ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incandescent lamp

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incandescent lamp-, *incandescent lamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incandescent lamp[N] ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühlampe {f} | Glühlampen {pl}incandescent lamp | incandescent lamps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白熱灯[はくねつとう, hakunetsutou] (n) incandescent lamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incandescent \In`can*des"cent\, a. [L. incandecens, -entis, p.
   pr. of incandescere to become warm or hot; pref. in- in +
   candescere to become of a glittering whiteness, to become red
   hot, incho. fr. candere to be of a glittering whiteness: cf.
   F. incandescent. See {Candle}.]
   White, glowing, or luminous, with intense heat; as,
   incandescent carbon or platinum; hence, clear; shining;
   brilliant.
   [1913 Webster]
 
      Holy Scripture become resplendent; or, as one might
      say, incandescent throughout.      --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
   {Incandescent lamp}, {Incandescent light}, {Incandescent
   light bulb} (Elec.), a kind of lamp in which the light is
    produced by a thin filament of conducting material, now
    usually tungsten, but originally carbon, contained in a
    vacuum or an atmosphere of inert gas within a glass bulb,
    and heated to incandescence by an electric current. It was
    inventerd by Thomas Edison, and was once called the
    {Edison lamp}; -- called also {incandescence lamp}, and
    {glowlamp}. This is one of the two most common sources of
    electric light, the other being the {fluorescent light},
    {fluorescent lamp} or {fluorescent bulb}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tungsten lamp \Tung"sten lamp\
   An electric glow lamp having filaments of metallic tungsten,
   and contained in a glass bulb which is evacuated or has an
   inert gas, to avoid oxidation of the tungsten; a common form
   of light bulb. Such lamps, owing to the refractory nature of
   the metal, may be maintained at a very high temperature and
   require an expenditure of only about 1.25 watts per candle
   power, depending on the total wattage and the design of the
   bulb. By mid-20th century tungsten lamps became the most
   common type of incandescent (as contrasted with fluorescent)
   lamp; thus the phrase
 
   {incandescent lamp} or
 
   {incandescent light} typically refers to a tungsten lamp.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incandescent lamp
   n 1: electric lamp consisting of a transparent or translucent
      glass housing containing a wire filament (usually tungsten)
      that emits light when heated by electricity [syn: {light
      bulb}, {lightbulb}, {bulb}, {incandescent lamp}, {electric
      light}, {electric-light bulb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top