หรือคุณหมายถึง preciseneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preciseness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preciseness-, *preciseness*, precisenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา preciseness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *preciseness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preciseness    (n) prˈɪsˈaɪsnəs (p r i1 s ai1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungenauigkeit {f}imprecision; impreciseness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precise \Pre*cise"\, a. [L. praecisus cut off, brief, concise,
   p. p. of praecidere to cut off in front, to cut off; prae
   before + caedere to cut: cf. F. pr['e]cis. Cf. {Concise}.]
   1. Having determinate limitations; exactly or sharply defined
    or stated; definite; exact; nice; not vague or equivocal;
    as, precise rules of morality.
    [1913 Webster]
 
       The law in this point is not precise. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       For the hour precise
       Exacts our parting hence.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Strictly adhering or conforming to rule; very nice or
    exact; punctilious in conduct or ceremony; formal;
    ceremonious. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was ever precise in promise-keeping. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accurate; exact; definite; correct; scrupulous;
     punctilious; particular; nice; formal. See {Accurate}.
     [1913 Webster] -- {Pre*cise"ly}, adv. --
     {Pre*cise"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preciseness
   n 1: clarity as a consequence of precision [syn: {preciseness},
      {clearcutness}]
   2: the quality of being reproducible in amount or performance;
     "he handled it with the preciseness of an automaton"; "note
     the meticulous precision of his measurements" [syn:
     {preciseness}, {precision}] [ant: {impreciseness},
     {imprecision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top