ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

composure

K AH0 M P OW1 ZH ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composure-, *composure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composure[N] ความสงบของจิตใจ, Syn. equanimity, tranquillity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

English-Thai: Nontri Dictionary
composure(n) ความสงบ,อารมณ์เย็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That sort of composure and presence of mind means that it's someone very experienced.เป็นการกระทำที่ละเอียดถี่ถ้วนมาก น่าจะเป็นฝีมือของพวกมืออาชีพ Poseidon (2011)
# If my rhyme was a drug # # I'd sell it by the gram, keep my composure ## ดีเจคนอื่นบอกเจ๋ง ถ้าบทกวีฉันเป็นยา คงขายดี # Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composureHe soon recovered his composure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตั้งสติ[N] concentration, See also: composure, Thai definition: การควบคุมความรู้สึก, การควบคุมอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตั้งสติ[n. exp.] (kān tang sati) EN: concentration ; composure   
เกิดอารมณ์[v. exp.] (koēt ārom) EN: lose one's composure   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSURE    K AH0 M P OW1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composure    (n) kˈəmpˈouʒər (k @1 m p ou1 zh @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
寛緩;緩々;緩緩;寛寛[かんかん, kankan] (adv,adj-t) looking cool and collect; with an air of perfect composure [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
心が乱れる[こころがみだれる, kokorogamidareru] (exp,v1) to lose one's composure [Add to Longdo]
神色[しんしょく, shinshoku] (n) mind and composure [Add to Longdo]
神色自若[しんしょくじじゃく(uK), shinshokujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) perfect composure; calm and collected [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]
舞台度胸[ぶたいどきょう, butaidokyou] (n) on-stage composure [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composure \Com*po"sure\, n. [From {Compose}.]
   1. The act of composing, or that which is composed; a
    composition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Signor Pietro, who had an admirable way both of
       composure [in music] and teaching.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Orderly adjustment; disposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Various composures and combinations of these
       corpuscles.              --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. Frame; make; temperament. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His composure must be rare indeed
       Whom these things can not blemish.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A settled state; calmness; sedateness; tranquillity;
    repose. "We seek peace and composure." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When the passions . . . are all silent, the mind
       enjoys its most perfect composure.  --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. A combination; a union; a bond. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 composure
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top