ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sobriety

S OW0 B R AY1 AH0 T IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sobriety-, *sobriety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sobriety[N] การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา, Syn. abstention, temperance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา

English-Thai: Nontri Dictionary
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prefer a sobriety test.ผมขอตรวจสัมปชัญญะท่าจะดีกว่า. 11:14 (2003)
This meeting recognizes lengths of sobriety with chips.กลุ่มนี้เราจะระลึกถึงจำนวนวันที่ไม่เมา ด้วยเหรียญ An Inconvenient Lie (2007)
I watched paul try and fail with white-knuckle sobriety.ว่าพอลพยายามและล้มเหลวมายังไง An Inconvenient Lie (2007)
I thought about what Arnie said about the sobriety chips, how to focus your attention on something else in order to cure your addiction.ฉันคิดถึงเรื่องที่อาร์นี่พูด เรื่องชิพเตือนสติ นึกถึงวิธีใช้อะไรสักอย่างเบี่ยงเบนความคิดของเรา เพื่อบำบัดอาการยึดติดที่อยู่ในใจ My Blueberry Nights (2007)
And sobriety.และก็สติ I Know What You Did Last Summer (2008)
Then you wouldn't mind a sobriety test.งั้นขอตรวจหน่อยคงไม่เป็นไรนะ To Love Is to Bury (2008)
Sobriety.ชอบแบบไม่ฉูดฉาด Confessions of a Shopaholic (2009)
My 30-day sobriety chip.เหรียญเลิกเหล้า 30 วันของผม (ในที่นี้หมายถึงไม่ใช้พลัง) Chapter Two 'Ink' (2009)
End this idiotic sobriety.แล้วยอมจบไอ้การงดใช้พลังงี่เง่านั้น Chapter Two 'Ink' (2009)
You need not fear. I am the model of sobriety these days.เธอไม่ต้องกลัวหรอก ทุกวันนี้ฉันเป็นแบบอย่างของคนเลิกเหล้า The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
What about your sobriety?แล้วที่นายไปเลิกยามาล่ะ Green Light (2010)
Hey, what are the parameters of this sobriety thing you got going?เฮ้ แล้วตัวแปรสำคัญ ที่นายใช้ในการบำบัดเลิกยาล่ะ Más (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOBRIETY    S OW0 B R AY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sobriety    (n) sˈəbrˈaɪətiː (s @1 b r ai1 @ t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
節酒[せっしゅ, sesshu] (n,vs,adj-no) temperance; sobriety; moderation in drink [Add to Longdo]
素っぴん[すっぴん, suppin] (n) (1) (uk) face with no make-up; (2) sobriety [Add to Longdo]
素面;白面[しらふ;すめん, shirafu ; sumen] (n,adj-no) (1) (uk) sobriety; (2) (すめん only) sober face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sobriety \So*bri"e*ty\, n. [L. sobrietas: cf. F. sobri['e]t['e].
   See {Sober}.]
   1. Habitual soberness or temperance as to the use of
    spirituous liquors; as, a man of sobriety.
    [1913 Webster]
 
       Public sobriety is a relative duty.  --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Habitual freedom from enthusiasm, inordinate passion, or
    overheated imagination; calmness; coolness; gravity;
    seriousness; as, the sobriety of riper years.
    [1913 Webster]
 
       Mirth makes them not mad,
       Nor sobriety sad.           --Denham.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Soberness; temperance; abstinence; abstemiousness;
     moderation; regularity; steadness; calmness; coolness;
     sober-mindeness; sedateness; staidness; gravity;
     seriousness; solemnity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sobriety
   n 1: the state of being sober and not intoxicated by alcohol
      [syn: {soberness}, {sobriety}] [ant: {drunkenness},
      {inebriation}, {inebriety}, {insobriety}, {intoxication},
      {tipsiness}]
   2: moderation in or abstinence from alcohol or other drugs [syn:
     {sobriety}, {dryness}]
   3: a manner that is serious and solemn [syn: {graveness},
     {gravity}, {sobriety}, {soberness}, {somberness},
     {sombreness}]
   4: abstaining from excess [syn: {sobriety}, {temperance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top