Search result for

ความล้าสมัย

(5 entries)
(0.1304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความล้าสมัย-, *ความล้าสมัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความล้าสมัย[N] obsoleteness, See also: antiquatedness, Syn. ความเก่า, ความโบราณ, Ant. ความทันสมัย, ความนำสมัย, Example: ความล้าสมัยของกฏหมายฉบับที่ใช้อยู่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของประเทศ, Thai definition: ความไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความล้าสมัย[n.] (khwām lāsamai) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness   FR: obsolescence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dowdiness[N] ความล้าสมัย, See also: ความไม่หรูหรา
fusty[N] ความล้าสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsolescence(ออบซะเลส'ซันซฺ) n. ความล้าสมัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top