ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attractively

AH0 T R AE1 K T IH0 V L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attractively-, *attractively*, attractive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attractively[ADV] อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. charmingly, appealingly

English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลังการ[ADV] attractively decorated, Example: การแสดงครั้งนี้ประดับตกแต่งได้อลังการมาก, Thai definition: งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จับตา[ADV] attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRACTIVELY AH0 T R AE1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attractively (a) ˈətrˈæktɪvliː (@1 t r a1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, a. [Cf. F. attractif.]
   1. Having the power or quality of attracting or drawing; as,
    the attractive force of bodies. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attracting or drawing by moral influence or pleasurable
    emotion; alluring; inviting; pleasing. "Attractive
    graces." --Milton. "Attractive eyes." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Flowers of a livid yellow, or fleshy color, are most
       attractive to flies.         --Lubbock.
    [1913 Webster] -- {At*tract"ive*ly}, adv. --
    {At*tract"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attractively
   adv 1: in a beautiful manner; "her face was beautifully made up"
       [syn: {beautifully}, {attractively}] [ant:
       {unattractively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top