ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silence

S AY1 L AH0 N S   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silence-, *silence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silence[N] ความเงียบ, Syn. hush, noiselessness, quiet, muteness, Ant. noise
silence[N] การนิ่งเงียบ, See also: การไม่พูด, Syn. dumbness, muteness, Ant. communicativeness, talkativeness
silence[N] การปกปิด, See also: การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว, Syn. secrecy, concealment
silence[VT] ทำให้เงียบ, See also: ทำให้นิ่ง, Syn. overawe
silence[INT] คำสั่งให้เงียบ
silencer[N] ผู้ทำให้เงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
silence(vt) ไม่พูดไม่จา,ทำให้เงียบ,ไม่ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silenceการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, estoppel byการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, right of accused toสิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silencerหม้อลดเสียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't stand silence so I studied better with distractions.ผมนี่อยู่เงียบๆ ไม่ได้ เลยเรียนมันทั้งจิตว้าวุ่นนี่แหละ The King (2017)
"But in that solemn silence is heard the whisper..."แต่ในความเงียบงันนั้นมีเสียงกระซิบ... Beauty and the Beast (2017)
- Silence that harpsichord!ปิดเสียงเจ้าฮาร์ปซิคอร์ด Beauty and the Beast (2017)
This library is a refuge for learning and requires silence at all times!ห้องสมุดเป็นที่ไว้เรียนรู้ และต้องเงียบสนิทค่ะ This Beautiful Fantastic (2016)
May I remind you, no eating or drinking in the library and we expect absolute silence at all times.งั้นขอเตือนว่า ห้ามกินดื่มอาหารในห้องสมุด และต้องเงียบสนิทตลอดเวลา This Beautiful Fantastic (2016)
I want total silence in here, because you're going to be using your brains, not your mouths.ทั้งห้องต้องเงียบกริบ พวกเธอต้องใช้สมอง ไม่ใช่ปาก A Monster Calls (2016)
(WHISPERS) You can't silence us all.อรุณสวัสดิ์ทุกคน เจ๊ปิดปากทุกคนไม่ได้หรอก Office Christmas Party (2016)
And if I don't they'll interpret my silence however they want?ถ้าไม่เล่า ก็จะตีความจากการนิ่งเงียบสินะ Jackie (2016)
Silence your ego, and your power will rise.เงียบเสียงอัตตาตน แล้วพลังคุณจะผงาด Doctor Strange (2016)
♪ Only fear breaks the silence ♪ ♪ As we all kneel ♪tayakee3422 Bait (2015)
Silence makes me sad.เงียบแบบนี้ทำฉันเศร้า Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
You can't suddenly decide you have rights after a hundred years of radio silence and then "you're welcome."...อย่ามาคิดว่า คุณมีสิทธิ์หลังจากเงียบเป็นร้อยปี 3 Generations (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silenceA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
silenceA scream broke the silence.
silenceBe silent, or say something better than silence.
silenceDon't interpret their silence as obedience.
silenceDo you think his silence denotes guilt?
silenceExcept for Tom, the family were all watching TV in silence.
silenceHe intended to persist in his silence.
silenceHe interpreted my silence as consent.
silenceHe kept absolute silence throughout the conference.
silenceHe neither spoke nor wept, but went out in silence.
silenceHe raised his hand as if to command silence.
silenceHe was in scandalized silence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดปาก[V] gag, See also: silence somebody, close one's mouth, Example: พยานในคดีฆาตกรรมปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Thai definition: ไม่พูด หรือห้ามไม่ให้พูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าปิดปาก[n. exp.] (khā pit pāk) EN: hush money   FR: prix du silence [m]
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā toknai) EN: grieve ; be tormented ; cry silently   FR: souffrir en silence
เงียบ[X] (ngīep) EN: silence ! ; be quiet !   FR: silence !
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: dead silent   FR: silence de mort
เงียบ ๆ หน่อย[interj.] (ngīep ngīep nøi) EN: hush! ; silence!   FR: silence ! ; chut !
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet   FR: se taire ; garder le silence
นิ่งเงียบอยู่[v. exp.] (ning-ngīep yū) FR: garder le silence
พูดไปสามไพเบี้ย[v. exp.] (phūt pai sām phai bīa) EN: speech is silver ; silence is gold   
สงบปากสงบคำ[v. exp.] (sa-ngop pāk sa-ngop kham) EN: keep silence   FR: garder le silence

CMU English Pronouncing Dictionary
SILENCE    S AY1 L AH0 N S
SILENCED    S AY1 L AH0 N S T
SILENCER    S AY1 L AH0 N S ER2
SILENCES    S AY1 L AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silence    (v) sˈaɪləns (s ai1 l @ n s)
silenced    (v) sˈaɪlənst (s ai1 l @ n s t)
silencer    (n) sˈaɪlənsər (s ai1 l @ n s @ r)
silences    (v) sˈaɪlənsɪz (s ai1 l @ n s i z)
silencers    (n) sˈaɪlənsəz (s ai1 l @ n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, ] silence; uncommunicative, #3,653 [Add to Longdo]
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, ] silence; stillness, #14,428 [Add to Longdo]
静默[jìng mò, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ, / ] silence; to stand in silence (in mourning), #29,489 [Add to Longdo]
沈默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, ] silence, #65,390 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabesstille {f}silence of the grave [Add to Longdo]
Ruhe {f}; Geräuschlosigkeit {f}; Schweigen {n} | ein nachdenkliches Schweigen | um Ruhe bittensilence | a pondering silence | to request silence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
サイレンサー[, sairensa-] (n) silencer [Add to Longdo]
サイレンス[, sairensu] (n) silence [Add to Longdo]
ホワイトキック[, howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei [Add to Longdo]
音無し[おとなし, otonashi] (n,adj-no) silence; wait-and-see [Add to Longdo]
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1,vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down [Add to Longdo]
言わぬが花[いわぬがはな, iwanugahana] (exp) some things are better left unsaid; silence is golden [Add to Longdo]
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silence \Si"lence\, n. [F., fr. L. silentium. See {Silent}.]
   [1913 Webster]
   1. The state of being silent; entire absence of sound or
    noise; absolute stillness.
    [1913 Webster]
 
       I saw and heared; for such a numerous host
       Fled not in silence through the frighted deep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Forbearance from, or absence of, speech; taciturnity;
    muteness.
    [1913 Webster]
 
   3. Secrecy; as, these things were transacted in silence.
    [1913 Webster]
 
       The administration itself keeps a profound silence.
                          --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   4. The cessation of rage, agitation, or tumilt; calmness;
    quiest; as, the elements were reduced to silence.
    [1913 Webster]
 
   5. Absence of mention; oblivion.
    [1913 Webster]
 
       And what most merits fame, in silence hid. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silence \Si"lence\, interj.
   Be silent; -- used elliptically for let there be silence, or
   keep silence. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silence \Si"lence\, v. t. [imp. & p. p. {Silenced}; p. pr. & vb.
   n. {Silencing}.]
   1. To compel to silence; to cause to be still; to still; to
    hush.
    [1913 Webster]
 
       Silence that dreadful bell; it frights the isle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to rest; to quiet.
    [1913 Webster]
 
       This would silence all further opposition.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       These would have silenced their scruples. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. To restrain from the exercise of any function, privilege
    of instruction, or the like, especially from the act of
    preaching; as, to silence a minister of the gospel.
    [1913 Webster]
 
       The Rev. Thomas Hooker of Chelmsford, in Essex, was
       silenced for nonconformity.      --B. Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to cease firing, as by a vigorous cannonade; as,
    to silence the batteries of an enemy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silence
   n 1: the state of being silent (as when no one is speaking);
      "there was a shocked silence"; "he gestured for silence"
   2: the absence of sound; "he needed silence in order to sleep";
     "the street was quiet" [syn: {silence}, {quiet}] [ant:
     {sound}]
   3: a refusal to speak when expected; "his silence about my
     contribution was surprising" [syn: {muteness}, {silence}]
   4: the trait of keeping things secret [syn: {secrecy},
     {secretiveness}, {silence}]
   v 1: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
      in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence},
      {still}, {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]
   2: keep from expression, for example by threats or pressure;
     "All dissenters were silenced when the dictator assumed
     power"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 silence /silɑ̃s/ 
  silence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top