Search result for

tuées

(363 entries)
(0.6659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuées-, *tuées*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tuées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tuées*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Man of virtue (jargon ) สัตบุรุษ
Tu, was ich dir sage, und nicht, was ich selber tue![what I do] ( ) What I do

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statue    [N] รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture
virtue    [N] คุณงามความดี, Syn. goodness, Ant. badness, vice
virtue    [N] ความมีศีลธรรม, Syn. merit, moral
virtue    [N] ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity
virtue    [N] คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม, Syn. admirable quality, vice, advantage
virtue    [N] กำลังวังชา, Syn. effective force
Tuesday    [N] อังคาร
Tuesday    [N] วันอังคาร
virtues    [N] ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์
statuette    [N] รูปปั้นเล็ก
constituent    [N] ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
constituent    [ADJ] เป็นส่วนประกอบ, Syn. composing, component
constituent    [N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
substituent    [N] อะตอมซึ่งแทนที่อะตอมอื่นในโมเลกุล
by virtue of    [IDM] เนื่องจาก, See also: เพราะว่า
constituency    [N] ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
cardinal virtue    [N] คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
Statue of Liberty    [N] อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา
be up to the mintue    [IDM] ทันสมัย, Syn. be up to date
see you next Tuesday    [SL] อวัยวะเพศหญิง (มาจากคำย่อ C U Next Tuesday)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembly, constituentสภาร่างรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by virtue ofโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by virtue of officeโดยอาศัยอำนาจแห่งตำแหน่งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constituencyเขตเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituencyเขตเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constituent powerอำนาจเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validating act; validating statueกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validating statue; validating actกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of office, byโดยอาศัยอำนาจแห่งตำแหน่งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of, byโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emerald buddha (Statue)พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [TU Subject Heading]
Male prostituesผู้ชายขายตัว [TU Subject Heading]
Virtueการทำดี [TU Subject Heading]
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Waste Composition (Waste Constituents) ส่วนประกอบของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Constituents, Activeตัวยา [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constituency(คันสทิช'ชุเอินซี) n. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหนึ่ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
natural virtueคุณความดีของคน
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
substituent(ซับสทิช'ชูเอินทฺ) n. อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่แทนที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมอื่นในโมเลกุลของสารประกอบเดิม. adj. แทนที่ได้,สามารถแทนที่ได้
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value

English-Thai: Nontri Dictionary
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
Tuesday(n) วันอังคาร
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระรูป    [N] royal statue, Syn. พระบรมรูป, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทำบุญในวันที่ 7 สิงหาคม นี้, Thai definition: รูปปั้นหรือรูปหล่อของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, Notes: (ราชา)
รูปปั้น    [N] statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่ปั้นขึ้น
รูปหล่อ    [N] bronze statue, Example: หลวงพี่ก้มกราบ แล้วเงยหน้าขึ้นบอกกล่าวรูปหล่อครูบาศรีวิชัย, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่หล่อขึ้น
ลูกค้าประจำ    [N] regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ
ผลบุญ    [N] good deeds, See also: consequence of merit/virtue, Ant. ผลกรรม, Example: คนไทยนิยมสะสมผลบุญด้วยการทำบุญและประกอบการกุศลเพื่อส่งผลไปในชาติหน้า, Thai definition: ผลที่เกิดจากการกระทำความดี
โดยเหตุที่ [CONJ] because of, See also: owing to, as a result of, due to, in virtue of, Syn. ด้วยเหตุที่, Example: ผู้นำมีคำสั่งให้ตัดสัมพันธ์เด็ดขาดโดยเหตุที่ฝ่ายตรงข้ามทำรุนแรงก่อน, Thai definition: คำเชื่อมแสดงความเป็นเหตุผล
ความดีงาม    [N] goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
กุศล    [N] merit, See also: good, fortune, luck, meritorious deed, virtue, Syn. บุญกุศล, Example: การจะมีอายุยืน ขึ้นอยู่กับการทำบุญทำกุศล ซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนา กับการทำตัวเป็นคนดีมีศีลธรรม, Thai definition: สิ่งที่ดีที่ชอบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความดี    [N] goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี    [N] goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี    [N] goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
คุณธรรม    [N] virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai definition: สภาพคุณงามความดี
คุณ    [N] advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count unit: ประการ, Thai definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
ปั้นรูป    [V] sculpt, See also: mold a figure, mould a statue, Syn. ปั้นรูป, Example: ผู้สูงอายุจะต้องเน้นกิจกรรมที่ทำให้สดชื่น มีสัมพันธ์กับคนอื่น จิตใจผ่องใส เช่น ทำงานอดิเรก วาดภาพ ทำสวน ปั้นรูป เล่นเกม แล้วแต่ความสนใจ
พระบรมรูป    [N] statue of a king, Syn. พระรูป, Example: กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: รูปปั้นของราชา, Notes: (ราชา)
พระพุทธคุณ    [N] virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
พระพุทธรูป    [N] image of Buddha, See also: Statue of Buddha, Buddha image, Syn. พุทธรูป, Example: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ, Count unit: องค์, Thai definition: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
ส่วนบุญ    [N] portion of merit, See also: portion of virtue, Example: เขาได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ญาติที่เสียไปแล้ว, Thai definition: ส่วนของบุญ, ผลบุญที่อุทิศให้
สวัสดี    [N] prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
อานิสงส์    [N] result of merit, See also: virtue, Syn. ผลบุญ, ผลดี, ความดี, Example: ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น, Thai definition: ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ
อังคาร    [N] Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์
หน้าตัก    [N] long measure of the Buddha statue in the posture of meditation, Example: พระพุทธชินราชมีหน้าตักกว้าง 5 ศอก คืบ 5 นิ้วเศษ, Thai definition: ขนาดของพระพุทธรูปแบบนั่งขัดสมาธิ วัดจากสุดเข่าขวาถึงสุดเข่าซ้าย
เจ้าประจำ [N] regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: เธอเป็นเจ้าประจำคนหนึ่งที่เขียนจดหมายไปขอเพลงให้ใครต่อใคร
ทศพิธราชธรรม    [N] virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count unit: ประการ, ข้อ, Thai definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นางกวัก    [N] woman statue beckoning happy lot in, Example: เธอตั้งนางกวักไว้หน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้า, Thai definition: รูปปั้นสตรีอยู่ในท่ากวักมือสำหรับบูชา โดยเชื่อว่าเป็นเครื่องเรียกเอาโชคลาภมาให้
บุญ    [N] virtue, See also: merit, good deeds, goodness, Syn. บุญกุศล, Ant. บาป, Example: คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว้ เกิดมาชาตินี้เขาเลยสบาย, Thai definition: ความดี, คุณงามความดี
บารมี    [N] popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
บารมี    [N] ten virtues, Syn. ทศบารมี, Thai definition: คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี 10 อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏาน เมตตา อุเบกขา
รูปแกะสลัก    [N] sculpture, See also: statue, Example: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง
ปฏิมา    [N] image, See also: statue, figure, sculpture, Syn. พระพุทธรูป, พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, ปฏิมากร, Example: พระพุทธปฏิมาทั้งสองเป็นศิลปะเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท, Thai definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ปฏิมากร    [N] image, See also: statue, figure, sculpture, Syn. พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, พระพุทธรูป, Example: พระพุทธชินสีห์นี้เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ, Thai definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ชิ้นส่วน    [N] component, See also: element, accessory, constituent, part, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, เครื่องประกอบ, Example: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ, Count unit: ชิ้น
กิตติกรรมประกาศ    [N] acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
การทำบุญทำทาน    [N] charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
โดยอาศัยอำนาจ [ADV] by virtue of, Example: ข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ธรรมการย์    [N] righteousness, See also: cause of virtue, Syn. กิจอันเป็นธรรม, การกุศล
ธรรมเกษตร    [N] kind person, See also: man of pity and virtue, Thai definition: คนมีใจกรุณา, Notes: (สันสกฤต)
ธรรมคุณ    [N] virtue of dharma, Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม, Count unit: เรื่อง, Thai definition: บทแสดงคุณของพระธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมยุทธ์    [N] honest flight, See also: competition in religious matters or virtues, Thai definition: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะ    [N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุ    [N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
นวารหาทิคุณ    [N] nine kinds of divine virtues, Count unit: ประการ, Thai definition: คุณพระพุทธเจ้าเก้าประการ
สิกขา    [N] virtue, Example: การที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้นั้น ประการแรกแต่ละคนต้องใฝ่รู้สิกขาด้วยตนเองก่อน, Thai definition: ข้อที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเรียกว่า ไตรสิกขา, Notes: (บาลี)
ข้อดี    [N] merit, See also: strong point, good point, advantage, virtue, Syn. จุดเด่น, Ant. ข้อเสีย, ข้อด้วย, Example: มนุษย์เรามีข้อดีข้อด้วยแตกต่างกันไป, Count unit: ประการ, ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) FR: défectueux ; imparfait
ชำรุดบกพร่อง[adj.] (chamrutbokphrǿng) EN: defective   FR: défectueuyx
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินกับ[v. exp.] (chin kap) EN: used to   FR: habitué à
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
โดยอาศัยอำนาจ[X] (dōi āsai amnāt) EN: by virtue of   
โดยเหตุที่[X] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of   FR: d'autant que
โดยความรักใคร่[adv.] (dōi khwām rakkhrai) EN: affectueusement   
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ฝึกให้ชิน[v. exp.] (feuk hai chin) FR: habituer
ห้องเรียนเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngrīen sameūoen jing ) EN: virtual classroom   FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut sameūoen jing ) EN: virtual library   FR: bibliothèque virtuelle [f]
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue   FR: volage ; de petite vertu (f.) ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
ใจเร็ว[v.] (jaireo) EN: be quick-tempered   FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
จอก[n.] (jøk) EN: water salad ; water-lettuce   FR: laitue d'eau [f]
จองตั๋ว[v. exp.] (jøng tūa) EN: make a reservation   FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute   FR: prostituée [f]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūkkhā khøng sōphēnī) EN: patronizing a prostitute   FR: fréquentation des prostituées [f]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn) EN: exit poll   FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløng sameūoen jing ) EN: virtual experiment   FR: expérience virtuelle [f]
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (kān yā dōi khwām yinyøm (khøng) thang søng fāi) FR: divorce par consentement mutuel [m]
กาดหอม[n.] (kāt høm) FR: laitue [f]
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually   FR: pratiquement ; virtuellement
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder   FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation

CMU English Pronouncing Dictionary
TUE    T UW1
TUEL    T UW1 L
TUELL    T UW1 L
STUECK    S T UW1 K
STUEWE    S T UW1
STATUE    S T AE1 CH UW2
STUEVE    S T UW1 V
VIRTUE    V ER1 CH UW0
STUEBE    S T UW1 B
TUESDAY    T UW1 Z D IY0
TUESDAY    T UW1 Z D EY2
TUESDAY    T Y UW1 Z D EY2
VIRTUES    V ER1 CH UW0 Z
STUEBER    S T UH1 B ER0
STATUES    S T AE1 CH UW2 Z
TUESDAYS    T Y UW1 Z D EY2 Z
TUESDAYS    T UW1 Z D IY0 Z
HABITUES    HH AE1 B IH0 CH UW0 Z
TUESDAYS    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T UW1 Z D EY2 Z
STATUETTE    S T AE2 CH UW0 EH1 T
TUESDAY'S    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAY'S    T Y UW1 Z D EY2 Z
STATUETTES    S T AE2 CH UW0 EH1 T S
PARIMUTUEL    P EH2 R AH0 M Y UW1 CH UW0 AH0 L
STATUESQUE    S T AE2 CH UW0 EH1 S K
CONSTITUENT    K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T
CONSTITUENTS    K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S
CONSTITUENCY    K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N S IY0
CONSTITUENTS'    K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S
CONSTITUENCIES    K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tues    (n) (t y uu1 z d ei)
battue    (n) (b a1 t uu1)
statue    (n) (s t a1 ch uu)
virtue    (n) (v @@1 ch uu)
Tuesday    (n) (t y uu1 z d ii)
battues    (n) (b a1 t uu1 z)
statues    (n) (s t a1 ch uu z)
virtues    (n) (v @@1 ch uu z)
Tuesdays    (n) (t y uu1 z d i z)
statuette    (n) (s t a2 ch u e1 t)
statuesque    (j) (s t a2 ch u e1 s k)
statuettes    (n) (s t a2 ch u e1 t s)
constituent    (n) (k @1 n s t i1 t y u@ n t)
pari-mutuel    (n) - (p a2 r i - m y uu1 t y u e l)
constituency    (n) (k @1 n s t i1 t y u@ n s ii)
constituents    (n) (k @1 n s t i1 t y u@ n t s)
pari-mutuels    (n) - (p a2 r i - m y uu1 t y u e l z)
Shrove Tuesday    (n) - (sh r ou2 v - t y uu1 z d ii)
constituencies    (n) (k @1 n s t i1 t y u@ n s i z)
Shrove Tuesdays    (n) - (sh r ou2 v - t y uu1 z d i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata) [Add to Longdo]
スーパーチューズデイ[, su-pa-chu-zudei] (n) Super Tuesday [Add to Longdo]
スタチュー[, sutachu-] (n) statue [Add to Longdo]
スチューベル[, suchu-beru] (n) Stueber [Add to Longdo]
チューズデー[, chu-zude-] (n) Tuesday [Add to Longdo]
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station [Add to Longdo]
モアイ[, moai] (n) moai (Easter Island statues) [Add to Longdo]
偉徳[いとく, itoku] (n) (obsc) outstanding virtue [Add to Longdo]
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue [Add to Longdo]
一徳[いっとく, ittoku] (n) virtue [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
火木[かもく, kamoku] (n) Tuesdays and Thursdays [Add to Longdo]
火木金[かもくきん, kamokukin] (n) Tuesday, Thursday and Friday [Add to Longdo]
火木土[かもくど, kamokudo] (n) Tue-Thurs-Sat [Add to Longdo]
火曜[かよう, kayou] (n-adv,n) (abbr) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
火曜日[かようび, kayoubi] (n-adv,n-t) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
学徳[がくとく, gakutoku] (n) learning and virtue [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]
乾徳[けんとく, kentoku] (n) emperor's virtue [Add to Longdo]
岩座[いわざ, iwaza] (n) stone-like socle (used as the base for a Buddhist statue) [Add to Longdo]
寄せ木造り[よせぎづくり, yosegidukuri] (n) joined block construction of a statue [Add to Longdo]
胸像[きょうぞう, kyouzou] (n) bust (statue); (P) [Add to Longdo]
玉殿[たまどの, tamadono] (n) alias for fox (from a statue in the Inarimae shrine) [Add to Longdo]
金仏[かなぶつ;かなぼとけ, kanabutsu ; kanabotoke] (n) (1) metal statue of Buddha (usu. bronze); (2) cold-hearted person; cold-blooded person [Add to Longdo]
[く, ku] (suf,ctr) (arch) counter for Buddhist images (statues & paintings) [Add to Longdo]
愚痴聞き地蔵[ぐちききじぞう, guchikikijizou] (n) Ksitigarbha (jizo) who listens to people's complaints (statue at the Keihou Temple at Nagoya) [Add to Longdo]
空白区[くうはくく, kuuhakuku] (n) vacant constituency [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] (n) image; idol; statue; (P) [Add to Longdo]
君子[くんし, kunshi] (n) man of virtue; person of high rank; wise man; (P) [Add to Longdo]
薫化[くんか, kunka] (n,vs) influencing people by one's virtue [Add to Longdo]
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue [Add to Longdo]
激戦区[げきせんく, gekisenku] (n) closely contested constituency [Add to Longdo]
月火[げつか, getsuka] (n) (abbr) Monday and Tuesday [Add to Longdo]
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim [Add to Longdo]
謙譲の美徳[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] (n) modest virtue [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue [Add to Longdo]
原像[げんぞう, genzou] (n) original statue [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object [Add to Longdo]
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha [Add to Longdo]
語否定[ごひてい, gohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality [Add to Longdo]
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, ] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
伸张[shēn zhāng, ㄕㄣ ㄓㄤ, ] to uphold (e.g. justice or virtue); to promote [Add to Longdo]
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张[zhang1] or 尊[zun1] [Add to Longdo]
佛龛[fó kān, ㄈㄛˊ ㄎㄢ, / ] niche for statue (esp. Buddhist, Christian etc) [Add to Longdo]
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, ] idol (i.e. statue for worship) [Add to Longdo]
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability [Add to Longdo]
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, ] achievements and virtue [Add to Longdo]
劝化[quàn huà, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to persuade; to urge virtue (in Buddhism) [Add to Longdo]
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, / ] to encourage virtue and punish evil (成语 saw) [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning [Add to Longdo]
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4, / ] Virtue has its reward, evil its retribution [Add to Longdo]
四德[sì dé, ㄙˋ ㄉㄜˊ, ] four Confucian injunctions 孝悌忠信 (for men) - namely piety 孝 to one's parents, respect 悌 to one's older brother, loyalty 忠 to one's monarch, faith 信 to one's male friends; the four Confucian virtues for women of morality 德, physical charm 容, propriety in sp [Add to Longdo]
塑像[sù xiàng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, ] statue [Add to Longdo]
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK [Add to Longdo]
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, ] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] to honor; to respect; (classifier for cannons and statues); ancient wine vessel [Add to Longdo]
屯门[Tún Mén, ㄊㄨㄣˊ ㄇㄣˊ, / ] Tuen Mun [Add to Longdo]
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] paragon of virtue and learning; exemplary character [Add to Longdo]
彰善癉惡[zhāng shàn dàn è, ㄓㄤ ㄕㄢˋ ㄉㄢˋ ㄜˋ, / ] to distinguish good and evil (成语 saw); to uphold virtue and condemn evil; to praise good and expose vice [Add to Longdo]
[dé, ㄉㄜˊ, ] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind [Add to Longdo]
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, ] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal) [Add to Longdo]
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修) [Add to Longdo]
德高望重[dé gāo wàng zhòng, ㄉㄜˊ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a person of virtue and prestige; a person of good moral standing and reputation [Add to Longdo]
挂羊头,卖狗肉[guà yáng tóu, ㄍㄨㄚˋ ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, mai4 gou3 rou4, / ] to hang a sheep's head while selling dog meat (成语 saw); to cheat; dishonest advertising; wicked deeds carried out under banner of virtue [Add to Longdo]
扬清激浊[yáng qīng jī zhuó, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, / ] turn away from evil and follow virtue [Add to Longdo]
明德[Míng dé, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ, ] highest virtue; illustrious virtue; Middlebury (College) [Add to Longdo]
星期二[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday [Add to Longdo]
有选举权[yǒu xuǎn jǔ quán, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] constituent [Add to Longdo]
本周二[běn zhōu èr, ㄅㄣˇ ㄓㄡ ㄦˋ, / ] this tuesday [Add to Longdo]
弃邪归正[qì xié guī zhèng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ, / ] to give up evil and return to virtue [Add to Longdo]
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, ] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness [Add to Longdo]
激浊扬清[jī zhuó yáng qīng, ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
玉人[yù rén, ㄩˋ ㄖㄣˊ, ] a jade worker; a jade statuette; a beautiful person; (term of endearement) [Add to Longdo]
疏财仗义[shū cái zhàng yì, ㄕㄨ ㄘㄞˊ ㄓㄤˋ ㄧˋ, / ] distributing money, fighting for virtue (成语 saw); fig. generous in helping the needy [Add to Longdo]
疏财重义[shū cái zhòng yì, ㄕㄨ ㄘㄞˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] distributing money, supporting virtue (成语 saw); fig. to give generously in a public cause [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness [Add to Longdo]
石像[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, ] stone statue [Add to Longdo]
石窟[shí kū, ㄕˊ ㄎㄨ, ] rock cave; grotto; cliff caves (often with Buddhist statues) [Add to Longdo]
美德[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] virtue [Add to Longdo]
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Statue of Liberty [Add to Longdo]
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent [Add to Longdo]
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday [Add to Longdo]
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] virtue; morality; ethics; moral [Add to Longdo]
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, ] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] gutes_Stueck, gutes_Werk, ausgezeichnete_Arbeit [Add to Longdo]
俗名[ぞくみょう, zokumyou] volkstuemlicher_Name, volkstuemliche_Bezeichnung [Add to Longdo]
倒す[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
倒閣[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
働き者[はたらきもの, hatarakimono] harter_Arbeiter, tuechtiger_Mann [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] aufgetuermte_Wolken (im Sommer) [Add to Longdo]
前衛[ぜんえい, zen'ei] Vorhut, Avantgarde, Stuermer [Add to Longdo]
十円玉[じゅうえんだま, juuendama] 10-Yen-Stueck, 10-Yen-Muenze [Add to Longdo]
単価[たんか, tanka] Stueckpreis [Add to Longdo]
厄介[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]
名匠[めいしょう, meishou] Meister, tuechtiger_Handwerker [Add to Longdo]
名曲[めいきょく, meikyoku] beruehmtes_Stueck, bekanntes_Stueck [Add to Longdo]
基地[きち, kichi] Basis, Stuetzpunkt [Add to Longdo]
大仏[だいぶつ, daibutsu] grosse_Buddhastatue [Add to Longdo]
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] Hauptpfeiler, Stuetze [Add to Longdo]
天寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
天性[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] Foerderung, Unterstuetzung [Add to Longdo]
宅地[たくち, takuchi] Bauland, Grundstueck [Add to Longdo]
家宝[かほう, kahou] Hausschatz, Familienschatz, Erbstueck [Add to Longdo]
寸断[すんだん, sundan] in_Stuecke_hauen, in_Stuecke_reissen [Add to Longdo]
寿命[じゅみょう, jumyou] (natuerliche) Lebensdauer, das_Leben [Add to Longdo]
屋敷[やしき, yashiki] (herrschaftliches) Wohnhaus, Grundstueck [Add to Longdo]
崩れる[くずれる, kuzureru] zusammenbrechen, zusammenfallen, zusammenstuerzen, zerfallen [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] Vorspiel, Ouvertuere [Add to Longdo]
庶民的[しょみんてき, shominteki] -normal, natuerlich, beliebt [Add to Longdo]
当然[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
後ろ盾[うしろだて, ushirodate] Unterstuetzung, Beistand, Beschuetzer [Add to Longdo]
後押し[あとおし, atooshi] schieben, helfen, unterstuetzen [Add to Longdo]
後援[こうえん, kouen] Unterstuetzung, -Hilfe [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] Unterstuetzung, -Hilfe, Ermunterung [Add to Longdo]
恐慌[きょうこう, kyoukou] Panik, Bestuerzung [Add to Longdo]
慈雨[じう, jiu] wohltuender_Regen, willkommener_Regen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top