ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความคลาดเคลื่อน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความคลาดเคลื่อน-, *ความคลาดเคลื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน[N] deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heteroscedasticityความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ [TU Subject Heading]
Medication errorsความคลาดเคลื่อนทางยา [TU Subject Heading]
Classification Error ความคลาดเคลื่อนในการแบ่งกลุ่ม
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถิติประชากรเกิด ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน [สิ่งแวดล้อม]
Errorsความคลาดเคลื่อน,ความคลาดเคลื่อน,ข้อผิดพลาด,ค่าผิดพลาด,ความผิดพลาด [การแพทย์]
Errors of Chanceความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้บางโอกาส [การแพทย์]
Errors, Acceptableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางคลินิค [การแพทย์]
Errors, Analyticalความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์,ความผิดพลาดขณะตรวจวัด [การแพทย์]
Errors, Analytical, Estimatingความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์ [การแพทย์]
Errors, Analytical, Medically Allowableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับในทางคลินิก [การแพทย์]
Errors, Combinedความคลาดเคลื่อนรวม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now keep in mind the margin of error on this thing is about 98%.ทีนี้จำตัวเลข Margin of Error (ความคลาดเคลื่อน) ซึ่งอยู่ที่ 98% นี้ให้ดี Intro to Political Science (2011)
You're an aberration, a blasphemy in the eyes of the Father.คุณคือความคลาดเคลื่อน พวกนอกรีตในสายตาของพระบิดา Event Horizon (2013)
During Miranda's stay, there's a discrepancy between the two records.มีความคลาดเคลื่อน ระหว่างบันทึกสองฉบับ There Will Be Blood (2013)
Once this deviation happens, you find yourself on a new path, uncharted, unknown... and stretching out ahead of you.เมื่อความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้น คุณจะพบตัวเองอยู่บนเส้นทางใหม่ ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก Reunions (2013)
It's the only option. _ External airlock pressure tolerances can be adjusted...มันเป็นทางเลือกเดียว ความดันอากาศภายนอก ความคลาดเคลื่อนจะสามารถปรับได้... Spacewalker (2014)
He says it's a bladder effect.เขาบอกว่ามันคือความคลาดเคลื่อน Deepwater Horizon (2016)
Bladder effect?ความคลาดเคลื่อนเหรอ Deepwater Horizon (2016)
Bladder effect.ความคลาดเคลื่อน Deepwater Horizon (2016)
Bladder effect.ความคลาดเคลื่อน Deepwater Horizon (2016)
Bladder effect.ความคลาดเคลื่อน Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาดเคลื่อน[n.] (khwām khlātkhleūoen) EN: deviation ; aberration   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allowance[N] ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
deviation[N] ความคลาดเคลื่อน, See also: ค่าคลาดเคลื่อน, Syn. error

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top