ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยอง

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอง-, *ยอง*
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อันนยองฮาเซโย[อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย] สวัสดี,สวัสดีค่ะ/ครับ,(ศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวที่แปลว่า สวัสดี จะไม่มีการแบ่งช่วงเวลา เช้า/กลางวัน/เย็น)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอง[ADV] squatly, See also: (to sit) on one's heels, Syn. ยองๆ, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง, Thai definition: อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
ยอง[N] a kind of deer, See also: roe, deer, stag, Syn. อีเก้ง, Count unit: ตัว, Notes: (กลอน)
ยอง[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยอง[ADJ] brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส
ยอง[ADV] squatly, See also: (to sit) on one's heels, Syn. ยอง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนนั่งยองๆ, Thai definition: อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
ยองใย[ADV] fine, See also: clear, healthily, glowingly, lovely, bright, Syn. ผุดผ่อง, นวลใย, ขาวนวล, Example: ผิวพรรณของฉันผุดผ่องเป็นยองใย, Thai definition: ผุดผ่องเป็นน้ำนวล
ยองใย[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยอง ๑, ยองว. อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง ๒ โดยก้นไม่ถึงพื้น เช่น นั่งยองอยู่ในท้องแม่ (ไตรภูมิ), หย่อง ก็ว่า.
ยองน. สัตว์ในจำพวกอีเก้ง.
ยองน. เส้น, ใย, มักใช้เข้าคู่กับคำ ใย เป็น ยองใย.
ยองว. สุกใส, ยะยอง หรือ ยรรยอง ก็ใช้.
ยองใยน. เส้นใย (แห่งแมงมุม).
ยองใยว. ผุดผ่องเป็นนํ้านวล เช่น ผิวนวลเป็นยองใย
ยองใยใช้เป็นคำเปรียบเทียบว่ามีขนาดเล็กเท่าใยแมงมุม เช่น ไม่มีความผิดแม้เท่ายองใย.
ยองไย่น. ใยแมงมุม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kyung-ah.ยอง-อา Sex Is Zero 2 (2007)
Kyung-ah.ยอง-อา Sex Is Zero 2 (2007)
Corporal of Musket, look at it. Will you be available for stag, sir?คุณจะสามารถใช้ได้สำหรับยอง ครับ? How I Won the War (1967)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน How I Won the War (1967)
That's very like the Colonel, which reminds me...ซึ่งทำให้ฉันนึกถึง ถ้าคุณจะใช้ยองครับ How I Won the War (1967)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
I don't think that's frightfully funny, D'Arnot.ฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกน่าขน พองสยองเกล้า, ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But not one of your horror stories, okay?แต่ต้องไม่มีเรื่องสยองนะโว้ย โอเค? Stand by Me (1986)
I don't want to hear no horror stories. I'm not up for that, man.ฉันไม่อยากฟังเรื่องสยองขวัญ ฉันไม่ปลื้มนะ เพื่อน Stand by Me (1986)
O sure, O sure, O sure, O sure, Don't worry Mr. Dryerเราจะไปไหนกันเหรอ (ผู้ดูแลเดทวันนี้คือ ฮันคยอง ผู้ที่อยู่เกาหลีมาสองปีแล้ว) ตอนนี้ทั้งสองกลุ่มได้แบ่งกันไปอยู่คนละที่แล้ว Full House (1987)
Well, I gotta...ผมไปมยองดงเองบ่อยจะตาย Full House (1987)
Now, check the trash again(ฮันคยองยังไม่ยอมเลิกแกล้งอันย่า) Full House (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet   
ยอง[n.] (yøng) EN: a kind of deer ; roe ; deer ; stag   
ยอง[adv.] (yøng) EN: squatly ; on one's heels   
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   
ยอง[adv.] (yøng-yøng) EN: squatly ; on one's heels   FR: s'accroupir
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet   
ยองใย[adj.] (yøngyai) EN: fine ; clear ; healthily ; glowingly ; lovely ; bright   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acinus(แอส' ซินัส) n., (pl. -ni) พวงผลไม้คล้ายองุ่น
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
grapey(เกร'พี) adj. เกี่ยวหรือประกอบด้วยองุ่น,ซึ่งมีรสองุ่น
grapy(เกร'พี) adj. เกี่ยวหรือประกอบด้วยองุ่น,ซึ่งมีรสองุ่น
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,น่า-สยดสยอง,=gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible
hair-raisingadj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก, Syn. bloodcurdling
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
mayonnaise(n) น้ำปรุงรสอาหาร,น้ำราดสลัด,มายองเนส
polytheism(n) ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top