ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incandescent

IH2 N K AH0 N D EH1 S AH0 N T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incandescent-, *incandescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incandescent[ADJ] ที่ร้อนแรง (อารมณ์), See also: ที่เร่าร้อน, Syn. ablaze, fiery
incandescent[ADJ] ที่ส่องแสง, Syn. glowing, fluorescent, radiant
incandescent lamp[N] ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า. National Treasure (2004)
Incandescent marriages to very rich men.ตระการตาเลยล่ะ กับหนุ่มๆ ที่ร่ำรวยมาก Becoming Jane (2007)
one to change the light bulb and one to observe how it symbolizes an incandescentคนแรกเป็นคนเปลี่ยนหลอดไฟ และอีกคนอธิบายว่ามันแสดงถึงความโชติช่วง Masterpiece (2008)
We got your blue coral here, a power supply, air filter, water conditioner, a couple of plants and some incandescent bulbs.เราต้องใช้หินปะการังสีน้ำเงินตรงนี้ แล้วก็เครื่องปั๊มลม เครื่องปรับสภาพน้ำ สักสองคู่ แล้วก็หลอดไฟอีกหน่อย Goodbye Yellow Brick Road (2010)
It's incandescent today.เป็นวันที่สดใสจริงๆ Safe Haven (2013)
The Sun is a great, big ball of incandescent gas.ดวงอาทิตย์เป็นดีลูก ใหญ่ของก๊าซไส้ Sisters of the Sun (2014)
Those arcing streams of incandescent gas that dwarf the earth are guided by magnetic lines of force that emanate from below the surface of the sun.เส้นโค้งลำธารของก๊าซไส้ ที่แคระโลก ถูกชี้นำโดยเส้นแรงแม่เหล็ก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCANDESCENT    IH2 N K AH0 N D EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incandescent    (j) ˌɪnkændˈɛsnt (i2 n k a n d e1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, / ] incandescent light, #42,396 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühlampe {f} | Glühlampen {pl}incandescent lamp | incandescent lamps [Add to Longdo]
Glühstrumpf {m}incandescent mantle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白熱電球[はくねつでんきゅう, hakunetsudenkyuu] (n) (See 電球) light bulb; incandescent light bulb [Add to Longdo]
白熱灯[はくねつとう, hakunetsutou] (n) incandescent lamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incandescent \In`can*des"cent\, a. [L. incandecens, -entis, p.
   pr. of incandescere to become warm or hot; pref. in- in +
   candescere to become of a glittering whiteness, to become red
   hot, incho. fr. candere to be of a glittering whiteness: cf.
   F. incandescent. See {Candle}.]
   White, glowing, or luminous, with intense heat; as,
   incandescent carbon or platinum; hence, clear; shining;
   brilliant.
   [1913 Webster]
 
      Holy Scripture become resplendent; or, as one might
      say, incandescent throughout.      --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
   {Incandescent lamp}, {Incandescent light}, {Incandescent
   light bulb} (Elec.), a kind of lamp in which the light is
    produced by a thin filament of conducting material, now
    usually tungsten, but originally carbon, contained in a
    vacuum or an atmosphere of inert gas within a glass bulb,
    and heated to incandescence by an electric current. It was
    inventerd by Thomas Edison, and was once called the
    {Edison lamp}; -- called also {incandescence lamp}, and
    {glowlamp}. This is one of the two most common sources of
    electric light, the other being the {fluorescent light},
    {fluorescent lamp} or {fluorescent bulb}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incandescent
   adj 1: emitting light as a result of being heated; "an
       incandescent bulb" [syn: {incandescent}, {candent}]
   2: characterized by ardent emotion or intensity or brilliance;
     "an incandescent performance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top