ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高精度

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高精度-, *高精度*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高精度[こうせいど, kouseido] (n) high precision [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it possible the structures at Chaco Canyon were built along precise celestial alignments so that the Hopi could predict the periods of Earth's devastation and renewal?[CN] 有没有可能 查科峡谷的这些建筑 建以超高精度 这样霍比人就可以预测 地球发生大灾难以及复活的时期 Closer Encounters (2010)
It's a fully synchronized system of endoatmospheric antiballistic missiles, guided by a highly accurate radar.[CN] 这是一个完全同步的稠密大气层 反弹道导弹系统 由一部高精度雷达制导 Phantom (2013)
Blaser R93 LRS2 rifle.[CN] 布萊瑟R93高精度步槍 Hitman: Agent 47 (2015)
Also create such accurate virus[CN] 再加上能写出如此高精度的病毒 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
It's a fully synchronized system of endoatmospheric antiballistic missiles, guided by a highly accurate radar.[JA] それは高度大気圏─ 迎撃ミサイルを高精度レーダーに 同期させるプログラムだ Phantom (2013)
Oh, shoot, yeah. We're all highly-trained individuals.[CN] 是啊,我们都是经过高精度特别训练的 Delta Farce (2007)
It's 3DPS, which is like GPS plus precise triangulation.[CN] 就是3DPS, 就像 GPS,加上高精度三角测量. Paranoia (2013)
The geomagnetic anomalies make a precision attack impossible.[JA] 地磁の乱れでで、高精度の攻撃は不可能だ Awakening (2004)
The blending of high-test rocket fuel is clearly not a project for amateurs.[CN] 高精度混合火箭燃料 确实不适合业余的人来做 The Astronaut Farmer (2006)
The operation this time calls for utmost precision.[CN] 本次作战需要高精度的运作 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top