ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abomasum

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abomasum-, *abomasum*
Possible hiragana form: あぼますん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
赤センマイ[あかセンマイ, aka senmai] (n) (See ギアラ) abomasum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abomasum \Ab`o*ma"sum\, Abomasus \Ab`o*ma"sus\, n. [NL., fr. L.
   ab + omasum (a Celtic word).] (Anat.)
   The fourth or digestive stomach of a ruminant, which leads
   from the third stomach omasum. See {Ruminantia}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abomasum
   n 1: the fourth compartment of the stomach of a ruminant; the
      one where digestion takes place [syn: {abomasum}, {fourth
      stomach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top