Search result for

*genre*

(147 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genre, -genre-
Possible hiragana form: *げんれ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genre[N] ชนิด, See also: ประเภท, จำพวก, แบบ, Syn. kind, sort, type, style

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genre(จาน'ระ) n.จำพวก,ชนิด,แบบ,ประเภท,ภาพเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน adj. เกี่ยวกับชนิด -pl. genres

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genreประเภท(วรรณกรรม) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
genre paintingภาพชีวิตประจำวัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film genresประเภทของภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said genre painting, not landscape!ข้าเขียนภาพผู้คน ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์ Portrait of a Beauty (2008)
Know a good spot for genre painting?รู้จักสถานที่ที่มีภาพให้วาดไหม Portrait of a Beauty (2008)
Genre painting?ภาพวาดอะไรเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
- is it under genre or on a specific playlist?แยกตามประเภทหรือเพลย์ลิสต์? Introduction to Statistics (2009)
The circulation rate is high because of its genre, so it's better to attract customers.ยอดจำหน่ายสูงเพราะ ประเภทของ ดังนั้นจึงดีกว่าเพื่อดึงดูดลูกค้า Episode #1.2 (2010)
Yeah, but there are eight of them, and they're two hours apiece, and the first one did redefine the genre, and...ใช่ แต่มันมี 8 ภาค แต่ละภาคก็ยาวประมาณ 2 ชั่วโมง และภาคแรกก็จำกัดความหนังแนวนี้ใหม่... Early 21st Century Romanticism (2011)
If we pull samples from different genres and layer them together, we could make some...ถ้าเราลองร้องเพลงหลายๆประเภทดู พวกเราอาจจะทำให้... ... Pitch Perfect (2012)
It's a genre novel but not just that.มันก็ไม่เชิงว่าเป็นนิยายทั่วไปเสียทีเดียว A Muse (2012)
They will never pick a genre novelist or a best-selling author.ไม่ว่าหนังสือจะขายดีแค่ไหน เขาก็ไม่เคยให้รางวัลกับนักเขียนหรอก A Muse (2012)
Me, Seo Jiwoo the genre novelist.ผม โซจีวู นักเขียนธรรมดา ๆ A Muse (2012)
♪ That's just how we live in my genre ♪ ♪ Hey! ♪แต่นั่นแหละคือวิธีที่จะอยู่รอดในแนวเพลงนี้ Hey! Thanksgiving (2012)
Yeah, it was a very eclectic mix of songs... from a number of times and genres.ใช่ เป็นเพลงที่สรรหามาอย่างดี หลากหลายแนวเพลง The Ghost in the Machine (2012)
Um, guys, we're not doing the whole genre-mash-up thing this weekend.เอ่อ พวกนาย อาทิตย์นี้ เราไม่ได้ทำ genre-mash-up LARP and the Real Girl (2013)
Genre mash-up. Cool.Genre mash-up ยอดไปเลย LARP and the Real Girl (2013)
I've never done genre-mash-up play before.ฉันไม่เคยเล่น genre-mash-up มาก่อน LARP and the Real Girl (2013)
Do you even know what you're making? What's the genre? Horror?พี่รู้ไหมว่าพี่ทำอะไร หนังแบบไหน หนังน่ากลัวเหรอ หนังผีเหรอ Episode #1.12 (2013)
Your genre is a tragedy.เรื่องราวแบบของนายและของชาอึนซัง เป็นเหมือนละครน้ำเน่าทั่วไปเลยนะ Episode #1.14 (2013)
"There's like a whole prolapse fetish genre of film.""มีหนังประเภทที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศจากการปลิ้น After Porn Ends 2 (2017)
So then, Bianca says that I was right, that she didn't wear the Kenneth Coles with that dress... because she thought that it was, uh, mixing genres, right?บิอังก้าบอกว่าฉันพูดถูก ที่เขาไม่ได้ใส่ เคนเนธ โคล กับชุดอันนั้น เพราะเขาบอกว่า มันใส่แล้วมั่วๆเกินไป 10 Things I Hate About You (1999)
I'm reorganizing my dad's record collection by genre.จะอยู่ในประเภท blues รึ classic rock ? ฉันกำลังจัดการกับแผ่นเสียงเก่าของพ่อโดยแยกประเภท It's a Wonderful Lie (2008)
There's some good people in the field, Tart, Ornstein and Deikman but most of it is radical-hip stuff, drug-culture apologias.Es gibt ein paar gute Leute, Tart, Ornstein und Deikman, aber das Meiste ist radikaler Kram, Drogenrechtfertigungen. Altered States (1980)
The brothers' adroit, inexhaustible crosstalk was at an end.Mit der gewandten, unerschöpflichen Gegenrede der Brüder war es vorbei. The Falls (1980)
Uh, landscape painting? Genre painting?- Landschaftsmalerei, Genremalerei... A Steele at Any Price (1983)
So you can review everything on your way to the Oakside Racecourse.Doch war ich ein begeisterter Teilnehmer an diesen Ellenbogenrennen von damals. Speed Demons (1984)
- About that, it'll be amazing! We will set free 10.000 pigeons... then the chariot race will begin and the best equestrians will delight crowd.Wir lassen 10.000 Tauben aufsteigen, bevor das Wagenrennen beginnt mit den besten Wagenlenkern. Asterix and Caesar (1985)
Chariots race!Das große Wagenrennen! Asterix and Caesar (1985)
Mix styles.Die Genres mischen. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
And what is your branch?Was ist denn dein GenreBetty Blue (1986)
- Just run "the Snake" with me.- Was hältst du von dem Schlangenrennen? Iron Eagle (1986)
It's real good to come before you tonight. [Chuckles] I haven't-haven't been on your television sets the last few nights. I'm sure you all know the reason why.Wir werden fast alles verkaufen müssen, was wir besitzen, die Häuser, die Autos, die Boote, um unsere Schulden zu bezahlen, und... und um ehrlich zu sein, um Leonas Drogenrehabilitation zu bezahlen. Amen... Send Money (1987)
All this media hype he's starting all over.- Von mir hörst du keine Gegenrede. Hell Hath No Fury (1988)
For every action there is an equal and opposite reaction.Jede Aktion erzeugt eine Gegenreaktion. The Big Goodbye (1988)
Now, gentlemen and ladies, I have an announcement of some consequence.Meine Damen und Herren, ich habe eine folgenreiche Mitteilung. Without a Clue (1988)
and a genre that is extremely underrated.Dieses Genre wurde leider bisher unterschätzt. Scarlet Cinema (1989)
The horror genre, or Scarlet Cinema as you call it, is a very much underrated art form.Das Horrorgenre oder scharlachrote Kino, wie Sie es nennen, ist eine bis heute unterschätzte Kunstform. Scarlet Cinema (1989)
I really got them running scared now.Er hat versprochen, jeden Dollar für ein Drogenrehabilitationszentrum zu verwenden, hier in unserem barrio. World of Trouble (1989)
As we increased power, was there any counter-reaction?Als wir die Energie erhöhten, gab es da eine Gegenreaktion? Booby Trap (1989)
OK, we know that for every move the Enterprise makes, there's a countermovement by the energy field.Wir wissen, dass alles, was die Enterprise macht, eine Gegenreaktion auslöst. Booby Trap (1989)
Everything we do tightens its grip.Alle unsere Aktionen haben Gegenreaktionen. Time Squared (1989)
There`s to be a colored regiment?Ist es wahr? Es gibt ein Farbigenregiment? Glory (1989)
This morning I have been notified... that since you are a colored regiment, you will be paid $10 a month.Heute morgen erhielt ich Meldung dass Sie als Farbigenregiment 1 0 dollar Sold im Monat erhalten. Glory (1989)
You didn`t think yours were the only coIoreds around, did you, Colonel?Sie haben doch nicht geglaubt, dass Ihr Farbigenregiment das einzige ist? Glory (1989)
"turn forty "offering me her soft padding..."die bald vierzig wird mir ihre weichen Polster entgegenreckt..." Marquis (1989)
I've ordered the accounts and a great deal of money is missing from the Catholic Drug Rehabilitation Clinic.Ich habe die Bücher peinlichst überprüft. Es fehlt sehr viel Geld vom katholischen Drogenrehabilitationszentrum. Nuns on the Run (1990)
It's enough money for ten drug rehabilitation clinics.Das ist, glaube ich, Geld genug für 10 Drogenrehabilitationszentren. Nuns on the Run (1990)
-Both arms. -Temporary loss of vision? -Who said that?Die Leute fragen, ob diese Folge eine Gegenreaktion sei. Treehouse of Horror (1990)
Mr. Fink, they have not invented a genre of picture that Bill Mayhew has not at one time or other been invited to essay.Es ist noch kein Filmgenre erfunden, an dem sich Bill Mayhew früher oder später nicht versucht hat. Barton Fink (1991)
I'm afraid I don't really understand that genre.- Ich versteh nicht viel vom GenreBarton Fink (1991)
The 22nd-century physicist Pell Under hill conjectured that a major disruption in time continuity could be compensated for by trillions of counter-reactions.Pell Underhill, ein Physiker des 20. Jahrhunderts, vermutete, eine große Störung der Zeitkontinuität sei durch Trillionen von Gegenreaktionen kompensierbar. Clues (1991)
... butyouaregivingitprettythick.... aberSietragenrechtdick auf. Unforgiven (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
ลึงค์[n.] (leung) EN: gender (in grammar)   FR: genre (grammatical) [m]
ลิงค์ = ลิงก์[n.] (ling) EN: gender   FR: genre [m]
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]
เหมือนกับ ...[X] (meūan kap ...) EN: as if ; like   FR: comme ; du genre de ; similaire à ; identique à
นานา[adv.] (nānā) EN: several ; of all types   FR: plusieurs ; en tout genre
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan   FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f] ; clan [m]
เพศ[n.] (phēt) EN: kind ; sex ; gender   FR: genre [m] ; sexe [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category   FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket   FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai neūa kwā phū eūn) EN: give oneself airs   FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor   FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
เทือก[n.] (theūak) EN: row ; range ; line   FR: espèce [f] ; genre [m] ; sorte [f]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]
อย่างเดียวกัน[adv.] (yāng dīokan) EN: of the same kind ; of the same type ; ad idem   FR: du même genre ; de même ; idem
อย่างเดียวกับ[adv.] (yāng dīo kap) FR: identique à ; similaire à ; comparable à ; du même genre que

CMU English Pronouncing Dictionary
GENRE    ZH AA1 N R AH0
GENRES    ZH AA1 N R AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genre    (n) (zh aa1 n r @)
genres    (n) (zh aa1 n r @ z)
genre-painting    (n) - (zh aa1 n r @ - p ei n t i ng)
genre-paintings    (n) - (zh aa1 n r @ - p ei n t i ng z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n ) กฎอัยการศึก , See also: R. martial law

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenrechnung {f}asset accounting [Add to Longdo]
Beantwortung {f} | Beantwortungen {pl}; Gegenrede {f} | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]
Buchgattung {f}genre; type of book [Add to Longdo]
Eigenreklame {f}; Eigenwerbung {f}self-advertisement [Add to Longdo]
Gattung {f}art form; genre [Add to Longdo]
Gegenrechnung {f}check account [Add to Longdo]
Gegenrevolution {f}; Konterrevolution {f}counter-revolution; counterrevolution [Add to Longdo]
Genre {n}genre [Add to Longdo]
Mengenregler {m}flow controller [Add to Longdo]
Sittenbild {n} | Sittenbilder {pl}genre picture | genre pictures [Add to Longdo]
bedeutsam; wichtig; folgenreich {adj}momentous [Add to Longdo]
bedeutsam; wichtig; folgenreich {adv}momentously [Add to Longdo]
folgenschwer; folgenreich {adj}serious [Add to Longdo]
Weißwangenreiher {m} [ornith.]White-faced Egret [Add to Longdo]
Ackerwagenreifen {m}agricultural trailer tyre [Add to Longdo]
Felgenreinigung {f}rim cleaning [Add to Longdo]
Lastwagenreifen {m}giant tyre [Add to Longdo]
Personenkraftwagenreifen {m}automobile tire [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンル[, janru] (n) genre (fre [Add to Longdo]
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s) [Add to Longdo]
花鳥画[かちょうが, kachouga] (n) painting of flowers and birds; bird-and-flower genre in Chinese and Japanese painting [Add to Longdo]
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n) martial law; (P) [Add to Longdo]
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] (n) {comp} current link set [Add to Longdo]
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
催馬楽[さいばら, saibara] (n) genre of Heian-period Japanese court music (primarily consisting of gagaku-styled folk melodies) [Add to Longdo]
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P) [Add to Longdo]
西部劇[せいぶげき, seibugeki] (n) western (film genre) [Add to Longdo]
大雅[だいが, daiga] (n) (See 雅・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
定番[ていばん, teiban] (n,adj-no) standard (goods, procedure, etc.); (one's) routine; product with consistent sales; staple (of a situation, of a fiction genre, etc.) [Add to Longdo]
登舷礼[とうげんれい, tougenrei] (n) ceremonial assembling of a ship's crew on deck [Add to Longdo]
読み漁る;読みあさる[よみあさる, yomiasaru] (v5r,vt) to read a large number (of); to read widely; to read everything that one can lay one's hands on (usu. of specific type, genre) [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (adj-na,n,n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) [Add to Longdo]
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people [Add to Longdo]
無限連鎖講[むげんれんさこう, mugenrensakou] (n) (See 鼠講) pyramid scheme [Add to Longdo]
類型;類形[るいけい, ruikei] (n) (1) type; pattern; shape; genre; breed; (2) similar type; similar pattern [Add to Longdo]
六義[りくぎ;ろくぎ, rikugi ; rokugi] (n) (1) six forms of the Shi Jing (genre [Add to Longdo]
[じゅ, ju] (n) (1) praise; (2) (See 六義・1) hymn (genre of the Shi Jing) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出神[chū shén, ㄔㄨ ㄕㄣˊ, ] entranced; Trance (music genre) [Add to Longdo]
印度音乐[Yìn dù yīn yuè, ˋ ㄉㄨˋ ㄩㄝˋ, / ] Bhangra, Indian music (music genre) [Add to Longdo]
嘻哈[xī hā, ㄒㄧ ㄏㄚ, ] hip-hop (music genre) [Add to Longdo]
恶搞[è gǎo, ㄜˋ ㄍㄠˇ, / ] a spoof (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
新纪元音乐[xīn jì yuán yīn yuè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] New Age music (music genre) [Add to Longdo]
武侠[wǔ xiá, ˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant [Add to Longdo]
浩室[hào shì, ㄏㄠˋ ㄕˋ, ] House (music genre) [Add to Longdo]
节奏布鲁斯[jié zòu bù lǔ sī, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄙ, / ] R&B; Rhythm and Blues (music genre) [Add to Longdo]
纪传体[jì zhuàn tǐ, ㄐㄧˋ ㄓㄨㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] history genre based on biography, such as Sima Qian's Record of the Historian [Add to Longdo]
说唱[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, / ] spoken and sung; hip-hop (music genre) [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline [Add to Longdo]
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, / ] random thoughts (a literary genre) [Add to Longdo]
电音[diàn yīn, ㄉㄧㄢˋ , / ] electronic music (genre) [Add to Longdo]
体裁[tǐ cái, ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] genre; style; form of writing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genre \Gen"re\ (zh[aum]N"r'), n. [F. See {Gender}.]
   1. Kind; genus; class; form; style, esp. in literature.
 
       French drama was lisping or still inarticulate; the
       great French genre of the fabliau was hardly born.
                          --Saintsbury.
 
       A particular demand . . . that we shall pay special
       attention to the matter of genres -- that is, to the
       different forms or categories of literature. --W. P.
                          Trent.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Fine Arts) A style of painting, sculpture, or other
    imitative art, which illustrates everyday life and
    manners.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 genre [ʒãr]
   kind; sort
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 genre [ʒɑnrə]
   genre
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Genre [ʒãrə] (n) , s.(n )
   genre
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top