ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiescence

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiescence-, *quiescence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiescence[N] การเงียบสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quiet, calm, rest

English-Thai: Nontri Dictionary
quiescence(n) ความสงบ,ความนิ่ง,ความเฉยเมย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grant him some quiescence outside the palace walls.ให้เขาคอยอยู่ที่นอกกำแพง Episode #1.4 (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiescence    (n) kwˈaɪˈɛsns (k w ai1 e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
承諾[しょうだく, shoudaku] (n,vs,adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P) [Add to Longdo]
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiescence \Qui*es"cence\, Quiescency \Qui*es"cen*cy\, n. [L.
   quiescentia, fr. quiescens, p. pr.; cf. F. quiestence. See
   {Quiesce}.]
   The state or quality of being quiescent. "Quiescence, bodily
   and mental." --H. Spencer.
   [1913 Webster]
 
      Deeds will be done; -- while be boasts his quiescence.
                          --R. Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiescence
   n 1: a state of quiet (but possibly temporary) inaction; "the
      volcano erupted after centuries of dormancy" [syn:
      {dormancy}, {quiescence}, {quiescency}]
   2: quiet and inactive restfulness [syn: {quiescence},
     {quiescency}, {dormancy}, {sleeping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top