ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticence

R EH1 T IH0 S AH0 N S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticence-, *reticence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reticence[N] ความเงียบ, See also: การสงวนท่าที, Syn. closeness, hesitation, shyness, silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reticence(เรท'ทิเซินซฺ) n. การพูดน้อย,การไม่พูด,การเงียบ,การสงวนท่าที, Syn. reticency

English-Thai: Nontri Dictionary
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it would explain your reticence.มันอาจช่วยอธิบายปัญหาของคุณได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
I firmly believe that our reticence to perform in public... nearly cost us a trip to regionals.จะปูทางให้เราไประดับภาคได้ดี เรากำลังจะกลายเป็น เครื่องปั้นนกที่อยู่บน... Silly Love Songs (2011)
I understand your reticence, Dr. Cooper, and I sympathize, but the hard facts are, occasionally, we have to shake a few hands and kiss a few butts to raise money for our research.ผมเข้าใจการสงวนท่าทีของคุณ และผมเห็นอกเห็นใจ แต่ความจริงก็คือ เราต้องจับมือ The Benefactor Factor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reticenceI like him all the more for his reticence.

CMU English Pronouncing Dictionary
RETICENCE    R EH1 T IH0 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticence    (n) rˈɛtɪsns (r e1 t i s n s)
reticences    (n) rˈɛtɪsnsɪz (r e1 t i s n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮言[かげん, kagen] (n) reticence [Add to Longdo]
寡言[かげん, kagen] (n) reticence; taciturnity [Add to Longdo]
沈黙[ちんもく, chinmoku] (n,vs,adj-no) (1) silence; hush; (2) reticence; inaction; (P) [Add to Longdo]
無口[むくち, mukuchi] (adj-na,n,adj-no) reticence; taciturnity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reticence \Ret"i*cence\, n. [L. reticentia: cf. F.
   r['e]ticence.]
   1. The quality or state of being reticent, or keeping
    silence; the state of holding one's tonque; refraining to
    speak of that which is suggested; uncommunicativeness.
    [1913 Webster]
 
       Such fine reserve and noble reticence. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) A figure by which a person really speaks of a
    thing while he makes a show as if he would say nothingon
    the subject.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reticence
   n 1: the trait of being uncommunicative; not volunteering
      anything more than necessary [syn: {reserve}, {reticence},
      {taciturnity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top