ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doldrums

D OW1 L D R AH0 M Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doldrums-, *doldrums*, doldrum
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doldrums[N] ความซบเซา, Syn. sluggishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doldrums, sir, has the entire crew on edge.ท่านทั้งหลาย ข้าขอล้างมือจากความบ้าพวกนี้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
If we cannot escape these doldrums before night,ตายเป็นผีเร่ร่อนอยู่ระหว่างภพ ตลอดกาล ไม่มีน้ำตลอดกาล ก็ดูเหมือนจะมาถึงเร็วกว่าที่คิด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I'm just hoping that your singing and dancing around... will pull me out of my doldrums and give me a reason to live.ชั้นแค่หวังว่าการเต้นแร้งเต้นกาของพวกเธอ จะดึงชั้นออกจากความเศร้านี้ แล้วให้เหตุผล Comeback (2011)
We seem to be hit with the doldrums, which means there are no surface winds.ดูเหมือนว่าจะถูกกระหน่ำ ด้วยความเงียบเหงา นั่นหมายถึงการไร้ซึ่งลมทะเล Bait (2012)
We were weeks in the Doldrums.เรามีสัปดาห์ในซบเซา In the Heart of the Sea (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doldrumsIt will be some time before the economy will move out of the current doldrums.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLDRUMS    D OW1 L D R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doldrums    (n) dˈɒldrəmz (d o1 l d r @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤道無風帯[せきどうむふうたい, sekidoumufuutai] (n) doldrums [Add to Longdo]
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions [Add to Longdo]
鍋底景気[なべそこけいき, nabesokokeiki] (n) lingering recession; an economy that lingers in the doldrums after bottoming out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 doldrums \dol"drums\ (d[o^]l"dr[u^]mz), n. pl. [Cf. Gael.
   doltrum grief, vexation?]
   A part of the ocean near the equator, abounding in calms,
   squalls, and light, baffling winds, which sometimes prevent
   all progress for weeks; -- so called by sailors.
   [1913 Webster]
 
   {To be in the doldrums}, to be in a state of listlessness
    ennui, or tedium.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doldrums
   n 1: a state of inactivity (in business or art etc); "economic
      growth of less than 1% per year is considered to be
      economic stagnation" [syn: {stagnation}, {stagnancy},
      {doldrums}]
   2: a belt of calms and light winds between the northern and
     southern trade winds of the Atlantic and Pacific

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top