ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -娜-, *娜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[娜, nà, ㄋㄚˋ] elegant, graceful, delicate
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  那 (nà ㄋㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 1,584

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, ] (phonetic na); used esp. in girl's names such as Anna 安 or Diana 黛安, #4,131 [Add to Longdo]
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, ] elegant; graceful, #4,131 [Add to Longdo]
[Ān nà, ㄢ ㄋㄚˋ, ] Anna (person's name), #21,122 [Add to Longdo]
戴安[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, ] Diana (name), #26,096 [Add to Longdo]
[Nà nà, ㄋㄚˋ ㄋㄚˋ, ] Nana (novel), #29,532 [Add to Longdo]
[ē nuó, ㄜ ㄋㄨㄛˊ, ] (of a woman's bearing) graceful; elegant; lithe, #35,839 [Add to Longdo]
丽莎[Méng nà Lì shā, ㄇㄥˊ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄚ, / ] Mona Lisa, #50,851 [Add to Longdo]
黛安[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, ] Diana (goddess in Greek mythology), #77,009 [Add to Longdo]
阿丽亚[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Ariane, French space rocket, #83,737 [Add to Longdo]
塔莉[Nà tǎ lì, ㄋㄚˋ ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ, ] Natalie (name), #87,503 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Regina![CN] 利珍 Project A 2 (1987)
Hannah?[CN] 汉 Arlington Road (1999)
Naomi![CN] 欧蜜 Primal Fear (1996)
Donna![CN] 唐 Episode #1.1 (1989)
Hi, Mona.[CN] 嗨 莫 Tree of Knowledge (1981)
Marina...[CN] 玛丽... Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)
-Yes.[CN] - 马蕾 Sieben Sommersprossen (1978)
Anal[CN] 阿 Dawn of the Dead (2004)
Nina![CN] 妮 The Last Days of Disco (1998)
Donna?[CN] 朵 Poltergeist III (1988)
- Natalie![CN] 塔莉? Girls Just Want to Have Fun (1985)
Anna![CN] 安 Cries & Whispers (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top