh1 s i t)
russets (n) rˈʌsɪts (r uh1 s i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rostwürgerling {m} [ornith.]Russet Antshrike [Add to Longdo]
Braunkopf-Musendrossel {f} [ornith.]Russet Nightingale Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入内雀[にゅうないすずめ;ニュウナイスズメ, nyuunaisuzume ; nyuunaisuzume] (n) (uk) russet sparrow (Passer rutilans); cinnamon sparrow [Add to Longdo]
落ち葉色[おちばいろ, ochibairo] (n) russet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Russet \Rus"set\, a. [F. rousset, dim. of roux red, L. russus
   (for rudtus, rudhtus), akin to E. red. See {Red}, and cf.
   {Roussette}.]
   1. Of a reddish brown color, or (by some called) a red gray;
    of the color composed of blue, red, and yellow in equal
    strength, but unequal proportions, namely, two parts of
    red to one each of blue and yellow; also, of a yellowish
    brown color.
    [1913 Webster]
 
       The morn, in russet mantle clad.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Our summer such a russet livery wears. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Coarse; homespun; rustic. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Russet \Rus"set\, n.
   1. A russet color; a pigment of a russet color.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloth or clothing of a russet color.
    [1913 Webster]
 
   3. A country dress; -- so called because often of a russet
    color. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. An apple, or a pear, of a russet color; as, the {English
    russet}, and the {Roxbury russet}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 russet
   adj 1: of brown with a reddish tinge
   n 1: a reddish brown homespun fabric

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top