ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quietism

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quietism-, *quietism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quietism[N] ความเงียบสงบ, See also: ความสงบทางจิต, Syn. mysticism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quietism    (n) kwˈaɪɪtɪzəm (k w ai1 i t i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
静寂主義[せいじゃくしゅぎ, seijakushugi] (n) quietism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quietism \Qui"et*ism\, n. [Cf. F. qui['e]tisme.]
   1. Peace or tranquillity of mind; calmness; indifference;
    apathy; dispassion; indisturbance; inaction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) The system of the Quietists, who maintained
    that religion consists in the withdrawal of the mind from
    worldly interests and anxieties and its constant
    employment in the passive contemplation of God and his
    attributes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quietism
   n 1: a form of religious mysticism requiring withdrawal from all
      human effort and passive contemplation of God

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top