หรือคุณหมายถึง dumbneß?
Search result for

dumbness

(7 entries)
(1.6629 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dumbness-, *dumbness*, dumbnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dumbness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dumbness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dumbness[N] ความบ้าใบ้, See also: ความเงียบ, Syn. muteness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dumbness    (n) (d uh1 m n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummheit {f}dumbness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dumbness \Dumb"ness\, n.
   The quality or state of being dumb; muteness; silence;
   inability to speak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dumbness
   n 1: the quality of being mentally slow and limited [syn:
      {denseness}, {dumbness}, {slow-wittedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top