ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเที่ยง

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเที่ยง-, *ความเที่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเที่ยง[N] accuracy, See also: correctness, exactitude, Syn. ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, Ant. ความคลาดเคลื่อน, Example: การคิดคำนวณทางจีออเดซีจะทำได้ด้วยความเที่ยงละเอียดดีพอด้วยการใช้ทรงวงรี
ความเที่ยงตรง[N] accuracy, See also: correctness, exactitude, precision, Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, Ant. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง, Example: เครื่องพวกนี้จะใช้งานเฉพาะที่ต้องการรายละเอียดสูงส่งและความเที่ยงตรงของรูป
ความเที่ยงตรง[N] justification, See also: fairness, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่ยุติธรรม, Example: ท่านได้ปกครองชาวบ้านโดยใช้หลักยุติธรรมและความเที่ยงตรงเอาใจใส่ต่อลูกบ้านเป็นอย่างดี, Thai definition:

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precisionความเที่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equityความเที่ยงธรรม, สมธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
double precisionความเที่ยงสองเท่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equityความเที่ยงธรรม [TU Subject Heading]
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The moral, ladies and gentlemen, is:- ความเที่ยงธรรม, ท่านทั้งหลาย, V for Vendetta (2005)
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม... V for Vendetta (2005)
We judge because the souls of history hang in the balance.ใช่เราเป็นผู้ตัดสินเพราะวิญญาณในอดีต ยึดในความเที่ยงตรง Silent Hill (2006)
The embodiment of righteousness.เป็นตัวแทนแห่งความเที่ยงธรรม Sita Sings the Blues (2008)
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง The Itch (2008)
I know how much punctuality means to you.ฉันรู้ว่าความเที่ยงตรงสำคัญกับเธอแค่ไหน New World in My View (2009)
"I have always found that mercy bears richer fruit than strict justice.""ข้าพเจ้ามักจะพบว่า ความเมตตากรุณานั้น มักให้ผลดีกว่า ความเที่ยงตรงที่เข้มงวด" Reckoner (2009)
Okay, we need precision timing from everyone to get that ship.โอเค เราต้องการความเที่ยงตรงของทุกคนจนกว่าเราจะขึ้นเรือได้หมด Ice Age: Continental Drift (2012)
Yeah, only because we got no magic spell, no book -- nothing on how to find a freakin' righteous bone.ใช่สิเพียงเพราะว่าเรา ไม่มีคาถา ไม่มีหนังสือ ไม่มีอะไรเลยที่จะใช้หา ไอ้กระดูกแห่งความเที่ยงธรรมบ้าๆนั่น Survival of the Fittest (2012)
Well, I guess if we can't find a righteous bone in a friggin' nunnery crypt.เอาล่ะฉันคิดว่าหากเราไม่สามารถ หากระดูกแห่งความเที่ยงธรรมได้ ในสำนักแม่ชีในห้องใต้ดินบ้าๆนี่ล่ะก็ Survival of the Fittest (2012)
The country would be at peace and life would be just under the righteous hand of good King Joffrey.และชีวิตอยู่ในความยุติธรรม ภายใต้ความเที่ยงธรรม ของกษัตริย์จอฟฟรีย์ผู้แสนดี Garden of Bones (2012)
Have I not made Camelot a fairer and more just kingdom?ข้าไม่ได้ทำให้คาเมลอตมีความเที่ยงธรรมมากขึ้นหรือ The Disir (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความเที่ยงธรรม[n.] (khwām thīengtham) EN: justice   FR: justice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correctness[N] ความถูกต้อง, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. rightness, Ant. incorrectness, wrongness
honesty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
justice[N] ความยุติธรรม, See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง, Syn. fairness, reasonableness, equity, Ant. unfairness, injustice
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy
rectitude[N] ความเที่ยงธรรม, See also: ความถูกต้อง, ความยุติธรรม, Syn. probity, uprightness
validity[N] ความมีเหตุผล, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, right

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top