ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเงียบ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเงียบ-, *ความเงียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเงียบสงบ[N] peace, See also: calm, quiet, tranquillity, Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silence!ความเงียบSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม The Great Dictator (1940)
- Wireless silence, Corporal of Musket.ความเงียบไร้สายโทของปืน คาบศิลา How I Won the War (1967)
We can't have wireless silence without a wireless, can we, Spool?เราไม่สามารถมีความเงียบไร้ สาย โดยไม่ต้องไร้ที่เราสามารถ สปูล? อย่ามาในการลงโทษของปืน คาบศิลา How I Won the War (1967)
He's not gonna break radio silence.เขาไม่จะทำลายความเงียบวิทยุ First Blood (1982)
Are you afraid of silence, Mrs. Peacock?คุณกลัวความเงียบเหรอครับ คุณนายพีคอร์ก? Clue (1985)
...can bring silence!...ทำให้เกิดความเงียบและความมืด... Punchline (1988)
If you are quiet.หากคุณมีความเงียบสงบ The Russia House (1990)
This was not going to go away, even with her silent treatment.นี่มันจะต้องไม่หายไปไหนแน่ๆ ถึงแม้กับการรักษาด้วยความเงียบของแม่ก็เถอะ The Joy Luck Club (1993)
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ Pulp Fiction (1994)
Is that what you call an uncomfortable silence?นั่นคือสิ่งที่คุณเรียกความเงียบอึดอัด? Pulp Fiction (1994)
The loudest silences are the ones filled with everything that's been said said wrong, said 300 times.ความเงียบ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ...มันปกคลุมทุกสิ่ง ที่ี่อยากจะพูด... ...พูดผิด หรือพูดซ้ำกัน 300 หน The Story of Us (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[n. exp.] (khwām ngīep sa-ngop) FR: tranquillité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dumbness[N] ความบ้าใบ้, See also: ความเงียบ, Syn. muteness
hush[N] ความเงียบ
quiescence[N] การเงียบสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quiet, calm, rest
quiet[N] ความเงียบ, Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quietism[N] ความเงียบสงบ, See also: ความสงบทางจิต, Syn. mysticism
quietness[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความ, Syn. calmness, ease, serenity, silence, stillness, tranquillity
repose[N] ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
reticence[N] ความเงียบ, See also: การสงวนท่าที, Syn. closeness, hesitation, shyness, silence
sedation[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความใจเย็น, การสงบประสาท, การกดประสาท, การระงับประสาท, Syn. tranquillization, moderation
silence[N] ความเงียบ, Syn. hush, noiselessness, quiet, muteness, Ant. noise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
quiet(n) ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความสงบ
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top