ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falling

F AA1 L IH0 NG   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falling-, *falling*, fall
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falling[N] ความล้มเหลว, See also: การพังพินาศ, ความล่มจม
falling star[N] ลูกอุกกาบาต, See also: อุกกาบาต, ผีพุ่งใต้, ดาวตก, Syn. meteor
falling sickness[N] โรคลมบ้าหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling diphthongสระประสมเน้นเสียงแรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling intonationทำนองเสียงลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling palateเพดานอ่อนห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
falling rhythmจังหวะลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falling Drop Testการทดสอบความหนืด [การแพทย์]
Falling Timesการวัดเวลาตก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pieces for making a hit are falling into place.ชิ้นส่วนของตัวต่อที่ทำให้หนังดัง กำลังจะลงตัวแล้วนะครับ Confrontation (2017)
The baseboard is falling to pieces and I still haven't sorted it out.ขอบบัวหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ แล้วฉันก็ยังไม่จัดการมัน  ()
My whole shitting world was falling apart.โลกบัดซบทั้งใบของผมกำลังล่มสลาย Smell the Weakness (2017)
The ravenry was falling apart the last time I checked. All rulers demand that people bend the knee.พวกสัตว์ร้ายกำลังสลาย ครั้งสุดท้ายที่ข้าตรวจสอบ ผู้ปกครองทุกทัพต้องการให้คนยอมคุกเข่าให้ Eastwatch (2017)
- It's a dude falling down in yoga class.- แค่ผู้ชายล้มตอนเล่นโยคะเนี่ยนะ You Get Me (2017)
You know, they don't want to look at somebody that's all falling apart, typical stigma of being a positive.พวกเขาไม่อยากมอง ใครที่กำลังจะล้มเหลว มลทินของการมีผลเลือดเป็นบวกโดยปกติ After Porn Ends 2 (2017)
Falling behind means certain death.การรั้งท้ายหมายถึงความตาย The Legend of Tarzan (2016)
This place is completely falling apart!c.bg_transparentโลกนี้จะพังทลายหมดแล้ว/c.bg_transparent Episode #1.6 (2016)
Didn't come all the way the hell to Georgia to have you falling in the same shit, Chiron. - Imma go.อุตส่าห์ถ่อไปอยู่ตั้งจอร์เจีย แล้วไปใชชี้วิตแย่ ๆ แบบนั้นเหรอ ไชรอน Moonlight (2016)
I have seen one fearful publisher after another falling away from me and turning their backs on me as I approach.ฉันได้เห็นหนึ่งสำนักพิมพ์ที่น่า กลัวหลังจากที่อื่นลดลงไปจากฉัน และหันหลังให้กับฉันเป็นฉันเข้า ใกล้ Denial (2016)
Like sparks falling from a giant furnace.ประหนึ่งประกายไฟจากเตาเผาขนาดยักษ์ This Beautiful Fantastic (2016)
I don't want the Brits falling all over this asking questions.ผมไม่อยากให้ทางการอังกฤษมายุ่มย่ามเซ้าซี้ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fallingA fine rain was falling.
fallingAfter supper I always find myself falling asleep.
fallingAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.
fallingAmerican students are falling behind in math.
fallingA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
fallingAttendance had been falling off and such people as did come sat about indifferently.
fallingBut it was like trying to stop the rain from falling.
fallingCrude oil has been falling in price.
fallingDarkness is falling.
fallingDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
fallingEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
fallingFalling in love is one thing; getting married is another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงเอก[N] falling tone, Example: ผู้ที่รู้จักอักษรสามหมู่จะทราบว่าภาษาไทยมีห้าเสียง คือ เสียงกลาง เสียงเอก โท ตรี และจัตวา, Thai definition: เสียงที่ทอดต่ำลงหรือเป็นเสียงต่ำกว่าเสียงสามัญ
การถล่ม[N] collapse, See also: falling down, subsidence, breakdown, Syn. การยุบ, การพัง, การทลาย, Example: การถล่มของหิมะทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตทั้งหมด, Thai definition: การทำให้ยุบ หรือการทำให้พังทลายหรือล่มลง
กลาบาต[N] shooting star, See also: falling star, meteor, Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต, Example: คนโบราณเชื่อว่ากลาบาตหรืออุกลาบาตเป็นลางบอกเหตุร้าย, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ก้อนที่มีแสงซึ่งตกจากอากาศลงมาสู่ผิวโลกถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
ลมตก[n. exp.] (lom tok) EN: the wind is falling   FR: le vent faiblit
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up   FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
สายฝน[n.] (sāifon) EN: falling rain ; rainfall ; rain   FR: chute de pluie [f] ; pluie [f]
เสียงโท[n. exp.] (sīeng-thō) EN: falling tone ; tone 3   FR: ton descendant [m] ; ton 3 [m]
ตายขาน[v.] (tāikhān) EN: be dead in lines ; die without falling down   
อวนครอบ[n. exp.] (uan khrøp) EN: falling net   

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLING    F AA1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falling    (v) fˈɔːlɪŋ (f oo1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless, #33,714 [Add to Longdo]
上声[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] falling and rising tone, the third tone of putonghua, #65,572 [Add to Longdo]
去声[qù shēng, ㄑㄩˋ ㄕㄥ, / ] falling tone, the fourth tone of putonghua, #69,417 [Add to Longdo]
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, / ] falling prices; bear market [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallgewicht {n}falling weight [Add to Longdo]
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick [Add to Longdo]
Fallsucht {f}falling sickness [Add to Longdo]
Produktionsrückgang {m}falling off in production [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どかり[, dokari] (adv-to,adv) (on-mim) falling heavily [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
はらり[, harari] (adv-to,adv) gently (falling) [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fall \Fall\ (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p.
   {Fallen} (f[add]l"'n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS.
   feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen,
   Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere
   to deceive, Gr. sfa`llein to cause to fall, Skr. sphal,
   sphul, to tremble. Cf. {Fail}, {Fell}, v. t., to cause to
   fall.]
   1. To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to
    descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the
    apple falls; the tide falls; the mercury falls in the
    barometer.
    [1913 Webster]
 
       I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke
                          x. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to be erect; to take suddenly a recumbent
    posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters
    and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees.
    [1913 Webster]
 
       I fell at his feet to worship him.  --Rev. xix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To find a final outlet; to discharge its waters; to empty;
    -- with into; as, the river Rhone falls into the
    Mediterranean.
    [1913 Webster]
 
   4. To become prostrate and dead; to die; especially, to die
    by violence, as in battle.
    [1913 Webster]
 
       A thousand shall fall at thy side.  --Ps. xci. 7.
    [1913 Webster]
 
       He rushed into the field, and, foremost fighting,
       fell.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To cease to be active or strong; to die away; to lose
    strength; to subside; to become less intense; as, the wind
    falls.
    [1913 Webster]
 
   6. To issue forth into life; to be brought forth; -- said of
    the young of certain animals. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To decline in power, glory, wealth, or importance; to
    become insignificant; to lose rank or position; to decline
    in weight, value, price etc.; to become less; as, the
    price falls; stocks fell two points.
    [1913 Webster]
 
       I am a poor fallen man, unworthy now
       To be thy lord and master.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The greatness of these Irish lords suddenly fell and
       vanished.               --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   8. To be overthrown or captured; to be destroyed.
    [1913 Webster]
 
       Heaven and earth will witness,
       If Rome must fall, that we are innocent. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To descend in character or reputation; to become degraded;
    to sink into vice, error, or sin; to depart from the
    faith; to apostatize; to sin.
    [1913 Webster]
 
       Let us labor therefore to enter into that rest, lest
       any man fall after the same example of unbelief.
                          --Heb. iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   10. To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be
     worse off than before; as, to fall into error; to fall
     into difficulties.
     [1913 Webster]
 
   11. To assume a look of shame or disappointment; to become or
     appear dejected; -- said of the countenance.
     [1913 Webster]
 
        Cain was very wroth, and his countenance fell.
                          --Gen. iv. 5.
     [1913 Webster]
 
        I have observed of late thy looks are fallen.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   12. To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our
     spirits rise and fall with our fortunes.
     [1913 Webster]
 
   13. To pass somewhat suddenly, and passively, into a new
     state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to
     fall into a passion; to fall in love; to fall into
     temptation.
     [1913 Webster]
 
   14. To happen; to to come to pass; to light; to befall; to
     issue; to terminate.
     [1913 Webster]
 
        The Romans fell on this model by chance. --Swift.
     [1913 Webster]
 
        Sit still, my daughter, until thou know how the
        matter will fall.          --Ruth. iii.
                          18.
     [1913 Webster]
 
        They do not make laws, they fall into customs. --H.
                          Spencer.
     [1913 Webster]
 
   15. To come; to occur; to arrive.
     [1913 Webster]
 
        The vernal equinox, which at the Nicene Council
        fell on the 21st of March, falls now [1694] about
        ten days sooner.           --Holder.
     [1913 Webster]
 
   16. To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or
     hurry; as, they fell to blows.
     [1913 Webster]
 
        They now no longer doubted, but fell to work heart
        and soul.              --Jowett
                          (Thucyd. ).
     [1913 Webster]
 
   17. To pass or be transferred by chance, lot, distribution,
     inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his
     brother; the kingdom fell into the hands of his rivals.
     [1913 Webster]
 
   18. To belong or appertain.
     [1913 Webster]
 
        If to her share some female errors fall,
        Look on her face, and you'll forget them all.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   19. To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded
     expression fell from his lips; not a murmur fell from
     him.
     [1913 Webster]
 
   {To fall abroad of} (Naut.), to strike against; -- applied to
    one vessel coming into collision with another.
 
   {To fall among}, to come among accidentally or unexpectedly.
    
 
   {To fall astern} (Naut.), to move or be driven backward; to
    be left behind; as, a ship falls astern by the force of a
    current, or when outsailed by another.
 
   {To fall away}.
     (a) To lose flesh; to become lean or emaciated; to pine.
     (b) To renounce or desert allegiance; to revolt or rebel.
     (c) To renounce or desert the faith; to apostatize.
       "These . . . for a while believe, and in time of
       temptation fall away." --Luke viii. 13.
     (d) To perish; to vanish; to be lost. "How . . . can the
       soul . . . fall away into nothing?" --Addison.
     (e) To decline gradually; to fade; to languish, or become
       faint. "One color falls away by just degrees, and
       another rises insensibly." --Addison.
 
   {To fall back}.
     (a) To recede or retreat; to give way.
     (b) To fail of performing a promise or purpose; not to
       fulfill.
 
   {To fall back upon} or {To fall back on}.
     (a) (Mil.) To retreat for safety to (a stronger position
       in the rear, as to a fort or a supporting body of
       troops).
     (b) To have recourse to (a reserved fund, a more reliable
       alternative, or some other available expedient or
       support).
 
   {To fall calm}, to cease to blow; to become calm.
 
   {To fall down}.
     (a) To prostrate one's self in worship. "All kings shall
       fall down before him." --Ps. lxxii. 11.
     (b) To sink; to come to the ground. "Down fell the
       beauteous youth." --Dryden.
     (c) To bend or bow, as a suppliant.
     (d) (Naut.) To sail or drift toward the mouth of a river
       or other outlet.
 
   {To fall flat}, to produce no response or result; to fail of
    the intended effect; as, his speech fell flat.
 
   {To fall foul of}.
     (a) (Naut.) To have a collision with; to become entangled
       with
     (b) To attack; to make an assault upon.
 
   {To fall from}, to recede or depart from; not to adhere to;
    as, to fall from an agreement or engagement; to fall from
    allegiance or duty.
 
   {To fall from grace} (M. E. Ch.), to sin; to withdraw from
    the faith.
 
   {To fall home} (Ship Carp.), to curve inward; -- said of the
    timbers or upper parts of a ship's side which are much
    within a perpendicular.
 
   {To fall in}.
     (a) To sink inwards; as, the roof fell in.
     (b) (Mil.) To take one's proper or assigned place in
       line; as, to fall in on the right.
     (c) To come to an end; to terminate; to lapse; as, on the
       death of Mr. B., the annuuity, which he had so long
       received, fell in.
     (d) To become operative. "The reversion, to which he had
       been nominated twenty years before, fell in."
       --Macaulay.
 
   {To fall into one's hands}, to pass, often suddenly or
    unexpectedly, into one's ownership or control; as, to
    spike cannon when they are likely to fall into the hands
    of the enemy.
 
   {To fall in with}.
     (a) To meet with accidentally; as, to fall in with a
       friend.
     (b) (Naut.) To meet, as a ship; also, to discover or come
       near, as land.
     (c) To concur with; to agree with; as, the measure falls
       in with popular opinion.
     (d) To comply; to yield to. "You will find it difficult
       to persuade learned men to fall in with your
       projects." --Addison.
 
   {To fall off}.
     (a) To drop; as, fruits fall off when ripe.
     (b) To withdraw; to separate; to become detached; as,
       friends fall off in adversity. "Love cools,
       friendship falls off, brothers divide." --Shak.
     (c) To perish; to die away; as, words fall off by disuse.
     (d) To apostatize; to forsake; to withdraw from the
       faith, or from allegiance or duty.
       [1913 Webster]
 
          Those captive tribes . . . fell off
          From God to worship calves.   --Milton.
     (e) To forsake; to abandon; as, his customers fell off.
     (f) To depreciate; to change for the worse; to
       deteriorate; to become less valuable, abundant, or
       interesting; as, a falling off in the wheat crop; the
       magazine or the review falls off. "O Hamlet, what a
       falling off was there!" --Shak.
     (g) (Naut.) To deviate or trend to the leeward of the
       point to which the head of the ship was before
       directed; to fall to leeward.
 
   {To fall on}.
     (a) To meet with; to light upon; as, we have fallen on
       evil days.
     (b) To begin suddenly and eagerly. "Fall on, and try the
       appetite to eat." --Dryden.
     (c) To begin an attack; to assault; to assail. "Fall on,
       fall on, and hear him not." --Dryden.
     (d) To drop on; to descend on.
 
   {To fall out}.
     (a) To quarrel; to begin to contend.
       [1913 Webster]
 
          A soul exasperated in ills falls out
          With everything, its friend, itself. --Addison.
     (b) To happen; to befall; to chance. "There fell out a
       bloody quarrel betwixt the frogs and the mice."
       --L'Estrange.
     (c) (Mil.) To leave the ranks, as a soldier.
 
   {To fall over}.
     (a) To revolt; to desert from one side to another.
     (b) To fall beyond. --Shak.
 
   {To fall short}, to be deficient; as, the corn falls short;
    they all fall short in duty.
 
   {To fall through}, to come to nothing; to fail; as, the
    engageent has fallen through.
 
   {To fall to}, to begin. "Fall to, with eager joy, on homely
    food." --Dryden.
 
   {To fall under}.
     (a) To come under, or within the limits of; to be
       subjected to; as, they fell under the jurisdiction of
       the emperor.
     (b) To come under; to become the subject of; as, this
       point did not fall under the cognizance or
       deliberations of the court; these things do not fall
       under human sight or observation.
     (c) To come within; to be ranged or reckoned with; to be
       subordinate to in the way of classification; as,
       these substances fall under a different class or
       order.
 
   {To fall upon}.
     (a) To attack. [See {To fall on}.]
     (b) To attempt; to have recourse to. "I do not intend to
       fall upon nice disquisitions." --Holder.
     (c) To rush against.
       [1913 Webster]
 
   Note: Fall primarily denotes descending motion, either in a
      perpendicular or inclined direction, and, in most of
      its applications, implies, literally or figuratively,
      velocity, haste, suddenness, or violence. Its use is so
      various, and so mush diversified by modifying words,
      that it is not easy to enumerate its senses in all its
      applications.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falling \Fall"ing\, a. & n.
   from {Fall}, v. i.
   [1913 Webster]
 
   {Falling away}, {Falling off}, etc. See {To fall away}, {To
    fall off}, etc., under {Fall}, v. i.
 
   {Falling band}, the plain, broad, linen collar turning down
    over the doublet, worn in the early part of the 17th
    century.
 
   {Falling sickness} (Med.), epilepsy. --Shak.
 
   {Falling star}. (Astron.) See {Shooting star}.
 
   {Falling stone}, a stone falling through the atmosphere; a
    meteorite; an a["e]rolite.
 
   {Falling tide}, the ebb tide.
 
   {Falling weather}, a rainy season. [Colloq.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falling
   adj 1: decreasing in amount or degree; "falling temperature"
   2: becoming lower or less in degree or value; "a falling
     market"; "falling incomes" [ant: {rising}]
   3: coming down freely under the influence of gravity; "the eerie
     whistle of dropping bombs"; "falling rain" [syn: {dropping},
     {falling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top