ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

梨树

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梨树-, *梨树*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梨树[Lí shù, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] Lishu county in Siping 四平, Jilin, #47,147 [Add to Longdo]
梨树[lí shù, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] pear tree, #47,147 [Add to Longdo]
梨树[Lí shù xiàn, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lishu county in Siping 四平, Jilin, #114,393 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Figs, apples, pears.[CN] 无花果树、苹果树和洋梨树 Gladiator (2000)
"Cherry Tree Farm, Little Tichfield, Devon."[CN] 雪梨树农庄 101 Dalmatians 2: Patch's London Adventure (2002)
Three apple trees, two pears, one plum and a mulberry, and my roses.[CN] 三棵苹果树,两棵梨树, 一棵梅树和一棵桑树,当然还有我的玫瑰 Monsieur Verdoux (1947)
And a partridge in a pear tree.[CN] ...以及梨树上的一只松鸡 The Abyss (1989)
I've noticed that the pear tree is starting to bear fruit.[CN] 我看到梨树好像要结果了 Paisan (1946)
Can't we just cut to "partridge in a pear tree" and be done with it?[CN] 能不能直接跳到"梨树上的山鹑" 那段然后结束? Season's Greetings (2001)
Five boys, six girls, two drivers and a partridge in a pear tree.[CN] 5个男孩,6个女孩 家长有4个,2个司机 还有梨树上的一只鹌鹑 Home Alone (1990)
When your husband had the pear trees grafted... do you know if he asked for the advice... of Mr. Seymour's gardener?[CN] 当您丈夫让人嫁接梨树时 您知道他是否向 西莫尔先生的园艺师咨询过吗? The Draughtsman's Contract (1982)
I foolishly performed an abortion on a peach tree.[CN] 我无聊给一棵梨树堕胎 Pretty Poison (1968)
"Cherry Tree Farm, Little Tichfield, Devon."[CN] 雪梨树农场 101 Dalmatians 2: Patch's London Adventure (2002)
A lizard whose favorite food is the fruit of the giant prickly pear cactus.[CN] 晰蜴最喜欢的食物是 巨大而多刺梨树仙人掌的果实 Galapagos (1999)
It was in episode of "When the Peritrich blossoms, it also weeps"[CN] 这是"当梨树的部分 绽放,哭也。" Playing It Cool (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top