ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speechlessness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speechlessness-, *speechlessness*, speechlessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา speechlessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *speechlessness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprachlosigkeit {f}speechlessness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speechless \Speech"less\, a.
   1. Destitute or deprived of the faculty of speech.
    [1913 Webster]
 
   2. Not speaking for a time; dumb; mute; silent.
    [1913 Webster]
 
       Speechless with wonder, and half dead with fear.
                          --Addison.
    [1913 Webster] -- {Speech"less*ly}, adv. --
    {Speech"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speechlessness
   n 1: the property of being speechless

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top