ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noiselessness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noiselessness-, *noiselessness*, noiselessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noiselessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noiselessness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noiselessness    (n) nˈɔɪzləsnəs (n oi1 z l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geräuschlosigkeit {f}noiselessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noiseless \Noise"less\, a.
   Making, or causing, no noise or bustle; without noise;
   silent; as, the noiseless foot of time.
   [1913 Webster]
 
      So noiseless would I live.        --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Noise"less*ly}, adv. -- {Noise"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noiselessness
   n 1: the property of making no noise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top