ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*italian*

IH2 T AE1 L Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: italian, -italian-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี
Italian(n) ภาษาอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italian(อิแทล'เยิน) adj. เกี่ยวกับอิตาลี (ประเทศ,ภาษา,ผู้คนและอื่น ๆ) . n. ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี., See also: italianesque adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Italianศิลปะอิตาลี [TU Subject Heading]
Arts, Italianศิลปกรรมอิตาลี [TU Subject Heading]
Cookery, Italianการปรุงอาหารอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian languageภาษาอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian literatureวรรณกรรมอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italiansชาวอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian Diseaseโรคของอิตาเลียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
italianAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
italianCould you put this report into Italian for me?
italianGiotto is credited with sowing the seeds of the Italian Renaissance.
italianHave you ever heard this opera sung in Italian?
italianHe is an Italian.
italianHe is Italian by birth.
italianHe is proficient in both Spanish and Italian.
italianHe likes Italian food.
italianI can't even read Italian, let alone write it.
italianI find Italian food very desirable.
italianI heard the song sung in Italian.
italianI know a good Italian restaurant.
italianI want Italian dressing on my salad.
italianJulia's native language is Italian.
italianMarried to an Italian, she lives in Rome now.
italianNow I am very interested in the Italian Renaissance.
italianOne is Japanese and the other is Italian.
italianShe is proficient in both Spanish and Italian.
italianShe went to Italy to learn Italian.
italianSome Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.
italianSometimes an Italian street musician came to town.
italianSuch languages as French, Italian and Spanish come from Latin.
italianThat Italian author is little known in Japan.
italianThe old Italian oil painting was never exhibited in public.
italianThis handmade Italian-made titanium bicycle is terribly light.
italianWhere did you pick up your Italian?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิตาเลียน(adj) Italian, Example: คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียนแก่บุคคลทั่วไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิตาลี[chāichāo Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[Chāo Itālī] (n, prop) EN: Italian  FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
มะแว้งเทศ[mawaēng thēt] (n, exp) EN: Glycine ; Italian jasmine ; St. vincent lilac
ภาษาอิตาลี[phāsā Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ภาษาอิตาเลี่ยน[phāsā Itālīen] (n, exp) EN: Italian  FR: italien [m] ; langue italienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITALIAN IH2 T AE1 L Y AH0 N
ITALIANA IH2 T AE2 L IY0 AE1 N AH0
ITALIANO IH2 T AA0 L IY0 AA1 N OW0
ITALIANS IH2 T AE1 L Y AH0 N Z
ITALIANATE IH2 T AE1 L Y AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Italian (n) ˈɪtˈælɪəʳn (i1 t a1 l i@ n)
Italians (n) ˈɪtˈælɪəʳnz (i1 t a1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]
中意[Zhōng Yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ, ] Sino-Italian, #7,865 [Add to Longdo]
伽利略[Jiā lìlu:e4, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:è, ㄜˋ, ] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist, #44,417 [Add to Longdo]
西西里[Xī xī lǐ, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄧˇ, 西西] Sicily; Sicilia (Italian Island), #244,230 [Add to Longdo]
伽利略・伽利雷[Jiā lìlu:e4 · Jiā lìlei2, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:è, ㄜˋ· ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlei2, ] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist [Add to Longdo]
卡洛娜[kǎ luò nà, ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ ㄋㄚˋ, ] calzone (Italian pocket), folded pizza [Add to Longdo]
味美思酒[wèi měi sī jiǔ, ㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄙ ㄐㄧㄡˇ, ] vermouth (loan word), Italian spiced fortified wine [Add to Longdo]
意大利语[yì dà lì yǔ, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] Italian (language) [Add to Longdo]
意式浓缩咖啡[yì shì nóng suō kā fēi, ㄧˋ ㄕˋ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄎㄚ ㄈㄟ, / ] espresso; Italian style strong coffee [Add to Longdo]
托马斯・阿奎纳[Tuō mǎ sī· A1 kui2 na4, ㄊㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄙ· Ā kuí nà, ㄚ ㄎㄨㄟˊ ㄋㄚˋ, / ] Thomas Aquinas (1225-1274), Italian Catholic priest in the Dominican Order, philosopher and theologian in the scholastic tradition [Add to Longdo]
提拉米苏[tí lā mǐ sū, ㄊㄧˊ ㄌㄚ ㄇㄧˇ ㄙㄨ, / ] tiramisù (loan from Italian: pull-me-up), dessert made of ladyfingers dipped in coffee and mascarpone cream [Add to Longdo]
柏蒂切利[Bó dì qiè lì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄧˋ, ] Sandro Botticelli (1445-1510) Italian painter of the Florentine school [Add to Longdo]
班纪德[bān jì dé, ㄅㄢ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, / ] pancetta (loan from Italian: belly), salted spiced dried pork belly used in sugo all'amatriciana [Add to Longdo]
达・芬奇[Dá· Fen1 qi2, ㄉㄚˊ· Fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, / ] Leonardo da Vinci (1452-1519), Italian renaissance painter [Add to Longdo]
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
イタめし[ita meshi] (n) (abbr) Italian food [Add to Longdo]
イタカジ[itakaji] (n) (abbr) Italian casual [Add to Longdo]
イタリアルネッサンス[itariarunessansu] (n) the Italian renaissance [Add to Longdo]
イタリアン[itarian] (n,adj-na) Italian [Add to Longdo]
イタリアンカット[itariankatto] (n) Italian cut [Add to Longdo]
イタリアンコーヒー[itarianko-hi-] (n) Italian coffee [Add to Longdo]
イタリア語[イタリアご, itaria go] (n) Italian (language) [Add to Longdo]
イタリア人[イタリアじん, itaria jin] (n) Italian (person) [Add to Longdo]
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy [Add to Longdo]
イタリア料理[イタリアりょうり, itaria ryouri] (n) Italian food; Italian cooking [Add to Longdo]
イタ公[イタこう, ita kou] (n) (col) Italian person [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
サイゼ[saize] (n) (abbr) (sl) Saizeriya (Italian restaurant chain) [Add to Longdo]
ジェラート[jiera-to] (n) gelato (Italian ice cream) (ita [Add to Longdo]
チンクエディア;チンクエデア[chinkuedeia ; chinkuedea] (n) cinquedea (Italian short sword) [Add to Longdo]
ファシスト(P);ファシスタ[fashisuto (P); fashisuta] (n) (ファシスタ from Italian "fascista") fascist; (P) [Add to Longdo]
プロシュート;プロシュット[puroshu-to ; puroshutto] (n) prosciutto (Italian ham) (ita [Add to Longdo]
ベレッタ[beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]
ペスカトーレ[pesukato-re] (n) pescatore (used in reference to Italian dishes with seafood) (ita [Add to Longdo]
マジョリカ[majorika] (n) majolica (type of Italian pottery) [Add to Longdo]
[あわ, awa] (n) foxtail millet (Setaria italica P. Beauvois); Italian millet (also Hungarian, German) [Add to Longdo]
伊艦[いかん, ikan] (n) Italian warship [Add to Longdo]
伊語[いご, igo] (n) Italian (language) [Add to Longdo]
現代版[げんだいばん, gendaiban] (n) modern version (e.g. of Italian Renaissance architecture) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [Add to Longdo]
速度標語[そくどひょうご, sokudohyougo] (n) (often in Italian) (See アレグロ,アンダンテ) tempo marking; tempo indication [Add to Longdo]
日伊[にちい, nichii] (n) Japan and Italy; Japanese-Italian [Add to Longdo]
日伊辞典[にちいじてん, nichiijiten] (n) Japanese-Italian dictionary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italian \I*tal"ian\, a. [Cf. F. italien, It. italiano. Cf.
   {Italic}.]
   Of or pertaining to Italy, or to its people or language.
   [1913 Webster]
 
   {Italian cloth} a light material of cotton and worsted; --
    called also {farmer's satin}.
 
   {Italian iron}, a heater for fluting frills.
 
   {Italian juice}, Calabrian liquorice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italian \I*tal"ian\, n.
   1. A native or inhabitant of Italy.
    [1913 Webster]
 
   2. The language used in Italy, or by the Italians.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Italian
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of Italy or its
       people or culture or language; "Italian cooking"
   n 1: a native or inhabitant of Italy
   2: the Romance language spoken in Italy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top