ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pear-shaped

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pear-shaped-, *pear-shaped*, pear-shap, pear-shape
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pear-shaped[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์, Syn. oval, egg-shaped
pear-shaped[SL] ผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pear-shapedadj. เป็นรูปผลแพร์,กลมกล่อม,นิ่มนวล,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain, I think the crew, meaning me as well, were expecting something a bit more shiny, with the Isla de Muerta going pear-shaped, reclaimed by the sea with the treasure.กัปตัน ผมว่าพวกลูกเรือ หมายถึงผมด้วย คาดหวังว่าจะได้อะไร ที่มันคุ้มค่ามั่ง.. ตั้งแต่เกาะ เดอมัวอาตา นั่นเกิดวิบัติ พวกสมบัติทั้งหมดก็ถูกทะเลกลืนหายหมด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And if it all goes pear-shaped (wrong), I assume it's my arse on the line?และถ้ามันเกิดผิดพลาดล่ะ หน้าที่ผมก็แขวนอยู่บนเส้นด้ายใช่มั้ย The Bank Job (2008)
And I am a champion who can whip that squad of pear-shaped teens into shape.และฉันเป็นแชมเปียนที่สามารถเฆี่ยนกลุ่ม วัยรุ่นผิดปกติให้เป็นรูปเป็นร่าง Big Brother (2012)
Well, this mission has gone pear-shaped, indeed.ภารกิจนี้เสี่ยงซะแล้ว Virtual Systems Analysis (2012)
The whole deal went pear-shaped.การซื้อขายทั้งหมดเกิดความผิดพลาด Blue Code (2012)
Or the pear-shaped, square-shaped weirdness of his feet?♪ Weirdness of his feet? เท้าเขาแปลกประหลาดเหรอ Frozen (2013)
♪ But square-cut or pear-shaped#แต่เม็ดสี่เหลี่ยมนี้ หรือเม็ดเท่าลูกแพรนี้# Girls (and Boys) on Film (2013)
Harold, the exchange went pear-shaped.ฮาโรลด์ การแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามแผน Liberty (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
矛杉;鉾杉[ほこすぎ, hokosugi] (n) (See 杉) spear-shaped Japanese cedar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pear-shaped \Pear"-shaped`\, a.
   Of the form of a pear.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pear-shaped
   adj 1: having a round shape tapered at one end
   2: (of sounds) full and rich; "orotund tones"; "the rotund and
     reverberating phrase"; "pear-shaped vowels" [syn: {orotund},
     {rotund}, {round}, {pear-shaped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top