ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sedation

S AH0 D EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sedation-, *sedation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedation[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความใจเย็น, การสงบประสาท, การกดประสาท, การระงับประสาท, Syn. tranquillization, moderation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedationการระงับ, การทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, this isn't the sedation compound from S.H.I.E.L.D.นี่ไม่ใช่ยากล่อมประสาทจากชีลด์ Many Heads, One Tale (2015)
Sedation and drowning.วายาและถ่วงน้ำ The Good Earth (2012)
* Like you're under sedation **เหมือนกำลังถูกระงับความรู้สึก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
She went through my bag. She found a gun and a sedation kit.ซานดร้า... Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Where are you going To ah Sedation barนี่คุณจะไปไหนอ่า ชั้น 2 Sex Is Zero (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDATION    S AH0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedation    (n) sˈɪdˈɛɪʃən (s i1 d ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beruhigung {f} | Beruhigungen {pl}sedation | sedations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sedation \Se*da"tion\, n. [L. sedatio.]
   The act of calming, or the state of being calm. [R.] --Coles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sedation
   n 1: a state of reduced excitement or anxiety that is induced by
      the administrative of a sedative agent
   2: the administration of a sedative agent or drug [syn:
     {sedation}, {drugging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top