ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devout

D IH0 V AW1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devout-, *devout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devout[ADJ] จริงใจ
devout[ADJ] ซึ่งมีใจศรัทธา, Syn. devotional, worshiping, orthodox, Ant. irreligious
devoutly[ADV] อย่างมีใจศรัทธา, See also: อย่างจริงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious

English-Thai: Nontri Dictionary
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก Seven Years in Tibet (1997)
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily.ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He's a devout man. He actually prayed for this.เขาเป็นคนเคร่งศาสนา เขาขอพรไว้แบบนี้ Lazarus Rising (2008)
He's a devout man.เขาเป็นคนที่มีศรัทธา The Rapture (2009)
And they're all devout.และพวกเขาทั้งหมดต่างก็มีใจศรัทธา Demonology (2009)
No, really, most of us aren't devout here, and I respect your religion.ไม่ จริงๆ แล้ว พวกเราทั้งหมดที่นี้ ไม่ได้มีใจศรัทธา และฉันเคารพในศาสนา ของคุณ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
But I am devout.แต่ผมยังคงเป็น คนศรัทธา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You were actually devoutly worshipping yourself.คุณก็เลยบูชาตัวเองด้วยจิตศรัทธาสุดๆ The Psychology of Letting Go (2010)
I'm a devout Christian, and you guys are feeding into this poor boy's delusions.ฉันคือชาวคริสเตียนผู้มีจิตศรัทธาและพวกเธอ กำลังหลงภาพมายาของเด็กชายผู้น่าสังเวช Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Well, I'm so sorry you can't be in your own church on this devout day.ที่คุณไม่ได้อยู่ในโบสถ์ของคุณในวันสำคัญวันนี้ Beauty and the Feast (2011)
Ah, but Iris here, uh, she just devoured a pile of meat, and she's a devout vegetarian, and you won't drink a little wine.แต่ไอริสคนนี้ เธอเพิ่งจะกินเนื้อ ทั้งๆที่เธอเป็นมังสวิรัต Would You Rather (2012)
Now, I have never been called devout, but watching Lilith shoot out of a blood pool while I sucked down a bride to the dulcet strains of "You Light Up My Life", well, praise Lilith, praise Jesus,ตอนนี้, ผมไม่เคยเรียกมันว่า ศรัทธา แต่เฝ้ามองลิลิธ ปรากฎกายออกมาจากกองเลือด ในขณะที่ผมกำลังลิ้มรสเลือดเจ้าสาว Somebody That I Used to Know (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devoutNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
devoutThe devout Christian persists in his belief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบาสก[N] layman, See also: devout layman, Ant. อุบาสิกา, Example: หลวงพ่อปลูกฝังศีลธรรมอย่างเต็มกำลังมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด โดยให้การศึกษาอบรม พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาของวัด ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ, Count unit: คน, Thai definition: คฤหัสถ์ผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOUT    D IH0 V AW1 T
DEVOUTLY    D IH0 V AW1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devout    (j) dˈɪvˈaut (d i1 v au1 t)
devoutly    (a) dˈɪvˈautliː (d i1 v au1 t l ii)
devoutness    (n) dˈɪvˈautnəs (d i1 v au1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] devout, #39,801 [Add to Longdo]
谦诚[qiān chéng, ㄑㄧㄢ ㄔㄥˊ, / ] devout; sincere, #229,121 [Add to Longdo]
敬虔[jìng qián, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, ] devout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
敬虔[けいけん, keiken] (adj-na,n) pious; devout; modest [Add to Longdo]
信仰深い[しんこうぶかい, shinkoubukai] (n) devout [Add to Longdo]
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful [Add to Longdo]
篤信[とくしん, tokushin] (adj-na,n) devoutness; devotion [Add to Longdo]
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha [Add to Longdo]
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism) [Add to Longdo]
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devout \De*vout"\, a. [OE. devot, devout, F. d['e]vot, from L.
   devotus devoted, p. p. of devovere. See {Devote}, v. t.]
   1. Devoted to religion or to religious feelings and duties;
    absorbed in religious exercises; given to devotion; pious;
    reverent; religious.
    [1913 Webster]
 
       A devout man, and one that feared God. --Acts x. 2.
    [1913 Webster]
 
       We must be constant and devout in the worship of
       God.                 --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs
    devout; a devout posture. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout
    wishes for one's welfare.
    [1913 Webster]
 
   {The devout}, devoutly religious persons, those who are
    sincerely pious.
 
   Syn: Holy; pure; religious; prayerful; pious; earnest;
     reverent; solemn; sincere.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devout \De*vout"\, n.
   1. A devotee. [Obs.] --Sheldon.
    [1913 Webster]
 
   2. A devotional composition, or part of a composition;
    devotion. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devout
   adj 1: deeply religious; "a god-fearing and law-abiding people"
       H.L.Mencken [syn: {devout}, {god-fearing}]
   2: earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their
     success"; "heartfelt condolences" [syn: {dear}, {devout},
     {earnest}, {heartfelt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top