ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accuracy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accuracy-, *accuracy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy(n) ความแม่นยำ, See also: ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, precision
accuracy(n) ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
inaccuracy(อินแอค' คิวระซี) n. ความไม่แม่นยำ, ความไม่ละเอียด, ความไม่เที่ยง, ความไม่แน่นอน, Syn. errore, fault, mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน, ความไม่เที่ยง, ความไม่แม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accuracyความแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accuracyความแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
accuracyaccuracy, ความถูกต้อง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Accuracy, Calibrateความแม่นยำของการปรับเทียบค่า [การแพทย์]
Accuracy, Relativeความแม่นยำสัมพันธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me! I summoned you because you are known for your accuracy in predicting gender.บอกข้ามา เจ้าสามารถ ทำนายเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง Lee San, Wind of the Palace (2007)
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง The Forbidden Kingdom (2008)
It was my job to check the accuracy of his claim.ฉันได้ตรวจสอบงานที่เรียกร้องอ้างสิทธิ์ของเขา Saw VI (2009)
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth.คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
That's consistent with the kind of accuracy you get from years of fight training.สอดคล้องกับ ความแม่นยำที่ได้ จากการฝึกต่อสู้มาหลายปี The Bittersweet Science (2011)
You have the accuracy rate of a magic 8 ball.เธอถูกต้องกับการประเมิน ของสนุ๊กเกอร์8บอล And the Really Petty Cash (2011)
It wasn't even weighted properly, yet you threw it with accuracy across a 10-foot room.น้ำหนักมันยังไม่เหมาะที่จะปาเลยด้วยซ้ำ แต่คุณก็ยังขว้างได้อย่างแม่นยำ ในระยะ 10 ฟุต Honor Thy Father (2012)
Avalon's accuracy is freaky.ญาณทิพย์ของอวาลอนถูกขึ้นมา The Ghost in the Machine (2012)
I'm pretty sure firearm accuracy isn't a prerequisite for teaching.ฉันค่อนข้างมั่นใจนะ ว่าการยิงมันแม่น ไม่ใช่ทักษะที่ต้องมีในการสอน Amuse-Bouche (2013)
The microquakes, this system Had 97.7% accuracy in predicting them.ระบบไมโครคาดการณ์ลูกวัว ด้วยความถูกต้องร้อยละ 97.7 San Andreas Quake (2015)
I take it, accuracy is not you peculiarity.ฉันว่าความแม่นยำ ไม่ใช่พลังวิเศษของแก Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accuracyAccuracy is important in arithmetic.
accuracyCheck up on the accuracy of this article.
accuracyHe guessed the answers with great accuracy.
accuracyHe reported the details with accuracy.
accuracyI began to doubt the accuracy of his statement.
accuracyI can give you a copy of the report but I can't vouch for its accuracy.
accuracyOffice managers expect accuracy, efficiency, and dedication.
accuracyToday we can tell how the weather will be with a high degree of accuracy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง(n) accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ความเที่ยง(n) accuracy, See also: correctness, exactitude, Syn. ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, Ant. ความคลาดเคลื่อน, Example: การคิดคำนวณทางจีออเดซีจะทำได้ด้วยความเที่ยงละเอียดดีพอด้วยการใช้ทรงวงรี
ความแม่นยำ(n) accuracy, See also: exactness, correctness, precision, Syn. ความแม่น, Ant. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด, Example: นักกีฬายิงธนูมีความแม่นยำในการยิงเป้าเคลื่อนไหว, Thai Definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
ความตรง(n) accuracy, See also: exactness, correctness, precision., Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Ant. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง, Thai Definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องตามควรจะเป็นหรือที่คาดหมายไว้
ความเที่ยงตรง(n) accuracy, See also: correctness, exactitude, precision, Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, Ant. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง, Example: เครื่องพวกนี้จะใช้งานเฉพาะที่ต้องการรายละเอียดสูงส่งและความเที่ยงตรงของรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่น[khwām maēn] (n) EN: accuracy  FR: précision [ f ] ; exactitude [ f ]
ความแม่นยำ[khwām maenyam] (n) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision  FR: précision [ f ] ; exactitude [ f ]
ความเที่ยงตรง[khwām thīengtrong] (n) EN: accuracy ; precision ; validity
ความถูกต้อง[khwām thuktǿng] (n) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness  FR: exactitude [ f ] ; validité [ f ]
ความถูกต้องแม่นยำ[khwām thuktǿng maenyam] (n, exp) EN: exactitude ; accuracy ; precision

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accuracy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accuracy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ,  ] accuracy; exact; precise; refined #12,495 [Add to Longdo]
准确性[zhǔn què xìng, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] accuracy #12,931 [Add to Longdo]
精确度[jīng què dù, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄨˋ,    /   ] accuracy; precision #39,192 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genauigkeit { f }; Exaktheit { f }; Treffgenauigkeit { f } | Acht-Bit-Genauigkeit | mit peinlicher Genauigkeitaccuracy | eight-bit accuracy | with rigorous accuracy [Add to Longdo]
Genauigkeitsklasse { f }accuracy class [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P) #7,998 [Add to Longdo]
アキュラシ;アキュラスィ[akyurashi ; akyurasui] (n) accuracy [Add to Longdo]
データ精度[データせいど, de-ta seido] (n) { comp } data accuracy [Add to Longdo]
確度[かくど, kakudo] (n) degree of accuracy [Add to Longdo]
校閲者[こうえつしゃ, kouetsusha] (n) reviewer; person who checks accuracy of written work [Add to Longdo]
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity [Add to Longdo]
正確性[せいかくせい, seikakusei] (n) accuracy [Add to Longdo]
正確度[せいかくど, seikakudo] (n) accuracy [Add to Longdo]
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n, adj-na, adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] (n) { comp } mean rate accuracy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
正確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
正確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accuracy \Ac"cu*ra*cy\ (#; 277), n. [See {Accurate}.]
   The state of being accurate; freedom from mistakes, this
   exemption arising from carefulness; exact conformity to
   truth, or to a rule or model; precision; exactness; nicety;
   correctness; as, the value of testimony depends on its
   accuracy.
   [1913 Webster]
 
      The professed end [of logic] is to teach men to think,
      to judge, and to reason, with precision and accuracy.
                          --Reid.
   [1913 Webster]
 
      The accuracy with which the piston fits the sides.
                          --Lardner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accuracy
   n 1: the quality of being near to the true value; "he was
      beginning to doubt the accuracy of his compass"; "the
      lawyer questioned the truth of my account" [syn:
      {accuracy}, {truth}] [ant: {inaccuracy}]
   2: (mathematics) the number of significant figures given in a
     number; "the atomic clock enabled scientists to measure time
     with much greater accuracy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top