Search result for

legit

(103 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legit-, *legit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimacy[N] ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ความชอบธรรม, Syn. authenticity, genuineness
legitimate[ADJ] ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate[VT] ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate[VT] ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate[VT] พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบด้วยกฎหมาย๒. ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบธรรม๒. นิติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Legitimation of childrenบุตรชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legit (adj ) ถูกกฏหมาย
legit (adj ) (US) ดีมาก
legit (adv ) จริงๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a legitimate question.มันเป็นคำถามตามกฎหมาย The Itch (2008)
Your stand against organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades.คุณยืนอยู่ตรงข้ามกับองค์กรอาชญากรรม เป็นแสงสว่างให้กอทแฮม เป็นแสงแรงในศตวรรษ The Dark Knight (2008)
You know, when Alex told me that you had gone legit,ตอนอเล็กซ์บอกผมว่าคุณมารับตำแหน่งที่นี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
Is this legit? Si, signor.ถูกรีเปล่า Scylla (2008)
Was going to be a legit business transaction, okay?นี่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรม ตกลงมั๊ย ? The Price (2008)
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ Goemon (2009)
It's a legitimate question.แต่เป็นคำถามที่ชอบธรรมนะ Invictus (2009)
Went legit. Went to charter business now.อยากจะร่วมทำงานกับเรา Prison Break: The Final Break (2009)
Researched and vetted, everything you need to present a legitimate infant mortality case.ผลงานวิจัย,ทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ใช้เสนอเคส เรื่องเด็กทารกที่ตายถูกต้องตามกฎหมาย I Lied, Too. (2009)
The detective who came to see you is legit.ช่วยฉัน หรือจะเข้าคุก พร้อมพวกนั้น ผมจะคิดดู Trust Me (2009)
The guys who approached you-- you sure they were legit?ไม่อยากเชื่อเลย ผู้ชายที่มาหาคุณน่ะ\ แน่ใจนะว่าFBIตัวจริง You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legitThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legitWhich prince is the legitimate heir to the throne?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
ความชอบธรรม[N] righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime
โดยชอบธรรม[adj.] (dōi chøptham) EN: legitimate   
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwām chøp dūay kotmāi) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøptham) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thuktǿng tām kotmāi) EN: legality ; legitimacy ; validity   FR: légalité [f]
กฎหมายลักษณะบุคคล[n. exp.] (kotmāi laksana bukkhon) EN: legitimate persons   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGIT    L EH1 JH IH2 T
LEGIT    L AH0 JH IH1 T
LEGITIMACY    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 S IY0
LEGITIMATE    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T
LEGITIMIZE    L AH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z
LEGITIMIZED    L IH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z D
LEGITIMIZES    L IH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z AH0 Z
LEGITIMATELY    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0
LEGITIMIZING    L IH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimacy    (n) (l i1 jh i1 t i m @ s ii)
legitimate    (j) (l i1 jh i1 t i m @ t)
legitimately    (a) (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)
legitimatize    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z)
legitimatized    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z d)
legitimatizes    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z i z)
legitimatizing    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legitimation {f}legitimation [Add to Longdo]
Legitimation {f}; Ausweis {m}; Bescheinigung {f}; Berechtigungsnachweis {m}credentials [Add to Longdo]
Legitimation {f}; Berechtigung {f}authority [Add to Longdo]
Legitimierung {f}legitimacy [Add to Longdo]
Legitimierung {f}legitimization [Add to Longdo]
Legitimität {f}legitimateness [Add to Longdo]
Legitimität {f}; Zulässigkeit {f} (jur.)legitimacy [Add to Longdo]
legitim; rechtmäßig; gesetzlich {adj}legitimate [Add to Longdo]
legitim {adv}legitimately [Add to Longdo]
legitimierento legitimate [Add to Longdo]
legitimieren | legitimierend | legitimiert | er/sie legitimiert | ich/er/sie legitimierte | er/sie hat/hatte legitimiertto legitimize | legitimizing | legitimized | he/she legitimizes | I/he/she legitimized | he/she has/had legitimized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
吉野時代[よしのじだい, yoshinojidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
吉野朝時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合法性[hé fǎ xìng, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˋ, ] legitimacy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃく, chaku] LEGITIM (FRAU,KIND,ERBE) [Add to Longdo]
嫡出子[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] legitimer_Erbe [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top