Search result for

unattractive

(36 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unattractive-, *unattractive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unattractive[ADJ] ซึ่งไม่ดึงดูดใจ, See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์, Syn. ugly, unpleasing, Ant. handsome, nice-looking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is unattractive.ไม่น่ารักเอาซะเลย Quantum of Solace (2008)
Not unattractive middle school teachersหน้าตาไม่เชิงขี้เหร่ 2 คน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I'm sorry, this is a completely unattractive quality.(หัวเราะ) ขอโทษค่ะ นี่มันไม่น่าดึงดูดเลยสักนิด Hell-O (2010)
True or false... you are an aggressively unattractive person.... จริงหรือเท็จ ที่คุณกำลังเป็นคนที่ขี้เหร่เอาการ Beastly (2011)
As aggressively unattractive outside as you are inside.ความน่าเกลียดจากภายในสู่ภายนอก Beastly (2011)
He seemed unattractive.เขาดูไม่ได้เรื่อง The Hangover Part II (2011)
So some unattractive delivery guy can hand them to an assistant who's just gonna sell them on eBay?จะให้แค่เด็กส่งของไม่หล่อ ที่จะส่งต่อไปให้ผู้ช่วย ซึ่งเขาจะเอามันไปขายลงในอีเบย์น่ะนะ? I Am Number Nine (2011)
I don't know what personality deficiency causes you to act this way, but I feel compelled to inform you how utterly unattractive it makes you.ฉันไม่รู้รายละเอียดลงลึกอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ เพราะคุณทำท่าทางแบบนี้ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกบีบบีงคับ ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับคุณมากยิ่งขึ้น Suspicion Song (2011)
Make sure he doesn't choke on his own vomit, it makes for a very unattractive corpse.ดูอย่าให้เขาสำลักอาเจียนตัวเองล่ะ นั่นจะทำให้ศพคงดูแย่มาก A Scandal in Belgravia (2012)
I think she's feeling a bit unattractive since having the baby.ผมคิดว่าเธอรู้สึกว่า ตัวเองหมดเสน่ห์ตั้งแต่มีลูก The Don't in the Do (2012)
Look, I think she's feeling a little unattractive since having the baby, that's all.ผมคิดว่าเธอรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์ ตั้งแต่เธอมีลูก ก็เท่านั้น The Don't in the Do (2012)
Unattractive female predators serve a longer prison sentence than their attractive counterparts.นักล่าหญิงที่ไม่สวยจะติดคุกนานกว่า นักล่าหญิงที่สวย I Love You, Tommy Brown (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขี้ริ้ว[ADJ] ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
น่าเกลียด[ADJ] ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; ugly   FR: quelconque
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
UNATTRACTIVE    AH2 N AH0 T R AE1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unattractive    (j) (uh2 n @ t r a1 k t i v)
unattractively    (a) (uh2 n @ t r a1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenunattractive | unattractivier | unattractiviest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
ダサメン[, dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man [Add to Longdo]
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face [Add to Longdo]
ブサメン[, busamen] (n) (sl) (derog) (See 不細工) unattractive, uncouth man [Add to Longdo]
格好の悪い[かっこうのわるい, kakkounowarui] (adj-i) unattractive; ugly; unstylish; uncool [Add to Longdo]
格好悪い;かっこ悪い[かっこうわるい(格好悪い);かっこわるい, kakkouwarui ( kakkou warui ); kakkowarui] (adj-i) unattractive; ugly; unstylish; uncool [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P) [Add to Longdo]
不細工[ぶさいく, busaiku] (adj-na,n) (1) clumsy (work); (2) plain (e.g. looks); homely; unattractive [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unattractive
   adj 1: lacking beauty or charm; "as unattractive as most mining
       regions" [ant: {attractive}]
   2: lacking power to arouse interest; "being unemployed is a most
     unattractive prospect"
   3: not appealing to the senses; "untempting food" [syn:
     {unattractive}, {untempting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top