ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*precision*

P R IY0 S IH1 ZH AH0 N   
161 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: precision, -precision-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy
imprecision[N] ความไม่แน่ชัด, Syn. vagueness, Ant. exactness, preciseness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precisionความเที่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precision attachmentสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision restส่วนพักสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lee denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip-in bearing; precision-insert bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken-stress partial denture; articulated partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, Lee; denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, precision; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, precision; denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, Lee; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, precision retained; denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, Lee; denture, precisionฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
double precisionความเที่ยงสองเท่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
denture, articulated partial; denture, broken-stress partial; denture, Lee; denture, precision; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, broken-stress partial; denture, articulated partial; denture, Lee; denture, precision; denture, precision retainedฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assay Precision, Intraการศึกษาต่างครั้งทดลอง [การแพทย์]
Attachment, Precisionเครื่องมือจับยึด [การแพทย์]
Batch Precision, Betweenการทดลองต่างชุดกัน [การแพทย์]
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imprecisionความไม่แม่นยำ, ความไม่เที่ยงตรง [การแพทย์]
Imprecision, Day to Dayความไม่เที่ยงตรงระหว่างวัน [การแพทย์]
Inter-Assay Imprecisionความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ [การแพทย์]
Intraassay Precisionการวิเคราะห์ซ้ำในชุดทดลองเดียวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I keep them with precision, " he thought.ฉันให้มันมีความแม่นยำที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
Don't touch, please. It's a precision instrument.อย่า อย่าจับนะ เครื่องนี่สำคัญนะ The Road Warrior (1981)
A little precision, please.คิดให้ดีหน่อย Dirty Dancing (1987)
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
A precision tactical nuclear device.อุปกรณ์นิวเคลียร์ที่ แม่นยำและฉลาด Resident Evil: Apocalypse (2004)
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์ Cars (2006)
I'm a precisional instrument of speed and aero-matics.ฉันเป็นเครื่องมือของความเร็วและ Cars (2006)
I'm fascinated with your precision.They understand it now. Deja Vu (2006)
Without precision.ไม่เจาะจง Captivity (2007)
The precision with which this object was constructed is inspiring.เคางแม่นยำของวัตถุที่ได้ก่อตัวขึ้น ช่างน่าจับใจจริงๆ The Arrival (2008)
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง The Itch (2008)
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
You have to strike with precision and get out.คุณต้องหยิบและก็ ออกมา Confessions of a Shopaholic (2009)
- And Lisa Bell was cut with surgical precision.และ ลิซ่า เบลล์ ถูกเฉือน แบบแม่นยำเหมือนผ่าตัด Remains to Be Seen (2009)
There's a control and precision.พวกเขาควบคุมและเฉียบขาด Hopeless (2009)
It's an ultra precision remote detonator for nuclear bombs.มันเป็นเครื่องควบคุมการจุดระเบิดนิวเครียร์แม่นยำสูง Airiseu: Deo mubi (2010)
Like the precision of sewing.เช่นการตัดเย็บที่ไร้ที่ติ The Uncanny Valley (2010)
The secret to baking is precision.อบเค้กต้องไม่นาน Lovely (2010)
- Habit of precision. - His wife just died.มันเป็นนิสัยความละเอียด เมียเขาเพิ่งตาย My Bad (2010)
The precision and complexity of our world is enough to make even the sanest cosmologist go just a little bit crazy.หนึ่งจักรวาล สี่กองกำลัง พันล้านกาแลคซี Is There a Creator? (2010)
WITH MINUTE PRECISION.การดำรงอยู่ของสสารมืด Beyond the Darkness (2010)
BUT EVENTUALLY THEY UNRAVEL, WITH INCREDIBLE PRECISION,มากเช่นคลื่นเหล่านี้ที่ คุณเห็นในทะเลสาบที่นี่ Beyond the Darkness (2010)
Precision timekeeping like this makes our high-tech, computer-driven lifestyles possible.จับเวลาแม่นยำเช่นนี้ทำ ให้มีเทคโนโลยีสูงของเรา Is Time Travel Possible? (2010)
HS precision with a match grade 7.62 barrel.ไรเฟิลสไนเปอร์ความแม่นยำสูง One Way (2010)
Most importantly, we're going to need two precision drivers.สำคัญที่สุด เราต้องการคนขับรถเจ๋งๆสองคน Fast Five (2011)
You run your profile that he carried out his murders with surgical-like precision.ว่าเขาทำการฆาตกรรม ด้วยความแม่นยำเหมือนผ่าตัด โดยไม่มีความเสียหายอื่นอีก ถูกต้อง Lauren (2011)
With speed and precision.ด้วยความไวและความแม่นยำ As You Were (2011)
It's precision born out of tragic boredom.ความถูกต้องเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจาก ความเหนื่อยหน่ายที่น่าสลดใจ Ordinary People (2011)
You know, given the precision of the kills, it could be someone with a military background.การฆ่าที่แม่นยำ อาจจะเป็นคนที่มีประวัติทางทหาร Dorado Falls (2011)
The violence on Marlene Smith went from precision to frenzy, which points to someone with classic psychopathic traits, quick to rage and quick to recover.ความรุนแรงในการฆ่ามาร์ลีน สมิธ เริ่มจากวามพิถีพิถันกลายเป็นความบ้าคลั่ง ชี้ว่าคนนั้นเป็นคนโรคจิตแบบคลาสสิก โกรธง่าย และหายเร็ว From Childhood's Hour (2011)
Jethro, this was carried out with precision.เจโทร นี่เป็นปฏิบัติการที่แม่นยำ The Penelope Papers (2011)
They were trained, they were military precision.พวกมันได้รับการฝึกอบรม พวกมันมีความแม่นยำทางทหาร Cops & Robbers (2011)
I calculate with precision.ค่อยใช้คืนวันหลังแล้วกัน ฉันจะคิดบัญชีให้หนักทีเดียว Episode #1.19 (2011)
Okay, we need precision timing from everyone to get that ship.โอเค เราต้องการความเที่ยงตรงของทุกคนจนกว่าเราจะขึ้นเรือได้หมด Ice Age: Continental Drift (2012)
Boston is running again with precision.บอสตันเดินหน้าอีกครั้ง ด้วยความถูกต้อง Don't Fear the Scott (2012)
If you don't want the last word in handling precision - you just want four seats and something that works on snow - you might as well have the Range Rover.ถ้าคุณไม่ได้สนใจใน ความแม่นยำในการขับ คุณแค่ต้องการรถสี่ที่นั่งและใช้งานได้บนหิมะ คุณก็คงจะเลือกเรนจ์ โรเวอร์เช่นกัน Episode #18.4 (2012)
Three months in, you still have no stamina no precision, and you think you can outperform Alexandra Blasucci at the Showcase?3เดือนแล้ว แต่เธอก็ยังไม่มีความอดทน ไร้ซึ่งความเฉียบขาด และเธอยังคิดว่า เธอจะแสดงได้เหนือกว่า Alexandra Blasucci ในงาน Showcase ได้อีกหรือ? Swan Song (2012)
She was cut 18 times with surgical-like precision.เธอถูกตัด 18 ครั้ง ด้วยการความแม่นยำที่เหมือนการผ่าตัด The Method in the Madness (2012)
The surgical precision, the working knowledge of the human anatomy.แม่นยำแบบการผ่าตัด รอบรู้เรื่องกายวิภาคของมนุษย์ The Method in the Madness (2012)
These crimes are all about precision and control, right?อาชญากรรมพวกนี้มันเกี่ยวกับความแม่นยำและการควบคุมใช่ไหม? Out of Control (2012)
I shoot Mr. Marlow twice, severing jugulars and carotids with near-surgical precision.ผมยิงคุณมาร์โลว์สองนัดซ้อน กระสุนทะลุหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอทั้งแดงและดำ ตามตำแหน่งกายวิภาค Apéritif (2013)
I planned this moment, this monument, with precision.ขณะนี้ผมกำลังวางแผน อนุสาวรีย์นี้ พร้อมความแม่นยำ Trou Normand (2013)
Normally Pierce drives fast, but he drives with precision.ตามปกติเพียรซ์ขับรถเร็วนะ แต่เขาขับไปพอดีเลย One Percent (2013)
I retain what I see with near perfect precision.ผมจดจำสิ่งที่ผมเห็น เกือบจะแม่นยำที่สุด Blood Moon (2013)
These new long-range precision guns can eliminate 1,000 hostiles a minute.ใหม่เหล่านี้ในระยะยาวปืนแม่นยำ สามารถกำจัดศัตรู 1,000 นาที Captain America: The Winter Soldier (2014)
This is precision work right here.นี่คือการทำงานที่มีความแม่นยำที่นี่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
With a little magnetic confinement for ultra-precision.แล้วยังมีตัวเก็บพลังงานขนาดจิ๋ว แต่มีความเป๊ะยิ่งยวด Big Hero 6 (2014)
Equally, it sometimes needs a dagger, a scalpel wielded with precision and without remorse.พอๆ กัน บางครั้งก็ต้องการกริชคม มีดผ่าตัดที่ใช้อย่างแม่นยำและไร้ความเห็นใจ His Last Vow (2014)
The drawings he made of the astronomical bodies he observed attest to his uncanny precision.ยืนยันถึงความแม่นยำลึกลับของเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precisionAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
precisionHe copied his friend's notebook with precision.
precisionPrecision in measurement is a necessity.
precisionThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ความแม่นยำ[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision, Syn. ความแม่น, Ant. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด, Example: นักกีฬายิงธนูมีความแม่นยำในการยิงเป้าเคลื่อนไหว, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
ความตรง[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision., Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Ant. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องตามควรจะเป็นหรือที่คาดหมายไว้
ความเที่ยงตรง[N] accuracy, See also: correctness, exactitude, precision, Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, Ant. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง, Example: เครื่องพวกนี้จะใช้งานเฉพาะที่ต้องการรายละเอียดสูงส่งและความเที่ยงตรงของรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   
งานละเอียด[n. exp.] (ngān la-īet) EN: precision work   FR: travail de précision [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISION    P R IY0 S IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precision    (n) prˈɪsˈɪʒn (p r i1 s i1 zh n)
imprecision    (n) ˌɪmprɪsˈɪʒn (i2 m p r i s i1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus, #8,380 [Add to Longdo]
精度[jīng dù, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˋ, ] precision, #9,544 [Add to Longdo]
精确度[jīng què dù, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄨˋ, / ] accuracy; precision, #39,192 [Add to Longdo]
百步穿杨[bǎi bù chuān yáng, ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢ ㄧㄤˊ, 穿 / 穿] shoot with great precision, #51,939 [Add to Longdo]
精雕细刻[jīng diāo xì kè, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄠ ㄒㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] lit. fine sculpting (成语 saw); fig. to work with extreme care and precision, #64,733 [Add to Longdo]
精密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, ] refinement; to add precision, #175,024 [Add to Longdo]
中国精密机械进出口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC), #663,270 [Add to Longdo]
精彫細刻[jīng diāo xì kè, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄠ ㄒㄧˋ ㄎㄜˋ, ] lit. fine sculpting (成语 saw); fig. to work with extreme care and precision; also written 精雕細刻|精雕细刻 [Add to Longdo]
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, / ] accurate; exact; precision [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool [Add to Longdo]
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist [Add to Longdo]
Feinhubgetriebe {n} [techn.]creep/micro/precision hoist gear [Add to Longdo]
Feinhubmotor {m} [techn.]creep/micro/precision hoist motor [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology [Add to Longdo]
Maßarbeit {f}precision work [Add to Longdo]
Präzision {f} | mit äußerster Präzisionprecision | with rigorous precision [Add to Longdo]
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter [Add to Longdo]
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument [Add to Longdo]
Punktlandung {f}precision landing; spot landing [Add to Longdo]
Ungenauigkeit {f}imprecision; impreciseness [Add to Longdo]
hochpräzise {adj}high-precision [Add to Longdo]
Lenkpräzision {f}steering precision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] (n) operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number [Add to Longdo]
拡張倍精度[かくちょうばいせいど, kakuchoubaiseido] (n) extended double-precision [Add to Longdo]
高精度[こうせいど, kouseido] (n) high precision [Add to Longdo]
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]
精機[せいき, seiki] (n) precision machinery; precision machine; precision tool; precision tools; precision equipment [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P) [Add to Longdo]
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products) [Add to Longdo]
精密加工[せいみつかこう, seimitsukakou] (n) precision machining; precision cutting [Add to Longdo]
精密機械[せいみつきかい, seimitsukikai] (n) precision instrument or machine [Add to Longdo]
精密機械工業[せいみつきかいこうぎょう, seimitsukikaikougyou] (n) precision machinery industry [Add to Longdo]
精密機器[せいみつきき, seimitsukiki] (n) precision equipment; delicate equipment [Add to Longdo]
精密誘導ミサイル[せいみつゆうどうミサイル, seimitsuyuudou misairu] (n) (See 誘導ミサイル) precision guided missile [Add to Longdo]
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] (n) {comp} multiple-precision [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] (adj-na,n) single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} single precision floating point number [Add to Longdo]
超精密加工[ちょうせいみつかこう, chouseimitsukakou] (n) ultra-precision machining; ultra-precision cutting [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} long precision floating point number [Add to Longdo]
適合率[てきごうりつ, tekigouritsu] (n) (See 再現率) precision; precision ratio; relevance factor; relevance ratio [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] (adj-na,n) double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] (n) {comp} double precision floating point [Add to Longdo]
浮動小数点相対精度[ふどうしょうすうてんそうたいせいど, fudoushousuutensoutaiseido] (n) {comp} floating point precision [Add to Longdo]
文字列のフォントと表示精度[もじれつのフォントとひょうじせいど, mojiretsuno fonto tohyoujiseido] (n) {comp} text font and precision [Add to Longdo]
変換精度[へんかんせいど, henkanseido] (n) {comp} converted precision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] precision [Add to Longdo]
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] multiple-precision [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]
浮動小数点相対精度[ふどうしょうすうてんそうたいせいど, fudoushousuutensoutaiseido] floating point precision [Add to Longdo]
文字列のフォントと表示精度[もじれつのふおんととひょうじせいど, mojiretsunofuontotohyoujiseido] text font and precision [Add to Longdo]
変換精度[へんかんせいど, henkanseido] converted precision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precision \Pre*ci"sion\, n. [Cf. F. pr['e]cision, L. praecisio a
   cutting off. See {Precise}.]
   The quality or state of being precise; exact limitation;
   exactness; accuracy; strict conformity to a rule or a
   standard; definiteness.
   [1913 Webster]
 
      I have left out the utmost precisions of fractions.
                          --Locke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preciseness; exactness; accuracy; nicety.
 
   Usage: {Precision}, {Preciseness}. Precision is always used
      in a good sense; as, precision of thought or language;
      precision in military evolutions. Preciseness is
      sometimes applied to persons or their conduct in a
      disparaging sense, and precise is often used in the
      same way.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top