ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captivatingly

K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 NG   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivatingly-, *captivatingly*, captivating
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา captivatingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *captivatingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captivating[ADJ] ที่มีเสน่ห์, Syn. charming

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope your book is captivating.หวังว่าหนังสือนั่นคงสนุกนะ Chuck in Real Life (2008)
Your captivating cuz needs to hide those baby blues behind glasses and go undercover before a hero-hater like Godfrey turns his sights on her.ญาติแสนน่ารักของเธอคนนี้ต้อง ซ่อนตาใสๆ สีฟ้าคู่นั้นไว้\หลังแว่นสักอัน และอำพรางตัวเอง Supergirl (2010)
How captivating was Ricardo Montalban in that?แล้ว Ricardo Montalban สมัยที่เล่นเรื่องนั้น ก็ดูมีเสน่ห์มากด้วย Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
She moves into the light, radiant, captivating.เธอออกมาสู่แสงสว่าง เปี่ยมด้วยความสุขและมีเสน่ห์ Reflection of Desire (2010)
Totally captivating.น่ารักเสียจริง Veiled Threat (2011)
It's compelling, captivating...มันน่าสนใจ น่าหลงใหล  ()

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชวนมอง[ADJ] enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
จับจิต[ADV] pleasingly, See also: delightfully, enhantingly, captivatingly, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ, Example: หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะจับจิต, Thai definition: อย่างเป็นที่พอใจ
จับตา[ADV] attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVATING K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivating (v) kˈæptɪvɛɪtɪŋ (k a1 p t i v ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, ] captivating, #17,409 [Add to Longdo]
沉鱼落雁[chén yú luò yàn, ㄔㄣˊ ㄩˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄢˋ, / ] lit. fish sink, goose alights (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts, #66,149 [Add to Longdo]
闭月羞花[bì yuè xiū huā, ㄅㄧˋ ㄩㄝˋ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄚ, / ] lit. hiding the moon, shaming the flowers (成语 saw); fig. female beauty captivating even the natural world, #73,771 [Add to Longdo]
沈鱼落雁[chén yú luò yàn, ㄔㄣˊ ㄩˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄢˋ, / ] lit. fish sink, goose alights (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts [Add to Longdo]
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fangendcaptivating [Add to Longdo]
fesselnd {adj} | fesselnder | am fesselndstencaptivating | more captivating | most captivating [Add to Longdo]
fesselnd {adv}captivatingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captivating \Cap"ti*va`ting\, a.
   Having power to captivate or charm; fascinating; as,
   captivating smiles. -- {Cap"ti*va`ting*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivatingly
   adv 1: in a bewitching manner; "she was bewitchingly beautiful"
       [syn: {bewitchingly}, {captivatingly}, {enchantingly},
       {enthrallingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top