ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attractiveness

AH0 T R AE1 K T IH0 V N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attractiveness-, *attractiveness*, attractivenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attractiveness(n) ความน่าดึงดูด, Syn. appeal, charm

English-Thai: Nontri Dictionary
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, so it's time for the Physical Attractiveness Test.โอเค ได้เวลาให้คะแนน ความสวย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You're making it sound like I have no attractiveness as a woman.นายทำเสียงเหมือนฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์เลยอย่างงั้นแหละ Ohitori sama (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเท่(n) smart, See also: attractiveness, Syn. ความโก้, ความเก๋, ความโก้เก๋, Ant. ความเชย, ความล้าสมัย, Example: วัยรุ่นนิยมเลียนแบบแฟชั่นตะวันตกเพื่อความเท่
แรงดึงดูดใจ(n) attraction, See also: attractiveness, Example: เสถียรภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจหรือความชอบพอระหว่างสมาชิกเป็นส่วนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่าดึงดูดใจ[khwām nādeungdūtjai] (n) EN: attractiveness
ความน่าสนใจ[khwām nāsonjai] (n) EN: attractiveness ; interestedness  FR: attractivité [ f ]
เสน่ห์[sanē] (n) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness  FR: charme [ m ] ; attrait [ m ] ; fascination [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTRACTIVENESS AH0 T R AE1 K T IH0 V N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n, adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity [Add to Longdo]
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability [Add to Longdo]
芳紀[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, a. [Cf. F. attractif.]
   1. Having the power or quality of attracting or drawing; as,
    the attractive force of bodies. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attracting or drawing by moral influence or pleasurable
    emotion; alluring; inviting; pleasing. "Attractive
    graces." --Milton. "Attractive eyes." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Flowers of a livid yellow, or fleshy color, are most
       attractive to flies.         --Lubbock.
    [1913 Webster] -- {At*tract"ive*ly}, adv. --
    {At*tract"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attractiveness
   n 1: the quality of arousing interest; being attractive or
      something that attracts; "her personality held a strange
      attraction for him" [syn: {attraction}, {attractiveness}]
   2: sexual allure [ant: {unattractiveness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top