ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milky

M IH1 L K IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milky-, *milky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milky[ADJ] ซึ่งใส่นม, See also: ซึ่งมีน้ำนม
milky[ADJ] ซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม, See also: ซึ่งมีสีเหมือนน้ำนม, Syn. white, snowy, whitish
Milky Way[N] ทางช้างเผือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milky(มิล'คี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนม,มีสีขาว,ให้น้ำนมมาก,เชื่อง,ถ่อมตัว,ซีด., See also: milkily adv. milkiness n., Syn. opaque

English-Thai: Nontri Dictionary
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milky Whiteสีขาวคล้ายน้ำนม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in March you can always count on one afternoon when you least expect it the fog slides in a milky barrier hangs just below the street lampsพอมีนาคม นายพึ่งยามบ่ายของวันหนึ่งได้เสมอ ขณะที่ไม่ทันตั้งตัว The Legend of 1900 (1998)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
This bit is the Milky Way.อันนี้เรียกทางช้างเผือก Imagine Me & You (2005)
Her pale, milky skin. Her delicate frame.ผิวขาวเหมือนนม รูปร่างบอบบาง Cashback (2006)
Not to mention the Seymours and that milky-faced girl of theirs.ยังไม่ต้องพูดถูกพวกซีมัวร์ กับลูกสาวหน้าละอ่อนนั่นอีก The Other Boleyn Girl (2008)
And we will be visible from the Milky Way as a tiny little puff of smoke.ทางช้างเผือก เฉกเช่นกลุ่มควันที่พวยพุ่ง 2012 (2009)
That's the milky way.นั่นคือ ทางช้างเผือก Air: Part 1 (2009)
Colonel, this chair pre-dates those found in the Milky Way--ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก Justice (2009)
But, colonel, this predates those found in the milky way.แต่ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก Life (2009)
Maybe over some Milky Ways or some Mars Bars.อาจจะเป็นเรื่อง ทางช้างเผือก หรือ "Mars Bars" Football, Feminism and You (2009)
I'll meet you on Mars, right after I eat the Milky Way.แล้วเจอกันบนดาวอังคาร หลังจากกินทางช้างเผือก Alpha and Omega (2010)
Than the later models found in the milky way.มากกว่ารุ่นล่าสุด ที่พวกเราพบในทางช้างเผือก Lost (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
milkyI remember the night when I first saw the Milky Way.
milkyThe Milky Way is a vast belt of distant stars, each star a sun like our one.
milkyWhat Jansky had observed was the 14.6m wavelength radio wave from the Milky Way's core.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษียรสมุทร[N] milky sea, Syn. ทะเลน้ำนม, Example: ตอนที่ 2 เป็นการแสดงโดยนำเรื่องมาจากเทพปกรฌัมตอนกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต
ทางช้างเผือก[N] milky way, Syn. ทางน้ำนม, กาแลคซี่ทางช้างเผือก, Example: ทางช้างเผือกนั้น เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเป็นแสงเรืองสีขาวพาดไป, Thai definition: กลุ่มแสงดาวซึ่งแผ่เห็นสว่างเป็นพืดในท้องฟ้า
ช้างเผือก[N] milky way, Syn. ทางช้างเผือก, Example: ทางช้างเผือก เมื่อมองด้วยตาเปล่าเป็นแสงเรืองสีขาวพาดไป, Thai definition: แสงกลุ่มดาวที่แลเห็นขาวเป็นพืดผ่านท้องฟ้า
แก้วผลึก[N] milky quartz, See also: crystal, Thai definition: แก้วหินสีขาวสลัว
นภสินธุ์[N] milky way, See also: sky-river, galaxy, universe, Syn. ทางช้างเผือก, Count unit: ทาง, Thai definition: ทางช้างเผือกในตำราดาว, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārājak thāng chāng pheūak) EN: Milky Way   FR: Voie lactée [f]
ดอกเกด[n.] (døk kēt) EN: Milky Tree   
แก้วผลึก[n.] (kaēophaleuk) EN: milky quartz ; crystal   FR: cristal [m]
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white   
นกกระสาปากเหลือง [n. exp.] (nok krasā pāk leūang) EN: Milky Stork   FR: Tantale blanc [m]
ทางช้างเผือก[n. exp.] (thāng chāng pheūak) EN: Milky Way   FR: voie lactée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILKY    M IH1 L K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milky    (j) mˈɪlkiː (m i1 l k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银河[yín hé, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
乳白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] milky white, #29,744 [Add to Longdo]
乳白[rǔ bái, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ, ] milky white; cream color, #54,503 [Add to Longdo]
星汉[xīng hàn, ㄒㄧㄥ ㄏㄢˋ, / ] Milky Way; our galaxy, #118,712 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milchstraße {f}Milky Way [Add to Longdo]
milchig {adj} | milchiger | am milchigstenmilky | milkier | milkiest [Add to Longdo]
Milchstorch {m} [ornith.]Milky Stork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミルキーウェー[, miruki-ue-] (n) Milky Way [Add to Longdo]
河漢[かかん, kakan] (n) Milky Way [Add to Longdo]
銀河[ぎんが, ginga] (n) (1) Milky Way; (2) galaxy; (P) [Add to Longdo]
銀漢[ぎんかん, ginkan] (n) Milky Way [Add to Longdo]
星河[せいが;せいか, seiga ; seika] (n) (obsc) (See 天の川) Milky Way [Add to Longdo]
天の川(P);天の河(P)[あまのがわ(P);あまのかわ, amanogawa (P); amanokawa] (n) Milky Way; (P) [Add to Longdo]
天河[てんが, tenga] (n) the Milky Way [Add to Longdo]
天漢[てんかん, tenkan] (n) Milky Way [Add to Longdo]
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex [Add to Longdo]
乳状[にゅうじょう, nyuujou] (n,adj-no) milky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milky \Milk"y\, a.
   1. Consisting of, or containing, milk.
    [1913 Webster]
 
       Pails high foaming with a milky flood. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Like, or somewhat like, milk; whitish and turbid; as, the
    water is milky. "Milky juice." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Yielding milk. "Milky mothers." --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   4. Mild; tame; spiritless.
    [1913 Webster]
 
       Has friendship such a faint and milky heart? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Milky Way}. (Astron.) See {Galaxy}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 milky
   adj 1: resembling milk in color not clear; "milky glass" [syn:
       {milky}, {milklike}, {whitish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top