Search result for

-attractive-

(53 entries)
(0.9997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attractive,-attractive-, *attractive*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attractive    [ADJ] มีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. good-looking, pleasing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement

English-Thai: Nontri Dictionary
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractiveAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
attractiveA model must have an attractive body.
attractiveAn attractive price.
attractiveAn attractive smile.
attractiveChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
attractiveDo you think her attractive?
attractiveHe had a gentleness that was attractive to woman.
attractiveHis niece is attractive and mature for her age.
attractiveHis wife whom I met at the station, is very attractive.
attractiveI find her appearance attractive.
attractiveIf you are not satisfied with your share, I'll make it a bit more attractive.
attractiveIt's not that I seriously like him. I just find him very attractive.
attractiveI've got an attractive proposition for you.
attractiveJane is more attractive than Susan.
attractiveJon is far more attractive than Tom.
attractiveMary has as attractive a personality as her sister.
attractiveMountaineering is attractive especially to young people because it is accompanied with hardships and adventures.
attractiveMy niece is attractive and mature for her age.
attractiveOf the three boys, the youngest is the most attractive.
attractivePeople usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ Beethoven Virus (2008)
She's more attractive the closer I look at her.ยิ่งมองใกล้ๆ เธอก็ยิ่งน่ารัก My Sassy Girl (2008)
- And attractive. - How can we repay you?และมีเสน่ห์ เราจะตอบแทนท่านอย่างไรดี Kung Fu Panda (2008)
Or attractiveness.หรือความน่าหลงใหล Kung Fu Panda (2008)
You are very attractive.คุณเป็นคนน่าหลงใหลมาก Passengers (2008)
I'm sure he found that really attractive as I sat at the bar yammering about myself.ฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องเห็นว่านั่นมันน่าดึงดูดแน่ๆ ที่ฉันนั่งอยู่ที่บาร์ มัวแต่พล่ามเรื่องตัวเอง New York, I Love You (2008)
Attractive, high-stakes games hidden in the darker reaches of the Internet.ดึงดูด พวกบ้าเกมส์ที่แอบอยู่ในเนต WarGames: The Dead Code (2008)
Okay, so it's time for the Physical Attractiveness Test.โอเค ได้เวลาให้คะแนน ความสวย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It's my job to protect people who make attractive terrorist targets...หน้าที่ผมคือปกป้องคนที่ อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย Blow Out (2008)
Listen, it's great to meet you, and... you're a very attractive girl.ฟังนะ คือผมยินดีที่ได้รู้จักคุณ และคุณก็เป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากเลยด้วย 500 Days of Summer (2009)
Lucky for me, though, he's attractive, so that helps and I at least enjoy myself.บางครั้งฉันทนอยู่กับเขานานไม่ได้ แต่โชคดีที่เขามีเสน่ห์ The Girlfriend Experience (2009)
You appear to be an intelligent, attractive woman. Why are you dating a child?คุณพูดกับฉันได้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Her energy is incredibly attractive.พลังของเธอน่าสนใจมาก London. Of Course (2009)
Abby, you're a very attractive woman, but you are completely inaccessible.แอบบี้ คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก แต่สายตามันเข้าไม่ถึงเลย The Ugly Truth (2009)
But I can guarantee you it has nothing to do with the fact that you're the most attractive researcher I have ever worked with.แต่ผมรับประกันใด้ว่า มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความจริงที่ว่า คุณเป็นนักวิเคราะห์ที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำงานด้วย Ninja Assassin (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเสน่ห์    [ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด [ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
มโนชญ์    [ADJ] attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
น่ามอง    [V] attractive, See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch, Syn. ชวนมอง, น่าดู, Example: ภูเขาสีน้ำเงินเข้มเป็นทิวยาวด้านหน้า ดูสลับซับซ้อน งดงามและน่ามองอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าดูน่าชม[adj.] (nādū nāchom) EN: attractive   
เตือนตา[adj.] (teūoentā) EN: attractive   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRACTIVE    AH0 T R AE1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attractive    (j) (@1 t r a1 k t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone [Add to Longdo]
attraktiv; anziehend {adj} | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive [Add to Longdo]
attraktive Ausstattung {f}attractive terms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, a. [Cf. F. attractif.]
   1. Having the power or quality of attracting or drawing; as,
    the attractive force of bodies. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attracting or drawing by moral influence or pleasurable
    emotion; alluring; inviting; pleasing. "Attractive
    graces." --Milton. "Attractive eyes." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Flowers of a livid yellow, or fleshy color, are most
       attractive to flies.         --Lubbock.
    [1913 Webster] -- {At*tract"ive*ly}, adv. --
    {At*tract"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, n.
   That which attracts or draws; an attraction; an allurement.
   [1913 Webster]
 
      Speaks nothing but attractives and invitation. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attractive
   adj 1: pleasing to the eye or mind especially through beauty or
       charm; "a remarkably attractive young man"; "an
       attractive personality"; "attractive clothes"; "a book
       with attractive illustrations" [ant: {unattractive}]
   2: having power to arouse interest; "an attractive opportunity";
     "the job is attractive because of the pay"
   3: having the properties of a magnet; the ability to draw or
     pull; "an attractive force"; [ant: {repulsive(a)}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top