Search result for

moderation

(43 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moderation-, *moderation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moderation[N] การทำให้น้อยลง, See also: การทำให้ลดลง, Syn. temperance, mildness
moderation[N] ความพอประมาณ, See also: ความรู้จักพอดี, ความรู้จักประมาณ, Syn. limiting, controlling, temperance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance

English-Thai: Nontri Dictionary
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Patience and moderation, Mr. Ambassador.- ความอดทนและการดูแลนายเอกอัครราชทูต The Ugly American (1963)
So you see dear, at parties, sake only in moderation.อย่างที่คุณเห็น ในงานเลี้ยงเขาสนใจแต่สาเก Memoirs of a Geisha (2005)
- Moderation, sir, I beg you!-พอเถอะครับ ผมขอร้อง Becoming Jane (2007)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
Hey, I know the people well here, so eat in moderation.นี่ พี่รู้จักคนที่นี่ กินให้เหมาะสมหน่อยนะ Episode #1.17 (2010)
Salt in moderation.เค็มแต่พอดี คุณควรรออีก 2สัปดาห์ Moments in the Woods (2011)
Everything in moderation.ทำทุกๆ อย่างในความพอดี Disturbing Behavior (2011)
Every time you play that all-or-nothing game, you eventually leave a trail of bodies, so I'm thinking now's a good time to pay our old friend moderation a visit.ทุกครั้งที่นายเล่นเกม ... All or Nothing ทุกๆ ครั้งนายจะทิ้งร่องรอยไว้ตามศพ 1912 (2012)
I mean, before you know it, you're gonna be the king of moderation.ฉันหมายถึง ก่อนที่คุณจะรู้ นายจะต้องกลายเป็นราชาแห่งความอดทนแน่ๆ 1912 (2012)
Turns out I have a problem with moderation.กลายเป็นว่าผมมีปัญหากับความพอดีซะงั้น Do the Wrong Thing (2012)
Within moderation, but I'm not worried.ถ้ามันไม่มากจนเกินไป แต่ก็ดูไม่น่าห่วงนะ Give Me the Blame (2012)
Moderation is for cowards.ฉันคนรักของฉันนักมวย Lone Survivor (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moderationDrink in moderation, alcohol is not harmful.
moderationDrunk in moderation, alcohol is not harmful.
moderationGood health is inseparable from exercise and moderation.
moderationHe is the kind of man who cannot do anything in moderation, but always goes to extremes.
moderationIt's all right to drink, but drink in moderation.
moderationIt's best to drink in moderation.
moderationModeration in all things. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายกลาง[N] moderation, See also: middle way, Syn. ทางสายกลาง, Example: พระพุทธเจ้าสอนให้เรายึดหลักสายกลางในการดำเนินชีวิต, Thai definition: แนวทางในการปฏิบัติที่ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป
ความคลี่คลาย[N] disentanglement, See also: moderation, mitigation, improvement, Syn. การคลี่คลาย, Example: บทสัมภาษณ์แสดงออกถึงความคลี่คลายของสถานการณ์อันยุ่งเหยิง
ความพอเหมาะ[N] moderation, See also: fit, appropriation, aptness, suitableness, Syn. ความเหมาะเจาะ, ความพอดี, Example: สิ่งที่น่าทึ่งในการแสดงครั้งนี้ก็คือเรื่องของความพอเหมาะในด้านของฉากแสงและเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สายกลาง[n. exp.] (sāi klāng) EN: moderation ; middle way   FR: voie médiane [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODERATION    M AA2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moderation    (n) (m o2 d @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moderation {f}presentation; moderation [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]
モデレーション[, modere-shon] (n) {comp} moderation [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
過度[かど, kado] (adj-na,n,adj-no) excess; immoderation; (P) [Add to Longdo]
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
節煙[せつえん, setsuen] (n,vs) moderation in smoking [Add to Longdo]
節酒[せっしゅ, sesshu] (n,vs,adj-no) temperance; sobriety; moderation in drink [Add to Longdo]
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance [Add to Longdo]
節度[せつど, setsudo] (n) moderation; standard; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moderation \Mod`er*a"tion\, n. [L. moderatio: cf. F.
   mod['e]ration.]
   1. The act of moderating, or of imposing due restraint.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or quality of being mmoderate.
    [1913 Webster]
 
       In moderation placing all my glory,
       While Tories call me Whig, and Whigs a Tory. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Calmness of mind; equanimity; as, to bear adversity with
    moderation.
    [1913 Webster]
 
       The calm and judicious moderation of Orange.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. The first public examinations for degrees at the
    University of Oxford; -- usually contracted to {mods}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moderation
   n 1: quality of being moderate and avoiding extremes [syn:
      {moderation}, {moderateness}] [ant: {immoderateness},
      {immoderation}]
   2: a change for the better [syn: {easing}, {moderation},
     {relief}]
   3: the trait of avoiding excesses [syn: {temperance},
     {moderation}] [ant: {intemperance}]
   4: the action of lessening in severity or intensity; "the object
     being control or moderation of economic depressions" [syn:
     {moderation}, {mitigation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top