ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vagueness

V EY1 G N AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagueness-, *vagueness*, vaguenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagueness[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน, Syn. ambiguity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกำกวม[N] ambiguity, See also: vagueness, obscurity, Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย, ความไม่ชัดแจ้ง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Example: ประโยค โคลงเรือ นี้มีความกำกวมในเรื่องการตีความประโยค

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGUENESS    V EY1 G N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagueness    (n) vˈɛɪgnəs (v ei1 g n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagueness \Vague"ness\, n.
   The quality or state of being vague.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vagueness
   n 1: unclearness by virtue of being poorly expressed or not
      coherent in meaning; "the Conservative manifesto is a model
      of vagueness"; "these terms were used with a vagueness that
      suggested little or no thought about what each might
      convey"
   2: indistinctness of shape or character; "the scene had the
     swirling vagueness of a painting by Turner"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top