ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candescent

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candescent-, *candescent*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
candescent(adj) ร้อนเป็นไฟ
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   

Japanese-English: EDICT Dictionary
白熱電球[はくねつでんきゅう, hakunetsudenkyuu] (n) (See 電球) light bulb; incandescent light bulb [Add to Longdo]
白熱灯[はくねつとう, hakunetsutou] (n) incandescent lamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candescent \Can*des"cent\, a. [L. candescens, -entis, p. pr. of
   candescere, v. incho. fr. candere to shine.]
   Glowing; luminous; incandescent.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candescent
   adj 1: glowing from great heat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top