ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-descent-

D AH0 S EH1 N T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: descent, *descent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descent[N] การเคลื่อนลงมา, See also: การตกลงมา, Syn. falling, dropping, Ant. rise, ascent
descent[N] ทางลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall

English-Thai: Nontri Dictionary
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descentการสืบเชื้อสาย, การสืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descentลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're now at 2,000 feet beginning our descent.ตอนนี้เราอยู่ที่ 2,000 ฟุต กำลังร่อนลง Airplane! (1980)
Rapid descent.ตอบสนองแล้ว The Lawnmower Man (1992)
it's not like a smooth descent, it's a crash landing.ไม่ได้ตกลงมาแบบราบเรียบ มันคือการปะทะของพื้นดิน All About Lily Chou-Chou (2001)
Control estimates their descent at 100 meters an hour.ศูนย์ควบคุมประมาณความเร็วของพวกมันได้ 100 เมตรต่อชั่วโมง The Matrix Reloaded (2003)
Folks, please fasten your seat belts. We're beginning our descent into Andrews at this time.แค่ ซี่โครง 2-3ชิ้น กับโคสลอร์ จะเป็นไรไป Yankee White (2003)
Well, we've begun our initial descent into Miami.ตอนนี้เราได้เข้าสู่ไมอามี่แล้ว Red Eye (2005)
Crew, prepare for emergency descent.เครียมเข้าสู่มาตรการฉุกเฉิน Transformers (2007)
It's a genetic disease contracted by people of Mediterranean descent.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม\ ติดต่อกันในครอบครัวของ\ ชนชาติที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Joy (2008)
We believe he's of Korean descent.เราเชื่อว่าเขาเป็นคนเกาหลี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You may have noticed we've begun our final descent into Los Angeles.ท่านผู้โดยสารคงทราบแล้วว่าเราเริ่ม ลดเพดานบิน สู่เมืองลอสแองเจิงลีสแล้ว Frost/Nixon (2008)
Five - two, 96 pounds, of Chinese descent.สูง 5 ฟุต 2 นิ้ว, หนัก 96 ปอนด์ ลูกครึ่งจีน Chuck Versus the Best Friend (2009)
We believe they're of romanian descent.เราเชื่อว่าพวกเค้ามีเชื้อสายโรมาเนีย Bloodline (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descentChildren born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.
descentI met them during my descent from the peak.
descentThe descent to hell is easy.
descentWe are beginning our descent.
descentWe're going to begin the descent for Honolulu.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพันธุ์[N] lineage, See also: descent, Syn. กำพืด, Thai definition: กำพืด, Notes: (โบราณ)
เลือด[N] descent, See also: lineage, blood relation, extraction, blood line, Syn. สายเลือด, เชื้อสาย, Example: คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีเลือดจีนผสมอยู่ด้วย
การสืบเชื้อสาย[N] descent

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCENT    D AH0 S EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descent    (n) dˈɪsˈɛnt (d i1 s e1 n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstieg {m}; Heruntersteigen {n}; Hinuntersteigen {n}; Talfahrt {f} | Abstiege {pl}descent | descents [Add to Longdo]
Überfall {m} (auf); Einfall {m} (in); Angriff {m} (auf)descent (on; upon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descent \De*scent"\, n. [F. descente, fr. descendre; like vente,
   from vendre. See {Descend}.]
   1. The act of descending, or passing downward; change of
    place from higher to lower.
    [1913 Webster]
 
   2. Incursion; sudden attack; especially, hostile invasion
    from sea; -- often followed by upon or on; as, to make a
    descent upon the enemy.
    [1913 Webster]
 
       The United Provinces . . . ordered public prayer to
       God, when they feared that the French and English
       fleets would make a descent upon their coasts.
                          --Jortin.
    [1913 Webster]
 
   3. Progress downward, as in station, virtue, as in station,
    virtue, and the like, from a higher to a lower state, from
    a higher to a lower state, from the more to the less
    important, from the better to the worse, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Derivation, as from an ancestor; procedure by generation;
    lineage; birth; extraction. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) Transmission of an estate by inheritance, usually,
    but not necessarily, in the descending line; title to
    inherit an estate by reason of consanguinity. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   6. Inclination downward; a descending way; inclined or
    sloping surface; declivity; slope; as, a steep descent.
    [1913 Webster]
 
   7. That which is descended; descendants; issue.
    [1913 Webster]
 
       If care of our descent perplex us most,
       Which must be born to certain woe.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. A step or remove downward in any scale of gradation; a
    degree in the scale of genealogy; a generation.
    [1913 Webster]
 
       No man living is a thousand descents removed from
       Adam himself.             --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   9. Lowest place; extreme downward place. [R.]
    [1913 Webster]
 
       And from the extremest upward of thy head,
       To the descent and dust below thy foot. --Shak.
 
   10. (Mus.) A passing from a higher to a lower tone.
 
   Syn: Declivity; slope; degradation; extraction; lineage;
     assault; invasion; attack.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descent
   n 1: a movement downward
   2: properties attributable to your ancestry; "he comes from good
     origins" [syn: {origin}, {descent}, {extraction}]
   3: the act of changing your location in a downward direction
   4: the kinship relation between an individual and the
     individual's progenitors [syn: {descent}, {line of descent},
     {lineage}, {filiation}]
   5: a downward slope or bend [syn: {descent}, {declivity},
     {fall}, {decline}, {declination}, {declension}, {downslope}]
     [ant: {acclivity}, {ascent}, {climb}, {raise}, {rise},
     {upgrade}]
   6: the descendants of one individual; "his entire lineage has
     been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
     {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
     {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top