ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樹-, *樹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[樹, shù, ㄕㄨˋ] tree; to plant; to set up, to establish
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  尌 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, / ] tree, #1,637 [Add to Longdo]
树立[shù lì, ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] to set up; to establish, #3,323 [Add to Longdo]
树木[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] trees, #8,778 [Add to Longdo]
树林[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] woods; grove; forest, #10,797 [Add to Longdo]
果树[guǒ shù, ㄍㄨㄛˇ ㄕㄨˋ, / ] fruit tree, #13,128 [Add to Longdo]
树脂[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] resin, #13,473 [Add to Longdo]
树枝[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] branch; twig, #13,596 [Add to Longdo]
树叶[shù yè, ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] tree leaves, #13,995 [Add to Longdo]
圣诞树[Shèng dàn shù, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] Christmas tree, #15,072 [Add to Longdo]
植树[zhí shù, ㄓˊ ㄕㄨˋ, / ] to plant trees, #15,841 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅい, jui] (n) tree surgeon (esp. for famous or old trees) [Add to Longdo]
[きさめ, kisame] (n) precipitation resulting from thick fog condensing on leaves in a forest [Add to Longdo]
[じゅえい, juei] (n) shadow of a tree [Add to Longdo]
[じゅえき, jueki] (n) sap [Add to Longdo]
[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees [Add to Longdo]
[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
[じゅかん, jukan] (n) tree canopy; tree crown [Add to Longdo]
[じゅかん, jukan] (n) trunk; shaft [Add to Longdo]
[じゅけい, jukei] (n) tree form; tree shape; shape of a tree [Add to Longdo]
[じゅげい, jugei] (n,vs) arboriculture; tree growing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If a tree dies, plant another in its place.あるが枯れたら、その場所に、もう1本植えたまえ。
The English established colonies in America 1609.イギリス人は1609年アメリカに植民地を立した。
The English established colonies in America.イギリス人はアメリカに植民地を立した。
Great oaks from little acorns grow.カシの大も小さなドングリから育つ。
I wish I could show you the pretty ice on the trees.きれいな氷を見せてあげたいものです。
This tree is the same age as that one.この木はあの木と同じ齢だ。
The farmer caught the boy stealing the apples in his orchard.その農夫は男の子達が自分の果園でリンゴを盗んでいるのをみつけた。
Fruit trees require a large amount of space in which to grow.果実がなる木は、成長するための空間がかなり必要だ。
Bring a fruit tree into blossom.を開花させる。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究極の目標は世界平和を立することである。
We have established friendly relations with the new government of that country.我々はその国の新政府との友好関係を立した。
The street lined with trees provided a vista of the sea.街路のある通りの向こうに海が見えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This reminds me of a tree house that I had when I....[CN] 這里講我想起我的一個屋就是當代... The Nun's Story (1959)
-How long? -Five, six months, perhaps.[CN] 可說是位於上的房間多久? The Nun's Story (1959)
A large, red-brick house with a curved, tree-lined driveway?[CN] 一棟大紅磚房,車道兩邊有 North by Northwest (1959)
The sounds may be within us, I'd rather think it's the tree.[CN] 那聲音也許發自我們內心 但我情願相信是發自木本身 La Notte (1961)
He sat beneath a tree and wept[CN] 他坐在下哭泣 The Cloud-Capped Star (1960)
There'll be fruit on the tree And a shore by the sea[CN] 果依然茂盛,海岸仍舊存在 My Fair Lady (1964)
-Something happened?[JA] (大)何かしたの? Worst Date Ever (2016)
The master counterpuncher changed the game, as he mitigates risk and maximizes profits, putting his undefeated record on the line when the money is right.[JA] 彼はボクシングを変えた リスクを抑えるスタイルで 連続無敗記録を立したのだ CounterPunch (2017)
A garden 's silence is made of sounds, press your ear to a tree and listen.[CN] 這些聲音,愈發顯出花園裏的寂靜 將你的耳朵貼在幹上,仔細聆聽 La Notte (1961)
-Why don't you give that a try first.[JA] (大)まあ 1回 そっち行ってみれば? Worst Date Ever (2016)
He sat beneath a tree, downcast[CN] 他坐在下,非常沮喪 The Cloud-Capped Star (1960)
I'd move to a city without trees, without wind.[CN] 288)}應該住在一個沒有木的城市裏 Moderato cantabile (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅ, ju] BAUM [Add to Longdo]
[じゅもく, jumoku] -Baum, Gehoelz [Add to Longdo]
[じゅひ, juhi] Baumrinde, -Rinde [Add to Longdo]
[じゅりつ, juritsu] errichten, gruenden [Add to Longdo]
[じゅし, jushi] -Harz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top