ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粟-, *粟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粟, sù, ㄙㄨˋ] oats, millet, barley
Radical: Decomposition: 覀 (xī ㄒㄧ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A millet plant 米 bearing grain 覀,  Rank: 2,883

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] grain; millet, #20,010 [Add to Longdo]
[yīng sù, ㄙㄨˋ, / ] poppy, #26,864 [Add to Longdo]
[Sù Yù, ㄙㄨˋ ㄩˋ, ] Su Yu, #50,541 [Add to Longdo]
布帛菽[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, ] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities, #282,051 [Add to Longdo]
[bāo sù, ㄅㄠ ㄙㄨˋ, ] corn; maize, #544,890 [Add to Longdo]
[bāo sù, ㄅㄠ ㄙㄨˋ, ] corn; maize [Add to Longdo]
[yīng sū zǐ, ㄙㄨ ㄗˇ, ] poppy seed [Add to Longdo]
种子[yīng sù zhǒng zi, ㄙㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, / ] poppy seed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あわ, awa] (n) foxtail millet (Setaria italica P. Beauvois); Italian millet (also Hungarian, German) [Add to Longdo]
おこし[あわおこし, awaokoshi] (n) millet brittle [Add to Longdo]
[あわめし, awameshi] (n) steamed rice with millet; boiled rice with millet [Add to Longdo]
[あわもち, awamochi] (n) millet dough cake; millet mochi [Add to Longdo]
立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t,vi) to have gooseflesh (cold or horror) [Add to Longdo]
[あわつぶ;ぞくりゅう, awatsubu ; zokuryuu] (n) millet grain [Add to Longdo]
粒結核[ぞくりゅうけっかく, zokuryuukekkaku] (n) miliary tuberculosis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The politician had sticky fingers, and 5% of every contract ended in his pocket.その政治家は平然と賄賂を受け取り、全ての契約の5%が濡れ手にで彼の懐に入った。
I don't know what, but I felt in my heart something that gives me the chills.どうしてなのか、心が立つのを感じていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it means "millet field." You should know.[JA] いいえ それは「畑」を意味する 貴方は知るべきです Assembly (2007)
Oh, short-cake![CN] 啊,是子蛋糕! Early Summer (1951)
Up with the cornflakes.[CN] 米片上来点 John and Mary (1969)
... thosechestnuts, cheddar cheese and chives...[CN] 那些子 切达干酪和细香葱 Singin' in the Rain (1952)
He has fields in Turkey, where they grow poppy.[CN] 他们在土耳其种罂 The Godfather (1972)
Your marrons glacés arrived. Would you like to take them?[CN] 買點蜜餞子嗎? Tristana (1970)
- Marrons glacés? Thank you.[CN] 蜜餞子? Tristana (1970)
Chester chooses chestnuts, cheddar cheese with chewy chives.[CN] 切斯特选子 切达干酪和细香葱 Singin' in the Rain (1952)
Wafers![CN] 蜜餞 Tristana (1970)
I'll go buy the canary's food[CN] 出门吗? 我去买雀给金丝雀 Early Summer (1951)
Just a drop in the ocean.[CN] 沧海一 You Only Live Twice (1967)
Candy from a baby.[JA] ぬれ手に Natural Born Wesen (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top