Search result for

เหล็กเหนียว

(6 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหล็กเหนียว-, *เหล็กเหนียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล็กเหนียว[N] mild steel, Syn. เหล็กกล้าละมุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหล็กเหนียวดู เหล็กพืด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrought-iron เหล็กเหนียว [TU Subject Heading]
Iron, Wroughtเหล็กเหนียว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กเหนียว[n. exp.] (lek nīo) EN: mild steel   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top