Search result for

-mild-

(56 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mild, *mild*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mild[ADJ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
mild[ADJ] (อากาศ) อบอุ่น, See also: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง, Syn. tropical, peaceful, calm
mild[ADJ] อ่อนโยน, See also: สุภาพ, ถ่อมตัว, Syn. easygoing
mild[ADJ] อ่อนนุ่ม, See also: นุ่มนวล, เบาบาง
mild[ADJ] (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, See also: (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด, Syn. hot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mild(adj) อ่อนโยน,เบา,จืด,อ่อน,ไม่ฉุน,ไม่ขม,ไม่แรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No way am I putting my cousin's life in the hands of a mild-mannered copyboy.ฉันจะไปเช็คดู ถ้าพบอะไรแล้วจาโทร.บอก ไม่มีทางที่ฉันจะฝากชีวิตญาติฉัน Committed (2008)
You could do a chuckle, like a mildly upset chuckle after my evil laugh.นายหัดหัวเราะแบบเบาๆดูสิ หัวเราะเศร้าๆ เบาๆน่ะ หัวเราะแบบนั้นหลังจากที่ฉันหัวเราะแบบปีศาจน่ะ\ ฟังเสียงของฉันนะ Bolt (2008)
He will bear a mortal grudge over the mildest of slights.ท่านจะแค้นเคือง แม้แต่เรื่องที่เล็กที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
I had a bit of a mild panic attack earlier, alright?คือตอนนั้น โดนความกลัวเข้าจู่โจมมากเกินไปหน่อย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Your ankle seems to be fine. Just a mild sprain, this should help.ข้อเท้าคุณค่อยยังชัวแล้ว แค่เคล็ดนิดหน่อย ไอ้นี่คงช่วยได้ The Ugly Truth (2009)
Sir, we don't think it's anything more than a mild back strain.- นับห้าเหรอ ฉันคงเป็นอัมพาตซะที่นี่ เพื่อให้พระเจ้ามากล่าว Some Kinda Love (2009)
We got mild, medium and muy caliente.เอาล่ะ ทุกคน ทานกันเลย Phoenix (2009)
"Stressed out" is putting it... mildly.เครียดมาก ทำให้เกิดความกลัว ค่อยๆแบบไม่รู้ตัว Bit by a Dead Bee (2009)
It was filled with mildewed boxes. oh, I'll take care of that.เต็มไปด้วยกล่องเน่าๆ\ อ๋อ ได้จ้ะ ไว้ฉันจัดการให้ Connect! Connect! (2009)
The doctors te me you had a mild heart attack.หมอบอกว่าคุณหัวใจวายแบบอ่อน ๆ ค่ะ Rose's Turn (2009)
Just me, the lads, and a shit load of all-inclusive mild.ลุงนี่แสบตั้งแต่21 จนป่านนี้เลยนะ แน่นอน ฉันน่ะเก๋า Cook (2009)
Mm, smells like my Aunt Mildred.- อืม.. The Rhodes Not Taken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mildRecently we have had many mild days.
mildThe climate here is milder than that of Moscow.
mildThe climate here is milder than that of Tokyo.
mildDiscipline is rather mild at this school.
mildMona Lisa has a mild but mysterious smile.
mildJapan has a mild climate.
mildMany retired people move to the Sunbelt to enjoy sports such as golf or tennis in a milder climate.
mildThe moon gave out her mild light.
mildShe spoke in mild accents.
mildThis winter has been mild.
mildThe climate here is milder than that of England.
mildThe climate of England is milder than of Scotland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขุม[ADJ] mild, See also: soft, Syn. อ่อนโยน

CMU English Pronouncing Dictionary
MILD    M AY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mild    (j) (m ai1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milde {f}balminess [Add to Longdo]
Milde {f}clemency [Add to Longdo]
Milde {f}meekness [Add to Longdo]
Milde {f}mildness [Add to Longdo]
Milderung {f}mitigation [Add to Longdo]
Milderungsgrund {m}extenuating cause [Add to Longdo]
Mildtätigkeit {f}charity [Add to Longdo]
Mildtätigkeit {f}; Güte {f}beneficence [Add to Longdo]
Schmiedestahl {m}; Baustahl {m}mild steel [Add to Longdo]
mild; sanft; glimpflich {adj} | milder | am mildestenmild | milder | mildest [Add to Longdo]
mild; sanft; glimpflich {adv}mildly [Add to Longdo]
mild {adj} | milder | am mildestenbalmy | balmier | balmiest [Add to Longdo]
mildclement [Add to Longdo]
mild {adj}benign; benignant [Add to Longdo]
mild {adv}clemently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mild \Mild\ (m[imac]ld), a. [Compar. {Milder}; superl.
   {Mildest}.] [AS. milde; akin to OS. mildi, D. & G. mild, OHG.
   milti, Icel. mildr, Sw. & Dan. mild, Goth. milds; cf. Lith.
   melas dear, Gr. ? gladdening gifts.]
   Gentle; pleasant; kind; soft; bland; clement; hence, moderate
   in degree or quality; -- the opposite of harsh, severe,
   irritating, violent, disagreeable, etc.; -- applied to
   persons and things; as, a mild disposition; a mild eye; a
   mild air; a mild medicine; a mild insanity.
   [1913 Webster]
 
      The rosy morn resigns her light
      And milder glory to the noon.      --Waller.
   [1913 Webster]
 
      Adore him as a mild and merciful Being. --Rogers.
   [1913 Webster]
 
   {Mild steel}, or {Low steel}, steel that has but little
    carbon in it and is not readily hardened.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Soft; gentle; bland; calm; tranquil; soothing; pleasant;
     placid; meek; kind; tender; indulgent; clement;
     mollifying; lenitive; assuasive. See {Gentle}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mild
   adj 1: moderate in type or degree or effect or force; far from
       extreme; "a mild winter storm"; "a mild fever";
       "fortunately the pain was mild"; "a mild rebuke"; "mild
       criticism" [ant: {intense}]
   2: humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness or
     even cowed submissiveness; "meek and self-effacing" [syn:
     {meek}, {mild}, {modest}]
   3: mild and pleasant; "balmy days and nights"; "the climate was
     mild and conducive to life or growth"; "a soft breeze" [syn:
     {balmy}, {mild}, {soft}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mild
   gentle; mild
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mild
   gentle; mild
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mild [milt]
   gentle; mild
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 mild [milt]
   balmy; clement; clemently; gentle; lenient; meek; mild; mildly; placid; smooth
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top