ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -啡-, *啡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[啡, fēi, ㄈㄟ] coffee; morphine
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,326

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kā fēi, ㄎㄚ ㄈㄟ, ] coffee, #2,653 [Add to Longdo]
[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, ] café; coffeeshop, #19,999 [Add to Longdo]
[kā fēi tīng, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄊㄧㄥ, / ] coffee shop, #22,509 [Add to Longdo]
[kā fēi sè, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄙㄜˋ, ] coffee color; brown, #25,396 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] coffee, #27,318 [Add to Longdo]
[kā fēi yīn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄧㄣ, ] caffeine, #28,273 [Add to Longdo]
[mǎ fēi, ㄇㄚˇ ㄈㄟ, / ] morphine, #31,588 [Add to Longdo]
[kā fēi dòu, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄡˋ, / ] coffee beans, #48,098 [Add to Longdo]
[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, ] coffee shop [Add to Longdo]
[kā fēi guǎn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ, / ] café; coffeeshop [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Hero, what about a cup of coffee?[CN] 英雄先生, 来杯咖么? Sound of the Sea (2001)
coffee table.[CN] 咖桌。 The Unsaid (2001)
Don't offerhim coffee.[CN] 别给他上咖. Taking Sides (2001)
Give me a cup of ice coffee.[CN] 给我杯冰咖. Sound of the Sea (2001)
Morphine? Chloroform? Horse tranquilizers?[CN] 吗 摇头丸 你对他下药 Scary Movie 2 (2001)
- Ofcourse.[CN] 我们已经点了咖, 您要不要.. Taking Sides (2001)
Why don'tyou go downstairs, get a cup ofcoffee and calm down?[CN] 为什么不下楼喝杯咖冷静一下? Taking Sides (2001)
Emmi, getus some coffee.[CN] 爱弥, 倒点咖可以吗? Taking Sides (2001)
Here's your coffee, sir.[CN] 先生,你的咖 Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
- The conversation, the coffee...[CN] 喝咖、聊天 Vanilla Sky (2001)
-Would you like some coffee?[CN] -要來點兒咖嗎? Frailty (2001)
-Morphine.[CN] -吗 Black Hawk Down (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top